ضریب هماهنگی توافقي کندال در تحلیل آماری با spss برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد بسیاری از رشته ها از جمله روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره به کار می رود.

شاید یکی از روشهای سر راست تر آزمون فرضیه پژوهشگر استفاده از روش همخوانی رتبه ها باشد .

چنین روشی ضرایب هماهنگی ، W ، نامیده می شود که توسط کندال طراحی شده است .

ما اکنون به درجه توافق یا همخوانی بین رتبه ها علاقمندیم .

هر یک از گروههای درجه بندی کننده به هر یک از استادان رتبه ای داده است .

اگر هیچگونه همخوانی بین دو گروه از گروههای درجه بندی کننده وجود نداشته باشد ، و بین رتبه ها ضریب همبستگی رتبه ای محاسبه شود ، این ضریت باید نزدیک به صفر باشد .

از سویی دیگر ، در صورت وجود توافق بین آنان ، ناگزیر باید تفاوت ضریب محاسبه شده با صفر معنی دار باشد .

ضریب همبستگی هماهنگی ، W ، توافق متوسط بین رابطه ها را در یک مقیاس از 0 تا 00/1 نشان می دهد . W را به دو صورت می توان تعریف کرد . ابتدا روش کندال مطرح می شود .

براساس این روش ، W را میتوان نسبت به مجموع مجذورهای بین گروهها ( رتبه ها ) برمجموع کل مجذورهای تحلیل واریانس کامل رتبه ها تعریف کرد .

بدین ترتیب ، این نسبت ، مجذور نسبت همبستگی ، η^2 داده های رتبه بندی شده است .

هرگاه K درجه بندی در مورد n شیء یا فرد وجود داشته باشد ، ضریب هماهنگی کندال به صورت فرمول زیر تعریف می شود :

 

S مجموع مجذور انحرافهای کل n رتبه از میانگین رتبه هاست .

S در واقع مجموع مجذورهای بین گروههای رتبه هاست .

آن مانند 〖SS〗_bاست . ( در واقع ، اگر S را بر K تقسیم کنیم ، S⁄K ، مجموع مجذورهای بین گروهها ، که در تحلیل واریانس کامل رتبه ها محاسبه می شود ، به دست می آید ) :

 

رابطه بین سه مجموعه رتبه ها قابل توجه است .

برای ارزشیابی معنی دار بودن W ، می توان از فرمول زیر استفاده کرد ، به شرطی که داشته باشیم K ≥8 و n ≥7 ( درجه های آزادی n-1 است ) :

X^2=K (n-1)W ( 16-4 ) اگر K و n کوچک باشند ، می توان از جدول S که به همین منظور تدوین شده است استفاده کرد .

W=0⁄80 در سطح 01/0 معنی دار است . رابطه به دست آمده بالاست :

پیداست که بین سه گروه در رتبه بندیهای استادان توافق بالایی وجود دارد .


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه