آزمون مربع کای یا خی دو 2 آزمون مشهوری است که در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss به کار می رود.

برای آن که به طور منطقی از میزان مستقل بودن یا وابستگی بین دو متغیر اطلاع یابیم نمی توان براساس تعداد یا درصد در جدول توافقی تصمیم گیری کرد .

بنابراین باید آماره ای را محاسبه کرد که معین کند که تعداد مشاهدات خانه های جدول چقدر غیر معمول است .

غیر معمول بودن معادل این است که آیا توزیع فراوانی مشاهدات و توزیع فراوانی مورد انتظار متفاوت هستند ؟ اگر توزیع آنها یکسان باشند پس همبسته نیستند اما اگر متفاوت باشند یک رابطه باهم دارند و این یعنی همبسته هستند متغیر تاثیر پذیر را وابسته و متغیر تاثیرگذار را متغیر مستقل (عامل) گویند .

آزمودنی که در مورد این داده ها ناپیوسته به کار می رود لزمون مربع کای است . فرض صفر بیان می کند که بین دو متغیر رابطه ای وجود ندارد و مستقل از یکدیگرند .

اگر فرض استقلال پذیرفته شود بدین معنی است که تفاوت میان فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار اتفاقی و ناچیز است .

نحوه محاسبه ی فراوانی مورد انتظار (Expected) به شرخ زیر است :

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

 

برای به دست اوردن آماره مربع کای ما به دانستن مقدار فراوانی مورد انتظار نیاز داریم .

در SPSS این مقدار با تیک زدن مربع expected از کادر مکالمه ی Crosstab:Display Cell به راحتی به دست می آوریم . به آزمون مربع کای آزمون نکویی برازش (Goodness of Fit Test) نیز می گویند .

آماره این آزمون از فرمول :

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

به دست می آید که درجه آزادی لن نیز با فرمولd . f=(I-1)(J-1) به دست می آید که I و J به ترتیب تعداد گروه های متغیر سطری و ستونی می باشد .

به طور مثال در جدول فراوانی مثال قبل متغییر رضایت مندی زندگی دارای سه گروه کم خوب عالی بود و متغیر جنسیت دارای دو گروه مردان و زنان بود .

انجام آزمون کای در جدول توافقی :

برای انجام این آزمون روند زیر را دنبال کنید :

Analyze

Descriptive statistics

Crosstabs

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

 

متغیرهای sex cosatisf را همانند روند جدول توافقی وارد کنید .

با کلیک بر دکمه statistics گزینه squqre را تیک بزنید و سپس روی دکمه continue کلیک نمایید و در نهایت روی دکمه ok کلیک کنید . خروجی زیر را مطالعه کنید .

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

در جدول دوم که بنام chi-squre test می باشد دو مقدار برای آماره آزمون داریم اولین آماره که در مورد ان توضیحات کاملی داده ایم همان مربع کای پیرسن است اما آماره likelihood ratio نسبت راست نمایی است که معادل مربع کای پیرسن می باشد .

مقدار (p-value 659%) نشان می دهد فرض صفر با احتمال نسبتا بالایی پذیرفته می شود بنابراین این متغیرها مستقل هستند یعنی میزان رضایت مندی زندگی افراد و جنسیت ان ها نسبت به یکدیگر وابسته نیستند .

محاسبه آزمون مربع کای در آزمون های ناپارامتری : این مثال را در نظر بگیرید :

یک دهه قبل حجم ترافیک روزانه شهری از سه نوع وسیله نقلی تشکیل می شد .

وسایل نقلیه مسافر بری خصوصی (ppv) وسائل نقلیه تجاری سبک (lcv) و وسائل نقلیه تجاری سنگین (hcv) که به ترتیب در حدود 40 و 35 و 25 درصد بود .

سه شرکت مستقل برای بررسی این که ترافیک روزانه هنوز هم به همین صورت هست یا نه به مطالعه پرداختند .

نتایج این سه شرکت بدین شرح است :

حال میخواهیم این مثال را با استفاده از منوی Analyze Nanparametric test Chi-square انجام دهیم .

ابتدا دو متغیر category و number را در کادر variable view تعریف می کنیم و سپس در قسمت data view و در ستون category اعداد 1تا 9 را وارد می کنیم و در ستون number داده های جدول بالا را به ترتیب صعودی به نزولی وارد می کنید .

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

سپس روند زیر را دنبال کنید :

Data Weight cases هنگامی که کادر weight cases باز شد با انتخاب قسمت weight cases و انتقال متغیر number به کادر frequency variable بر روی ok کلیک نمایید تا با وزن دادن داده ها این امر برای SPSS مشخص شود .

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

حالا فراوانی های مورد انتظار مشاهدات را به دست آورید .

سپس مراحل زیر را دنبال کنید :

Analyze

Nanparametric test

Legacy dialogs

Chi-square

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

متغیر categoryرا به کادر test variable list منتقل کنید .

در کادرexpected values روی گزینه values کلیک کنید و مقادیر 212,296/8,281,310,339/2,394/4,434,449/6,496 را که به ترتیب فراوانی های مورد انتظار ستون number است را تک تک در کادر values نوشته و هربار روی دکمه ی add کلیک کنید و در نهایت بر روی ok کلیک کنید .

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

در خروجی زیر جدول category را می بینید که مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار و همچنین اختلاف آن ها را نشان می دهد و در جدول test statistics آماره مربع کای را می بینید با درجه آزادی 8 و مقدار احتمال (p-value) که نشان می دهد فرض صفر پذیرفته می شود یعنی هر سه شرکت نتایج تقریبا یکسانی را ارائه کرده اند و بنابراین حجم ترافیک روزانه تغییر آن چنانی نکرده است .

آزمون مربع کای یا خی دو 2 در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

 


انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
جهت ارسال سریع پیام در پیام رسان های زیر نام هر یک را لمس کنید.