دانلود بسته موضوعی خودکارآمدی ( دانلود همه مقالات و پرسشنامه )

مقالات مبانی نظری : دارد
پرسشنامه : دارد
مقاله بیس isi: دارد
نمونه پروپوزال: دارد
جدید ترین مقالات علمی پژوهشی: دارد
پاورپوینت : دارد
موضوع جدید پژوهشی : دارد
بسته آموزشی : داردمحتویات بسته موضوعی درباره خودکارآمدی :

ضمیمه بسته پژوهشی
مقاله مبانی نظری: 15 مقاله مبانی نظری درباره انواع خودکارآمدی در این بسته وجود دارد.
مقاله اول مبانی نظری : خودکارآمدی ورزشی 30 صفحه
عناوین و محتویات : تئوری خودکارآمدی بندورا- انواع خودکارآمدی- انتظارات خودکارآمدی- برداشت شخص از خودکارآمدی- مقیاس ها یا ابعاد باورهای خودکارآمدی- خودکارآمدی در ورزش- پیشینه پژوهش- پژوهش های انجام شده در داخل از کشور- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور- منابع.مقاله دوم مبانی نظری : خودکارآمدی 46 صفحه
عناوین و محتویات : خودکارآمدی - انواع خودکارآمدی - تفاوت خودکارآمدی با سایر انواع باورهای خود - خودپنداره - عزت نفس - انتظارات عملکرد - کنترل تصوری - ابعاد خودکارآمدی ادراک شده - سطح - عمومیت - نیرومندی - منابع باورهای خودکارآمدی - تجارب مسلط - تجارب جانشینی - قانع سازی کلامی - حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی - تجارب تصویرسازی ذهنی - خودکارآمدی، انگیزش و اسناد - جنسیت و خودکارآمدی - خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی - تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارآمدی - نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه - تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی - تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارآمدی - تأثیر دوستان و همسالان - نقش مدرسه - رشد خودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی - خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی - ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن - راهبردهای بهبود خودکارآمدی - پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور - منابع فارسی - منابع لاتین -مقاله سوم مبانی نظری : 23 صفحه
عناوین و محتویات : سنجش خودکارآمدی تمرین- سنجش های اجرا- میانجی گرهای ارتباط خودکارآمدی و اجرا- کارآمدی گروهی- منابع کارآمدی گروهی- سنجش کارآمدی گروهی- پیشینه پژوهش- پژوهش های انجام شده در داخل کشور- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور.مقاله چهارم مبانی نظری : خودکارآمدی 32 صفحه
عناوین و محتویات : پژوهش زیر درباره خودکارآمدی می باشد. و شامل: منابع خودکارآمدی- انواع خودکارآمدی- راهکارهای رسیدن به خودکارآمدی بالا- راهکارهای تربیت فرد خودکارآمد- مواجه ه کردن با موقعیت های چالش برانگیز- ایجاد زمینه برای آمادگی عقلی و اخلاقی- آموزش خلاقیت- آموزش کنترل خود- خلاقیت- ویژگی های خلاقیت- تکنیک های ایجاد خلاقیت- مکاتب خلاقیت- مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید- تداعی گرایی و رفتارگرایی- گشتالت و شناخت گرایی- انسان گرایی- مکتب روان سنجی- مکتب عصب شناختی- پیشینه تحقیق- تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی- منابع فارسی- منابع لاتین.مقاله پنجم مبانی نظری : خودکار آمدی 34 صفحه
عناوین و محتویات : خودکارآمدی - تعریف خودکارآمدی - ابعاد خودکارآمدی ادراک شده - منابع خودکارآمدی - دستاوردهای عملکرد - تجربه جانشینی - ترغیب کلامی - حالت های فیزیولوژیایی - فرآیندهای واسطه خودکارآمدی - فرآیندهای شناختی - فرآیندهای انگیزشی - فرآیندهای عاطفی - فرآیندهای انتخابی - ظرفیت ها و قابلیت های موثر در خودکارآمدی - قابلیت دوراندیشی - قابلیت خودتنظیمی - قابلیت خودانعکاسی (خوداندیشی)- تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی بر روی باورهای خودکارآمدی - نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه - پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور - منابع فارسی - منابع لاتین-مقاله ششم مبانی نظری : احساس خودکار آمدی 16 صفحه
عناوین و محتویات : احساس خودکار آمدی - خودکارآمدی و تنیدگی - پیشینه تحقیق - تحقیقات داخلی - تحقیقات خارجی - منابع لاتین.مقاله هفتم مبانی نظری : احساس خودکار آمدی 47 صفحه
عناوین و محتویات : اهمیت مفهوم خود- دو ویژگی خود- خودسازمان یافته- خود پویا- شکل گیری خود- انواع خود- جنبه هایی از خود پنداره پدیدار شناختی- تعارف و مفاهیم خود کار آمدی - تعریف خود کارآمدی - مفهوم خود کارآمدی - اهمیت وضرورت خودکارآمدی- مبانی روانشناختی خودکارآمدی- اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی - اثر خود کارآمدی برسطح انگیزش- اثر خود کارآمدی برعواطف- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی - پیشینه پژوهش- تحقیقات داخلی - تحقیقات خارجی - تحقیقات خارجی- تحقیقات داخلی- فهرست منابع فارسی- منابع انگلیسی .مقاله هشتم مبانی نظری : باورهای خودکارآمدی 67 صفحه
عناوین و محتویات : مفهوم باورهای خودکارآمدی - مبانی نظری خودکارآمدی - انتظارات کارآمدی - مراحل رشد خودکارآمدی - نظریه های خودکارآمدی - ابعاد خودکارآمدی- خودکارآمدی برای عملکرد- خودکارآمدی برای یادگیری- منابع خودکارآمدی- حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) - تاثیر خودکارآمدی بر رفتار - خودکارآمدی و سبک های تفکر - خودکارآمدی تحصیلی- خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی - خودکارآمدی و جنسیت- پیشینه مطالعاتی – منابع.مقاله نهم مبانی نظری : خودکار آمدی 20 صفحه
عناوین و محتویات : مفهوم خودکارآمدی- اهمیت وضرورت خودکارآمدی- مبانی روان شناختی خودکارآمدی- اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی- اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش- تأثیرخودکارآمدی بر عواطف- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی - پیشینه پژوهش – منابع.مقاله دهم مبانی نظری : خودکار آمدی 17 صفحه
عناوین و محتویات : مفهوم خودکارآمدی - تعریف خودکار آمدی - انواع خودکارآمدی - منابع باورهای خودکارآمدی - حالتهای فیزیولوژیکی و هیجانی - تجارب تصویر سازی ذهنی - اثـرات خـودکارآمدی بـر کارکردهای روان شناختی – منابع.مقاله یازدهم مبانی نظری : خودکار آمدی 20 صفحه
عناوین و محتویات : تأثیر خودکارآمدی بر سلامت و کیفیت زندگی - عوامل مرتبط با احساس کارآمدی-پیشینه پژوهش – منابع .مقاله دوازدهم مبانی نظری : خودکارآمدی اجتماعی 57 صفحه
عناوین و محتویات : تجارب تسلط - حالات عاطفی و فیزیولوژیکی افراد- تجارب جانشینی- اقناع اجتماعی-پیشینه تحقیق – منابع.مقاله سیزدهم مبانی نظری : خودکارآمدی عمومی 35 صفحه
عناوین و محتویات : تعریف خودکارآمدی - نظریه شناختی - اجتماعی آلبرت بندورا – پیشینه پژوهش – منابع.مقاله چهاردهم مبانی نظری : خودکار آمدی 14 صفحه
عناوین و محتویات : تاثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی - باورهای خودکارآمدی- خود کارآمدی وخود نظم بخشی-پیشینه پژوهش – منابع.مقاله پانزدهم مبانی نظری : خودکار آمدی 58 صفحه
عناوین و محتویات : تعریف خود کارآمدی - انواع خودکار آمدی - تفاوت خود کار آمدی با سایر انواع باورهای خود - خود پنداره- عزت نفس - انتظارات عملکرد – کنترل تصوری - ابعادخودکارآمدی ادراک شده - منابع باورهای خود کارآمدی - تجارب جانشینی - قانع سازی کلامی - حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی - خودکارآمدی بالا و پایین - خودکارآمدی ،انگیزش و اسناد - جنسیت و خود کارآمدی - خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی – تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارآمدی - نقش باورهای خود کارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه - تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی - تاثیربافت خانواده برباورهای خودکارآمدی – تاثیر دوستان و همسالان - نقش مدرسه – رشد خودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی - خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی - ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن - راهبردهای بهبود خودکارآمدی – پیشینه تحقیق – منابع.


ضمیمه بسته پژوهشی
پرسشنامه: این بسته شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران - پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان - پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی - مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) - مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز- پرسشنامه مححق ساخته خود کار آمدی می باشد.
مشخصات پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران
تعداد سوال : 17 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد
تحلیل و تفسیر : دارد
منابع : داردمشخصات پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان
تعداد سوال : 30 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد
تحلیل و تفسیر : دارد
منابع : داردمشخصات پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی
تعداد سوال : 10 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد
تحلیل و تفسیر : دارد
منابع : داردمشخصات پرسشنامه: مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
تعداد سوال : 10 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد
تحلیل و تفسیر : دارد
منابع : داردمشخصات پرسشنامه: مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز
تعداد سوال : 22 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد
تحلیل و تفسیر : دارد
منابع : داردمشخصات پرسشنامه: پرسشنامه مححق ساخته خود کار آمدی
تعداد سوال : 20 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد
تحلیل و تفسیر : دارد
منابع : دارد


ضمیمه بسته پژوهشی
نمونه پروپوزال: دارد // عنوان: مقایسه خودکارآمدی، شادکامی و صمیمیت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 20 صفحه


ضمیمه بسته پژوهشی
مقاله بیس isi جدید : دارد


ضمیمه بسته پژوهشی
مقاله داخلی : 63 مقاله علمی پژوهشی داخلی مهم و جدید درباره خودکار آمدی در این بسته وجود دارد.
عناوین مقالات : رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

رابطه خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس ارتباط ویژگیهای شخصیتی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی

رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان باهمودیالیز

بررسی ارتباط خودکارآمدی شیردهی با تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نخست زا

ارتباط خودکارآمدى شغلى مدیران و تعهد سازمانى کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

بررسی تأثیر یک برنامه آموزش تغذیه سالم بر خودکارآمدی در رفتار تغذیه ای دانش آموزان دختر در مدارس راهنمایی شهر شیراز،

خودکارآمدی رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

آموزش خودکارآمدی به دانش آموزان ناشنوای هنرستانی

بررسی همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری

ارتباط بین خودکارآمدی، مراحل تغییر و رفتار فعالیت جسمانی زنان بعد از زایمان

رابطه بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ارتباط موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی با مراحل تغییر رفتار مصرف میوه جات و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

بررسی رابطه بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه ای در دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

کاربست شناسه های نظریه خودکارآمدی بندورا با الگوی مدیریت آموزش ریاضی: راهبردی جدید در رشد خودکارآمدی دانش آموزان پسر دوره متوسطه

بررسی مقایسه ای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم

ارتباط خودکارآمدی با درک پیش آگهی بیماری در مبتلایان به سرطان

ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان

تأثیر اجرای برنامه خودتدبیری در ارتقاء سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به هیپرتانسیون اولیه

تأثیر آموزش الکترونیکی تلفیقی بر یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری در درس مراقبت های ویژه قلبی عروقی

بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

نقش حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی ذهنی سالمندان

پیش بینی خودکارآمدی والدگری و علایم فزون اضطرابی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مدیریت تعارض در پرستاران مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی و زمینۀ پژوهشی

ارتباط خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی

نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان نظامی

نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی (عمومی و اجتماعی ) در رابطه بین خود ابرازگریهای منفی و اضطراب اجتماعی سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛

نقش واسطه ای خودکارآمدی پیش بینی خودکارآمدی دختران دانش آموز دبیرستان بر اساس ویژگی های شخصیت مادران

نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تأثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر وضعیت سلامت عمومی زنان شهرستان چالوس

تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارامدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در کنترل عوارض مرتبط با بیماری

بررسی خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و عوامل پیش بینی کننده آن

ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان

پیش بینی میزان عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین با همایندی خود متمایز سازی آنان

رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران

دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خودکارآمدی پژوهشی

بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دوره کارورزی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392

بررسی ارتباط خودکارآمدی عملکرد بالینی براساس فرایند پرستاری با خلاقیت، در محیط های بالینی در دانشجویان پرستاری شهر کرمان

تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

ارتباط خودکارآمدی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به واحد همودیالیز مرکز آموزشی درمانی رشت

ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران

جایگاه مهار و خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رابطه بین خودکار آمدی و خود شکوفایی با راهبردهای مقابله ای در دانشجویان

بررسی رابطه منبع مهار تحصیلیں، خودکار آمدی بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکاه یزد

آزمون الگوی على نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خود کارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری

بررسی برخی عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی در مبتلایان به دیابت نوع دو

عوامل موثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحده یلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال ۹۲-۱۳۹۱

رابطه بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز

اثربخشی فعالیتهای جسمانی بر کیفیت زندگی و خود کارآمدی درد در جانبازان و غیر جانبازان قطع عضو اندام تحتانی

رابطه بین مدیریت دانش و خودکار آمدی در دانشجویان تربیت بدنی دانشکاه تبریز

بررسی نقش سبک های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی خودکارآمدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان ۱۲- ۷ سال مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان مشهد

رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه تحت شیمی درمانی

ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان

خودکارآمدی درک شده رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد

باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی

بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارامدی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکاه یزد


ضمیمه بسته پژوهشی
پاورپوینت: یک پاورپوینت علمی با عنوان خودکارآمدی در این بسته وجود دارد.


ضمیمه بسته پژوهشی
موضوع جدید پژوهشی: 5 موضوع جدید پژوهشی درباره خودکارآمدی ضمیمه است.


ضمیمه بسته پژوهشی
بسته آموزشی : بسته آموزش روش تحقیق (آموزش کامل پروپوزال نویسی و مقاله نویسی ) ضمیمه است.
فهرست محتویات بسته آموزشی :

برای مشاهده محتویات بسته آموزش روش تحقیق کلیک کنید.


کد این محصول : 02 BS


نکته مهم: هشت محصول فوق در این بسته موضوعی قرار دارد که پس از خرید بلافاصله در اختیارتان قرار می گیرد.


قیمت با تخفیف : 42000 تومان