دانلود بسته موضوعی تنظیم شناختی هیجان ( همه مقالات و پرسشنامه ها )

مقالات مبانی نظری : دارد
پرسشنامه : دارد
مقاله بیس isi: دارد
نمونه پروپوزال: دارد
جدید ترین مقالات علمی پژوهشی: دارد
پاورپوینت : دارد
موضوع جدید پژوهشی : دارد
بسته آموزشی : داردمحتویات بسته موضوعی درباره تنظیم شناختی هیجان :

ضمیمه بسته پژوهشی
مقاله مبانی نظری: 8 مقاله مبانی نظری درباره تنظیم شناختی هیجان در این بسته وجود دارد.


مقاله اول : راهبرد های شناختی تنظیم هیجان 24 صفحه
عناوین و محتویات : مدل های نظری و انواع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان - راهبردهای شناختی تنظیم هیجان : راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان - راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان - تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی – منابع فارسی - منابع انگلیسیمقاله دوم : مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان 42 صفحه
عناوین و محتویات : راهبردهای تنظیم شناختی هیجان - پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات - تفاوت های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان - پیشینه تحقیق داخلی : پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری - پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری – منابع فارسی – منابع لاتین.مقاله سوم با عنوان : هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی 60 صفحه
عناوین و محتویات : مدل های نظریه های هیجان - راهکارهای تنظیم هیجان - انواع راهکارهای تنظیم هیجان - منابع فارسی - منابع لاتینمقاله چهارم درباره : تنظیم هیجان 66 صفحه
عناوین و محتویات : مبانی هیجان - تعاریف هیجان و نظریات مرتبط با آن - ابعاد هیجان - تعاریف مختلف تنظیم هیجان - انواع روش های تنظیم هیجان - تنظیم هیجان هشیار در مقابل نا هشیار - تنظیم هیجان خود انگیخته در مقابل دیگر انگیخته - تنظیم هیجان رو به بالا در مقابل رو به پایین - فرایند های مؤثر در تنظیم هیجانات - تغییر (اصلاح)موقعیت - گسترش توجه - تغییر شناختی - تعدیل پاسخ - انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر گارنفسکی و همکاران - سرزنش دیگران - پذیرش شرایط - نشخوار فکری - تمرکز مجدد مثبت - تمرکز مجدد بر برنامه ریزی - ارزیابی مجدد مثبت - دیدگاه گیری - انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان - پذیرش و توجه آگاهی - مشارکت در فعالیت های خوشایند - نظریه های تنظیم هیجان - تنظیم هیجان و تمایز آن با سبک های مقابله - پیامد تنظیم مؤفق هیجانات - پیشینه پژوهشی- پژوهش های انجام شده در داخل کشور - پژوهش های انجام شده در خارج از کشور - منابع فارسی – منابع لاتین.مقاله پنجم درباره : اختلال های تنظیم هیجان 36 صفحه
عناوین و محتویات : اختلال های تنظیم هیجانی - تعریف هیجان - ویژگی هیجان ها - عوامل ایجاد هیجان - تنظیم هیجان - راهبردهای مقابله با هیجان ها - راهبردهای مقابله با عصبانیت و خشم - دیدگاه های زیربنای هیجانها - اختلال تنظیم هیجانی - تاریخچه و پیشینه تحقیق - منابع فارسی – منابع لاتینمقاله ششم درباره : تنظیم هیجان 29 صفحه
عناوین و محتویات : تنظیم هیجان - تعریف تنظیم هیجان - تنظیم شناختی هیجان - ابعاد تنظیم شناختی هیجان - مدل های تنظیم هیجان - مدل فرایند تنظیم هیجان گروس - فرایند تنظیم هیجان - پیشینه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان - منابع و مأخذ – منابع فارسی – منابع لاتینمقاله هفتم درباره : راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 35 صفحه
عناوین و محتویات : راهبردهای شناختی تنظیم هیجان - مفهوم عواطف و هیجانات - تنظیم هیجان - مدل های نظری و انواع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان - راهبرد های تنظیم شناختی هیجان - راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان - راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان - تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی – منابع فارسی – منابع لاتینمقاله هشتم درباره : آموزش تنظیم هیجان 31 صفحه
عناوین و محتویات : آموزش تنظیم هیجان – هیجان - رشد طبیعی فرایندهای تنظیم گر و کنترل فعالانه - منابع فارسی – منابع لاتین


ضمیمه بسته پژوهشی
پرسشنامه ها : این بسته شامل  پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان می باشد.
نام پرسشنامه: پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی – فرم کوتاه و فرم بلند
تعداد سوال : 36 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : داردنام پرسشنامه: پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان – فرم کوتاه و بلند
تعداد سوال : 36 سوال
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها یا مولفه ها : دارد


ضمیمه بسته پژوهشی
نمونه پروپوزال: دارد // عنوان: پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان شاغل
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 24 صفحه


ضمیمه بسته پژوهشی
3 مقاله بیس isi جدید 2017: دارد


ضمیمه بسته پژوهشی
مقاله داخلی : 56 مقاله علمی پژوهشی داخلی جدید درباره تنظیم شناختی هیجان در این بسته وجود دارد.
عناوین مقالات : نقش دینداری در پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی، در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی عملکردی و افراد عادی

اثر بخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان آزاردیده عاطفی

بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه ای از جامعه ایرانی

پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در دختران نوجوان دبیرستانی

رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی 

شاخص های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی

مقایسه تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی و افراد غیر مبتلا

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روانبنه های سازش نایافته اولیه در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به لکنت زبان

نقش دینداری در پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان

نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستمهای مغزی رفتاری و تکانشگری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک

رابطه تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با مدیریت درد در افراد دچار سردرد مزمن

نقش ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی علایم روان شناختی دانشجویان علوم پزشکی

پیش بینی افسردگی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان

رابطه تنظیم شناختی هیجان، خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارتهای اجتماعی با سوءمصرف مواد در نوجوانان

رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب دیده بینایی و آسیب دیده شنوایی

تأثیر آموزش تفکر نقادانه بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی: با میانجی گری نقش جنسیت

نقش باورآمیختگی اندیشه - کنش و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی استرس شغلی پرستاران بخشهای روانپزشکی، مغز و اعصاب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، اضطراب و تکانشگری در اختلال دوقطبی با و بدون همبودی با اختلال وسواسی- جبری

بررسی رابطه مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با افسردگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد

مقایسه و بررسی نیمرخ عصب روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری عملی و اضطراب فراگیر

تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنطیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلاب ه اختلال استرس پس از ضربه

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سازگاری اجتماعی زنان نابارور

رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان

ثربخشی اموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد

رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان

بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با فرآیند و محتوای خانواده و شیوه های مقابله با تعارض دانش آموزان دبیرستانهای شیراز

بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان

بررسی مقایسهای راهبردهای تنظیم شناختی-هیجان در ورزشکاران نیمه حرفه ای و آماتور

اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری بر پاسخهای مقابلهای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی

اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان قربانی سوء رفتار هیجانی والذین

نقش سبکهای مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان در میزان بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان

ارتباط تنظیم هیجان و تا بآوری با بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان

نقش راهبردهای نه گانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان با اختلالهای طیف اتیسم

رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

همبستگی میان تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری

اثربخشی برنامه تنظیم شناختی هیجان بر علائم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات جنسیتیِ مردانگی - زنانگی در خشونت ورزی دختران نوجوان

بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی فکر- عمل با میزان نگرانی دانشجویان

نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی افسردگی

اثر فواصل کانون توجه بیرونی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد چرخ تیز و چمنی باستانیکاران

اثزبخشی درمان مبتنی بز پذیزش و تعهذ بز تنظیم شناختی هیجان در مزدان تحت درمان با متادون

پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

مقایسه طرحواره های ناکارآمد اولیه، اضطراب پنهان و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان بهنجار و بزهکار

مقایسه شایستگی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی بینی

بررسی ارتباط سبک های تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری و اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان

مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دردانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در بیماران قلبی و افراد عادی

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان و مهارت های اجتماعی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص


ضمیمه بسته پژوهشی
پاورپوینت: یک پاورپوینت علمی با عنوان تنظیم شناختی هیجان در این بسته وجود دارد.


ضمیمه بسته پژوهشی
موضوع جدید پژوهشی: 5 موضوع جدید پژوهشی درباره تنظیم شناختی هیجان ضمیمه است.


ضمیمه بسته پژوهشی
بسته آموزشی : بسته آموزش روش تحقیق (آموزش کامل پروپوزال نویسی و مقاله نویسی ) ضمیمه است.
برای مشاهده فهرست محتویات بسته آموزشی ضمیمه شده بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برای مشاهده محتویات بسته آموزش روش تحقیق کلیک کنید.کد این محصول : 01 BSنکته مهم: هشت محصول فوق در این بسته موضوعی قرار دارد که پس از خرید بلافاصله در اختیارتان قرار می گیرد.