اثر موسیقی درمانی بر هیجانات و مغز

موسیقی هماهنگی و هارمونی جهان آفرینش را به عالم صغیر وجودمان می آورد.

موسیقی در واقع همان هماهنگی زندگی است. درون انسان هم که، خود، بخشی از جهانی بزرگ است، نوعی تارهای موسیقی و یا شبیه آن وجود دارد که در ضربان قلب و ارتعاشات صدا تجلی پیدا می کند.

سلامتی و بیماری، و خوشی و ناخوشی انسان نشان میدهد حیات او از موسیقی بهره مند است یا خیر.

سخنی عارفانه از عنایت خان 

نمی توان دقیق حدس زد بنیادم برای اولین بار چه زمان به موسیقی روی اورد و ان را درک کرد.

بسیاری از کسانی که در این زمینه تحقیق می کنند اعتقاد دارند، موسیقی، آواز و رقص وسایلی ارتباطی دوران پیش از شکل گیری زبان بوده اند.

بچه ای که هنوز به دنیا نیامده است نشان می دهد همه انسان ها قادرند در برابر موسیقی ریتم دار از خود واکنش و پاسخ های حرکتی نشان دهند.

حتی خود مادرها نیز اینچنین هستند.

در دوره نوزادی، سر و صداها و گریه نوزاد، پاسخی از جنس موسیقی است.

افزایش و کاهش الگوهای زمزمه مادر نیز در تمامی جوامع و فرهنگها مشابه است.

با ذشت زمان، کیفیت موسیقی، ریتم و زیر و بمی صدا به تدریج به شکل گیری زبان و قدرت تکلم منجر شد.

این ویژگی ها به ترتیب و پشت سر هم و عمدتاً در نیمکره چپ مغز شکل گرفته اند.

این قسمت از مغز در دو تا چهار سالگی تا حد زیادی رشد می کند.

ظرفیت و قابلیت ذاتی مغز در تفسیر اطلاعات موسیقی نشان می دهد، این فرآیند، در جهت بقای انسان در برابر خطرات و بیماریها مؤثر است.

تحقیقات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهند مکانیزم های عصب فیزیکی در این بین وجود دارند و ظاهراً برای تجزیه و تحلیل الگوهای موسیقی از قابلیتی ذاتی برخوردار هستند.

ریتم های بدن و موسیقی های مربوط به آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تغییر در سرعت ضربان نبض، تنفسی، پاسخ های گالوانیک پوست و فعالیت عضلانی نیز گزارش شده اند.

همچنین ثابت شده است موسیقی باعث کاهش ضربان قلب می شود.

این اتفاق زمانی رخ می دهد. سرعت موسیقی ضربه در دقیقه آرام تر از نبض است.

این موضوع نشان میدهد سرعت و گام موسیقی روی ضربان نبض تأثیر می گذارد.

در زمینه رابطه موسیقی و حرکت نیز تحقیق شده است.

هنگام گوش دادن به موسیقی، فعالیت عضلانی ساق ها تا حد زیادی افزایش می یابد.

هنگام انجام محاسبات، فعالیت عضلانی پیشانی افزایش می یابد.

همچنین موسیقی بلند هم فعالیت عضلانی ساقها و هم فعالیت عضلانی پیشانی را تقویت می کند.

موسیقی با فرآیندهای فیزیولوژیکی معینی در ارتباط است.

این موضوع از لحاظ علمی ثابت شده است.

موسیقی با ما سخن می گوید. می توان ساختار موسیقی را باساختار زبان هنگام نوشتن و صحبت کردن به روش های مختلف مقایسه کرد.

آشفتگی ها و اثر موسیقی و رابطه آن با سکته و آسیب کانونی مغز در اثر جراحت و ضربه، تحقیقاتی صورت گرفته است.

در توصیف این نتایج می توانیم از عبارت ناتوانی موسیقایی و یا آمیوزیا استفاده کنیم، که به معنای آسیب رسیدن به مهارتها و درک ارتباط موسیقی با قشر نیمکره مغز است.

آمیوزیا را نیز می توان مثل آفازیا یا زبان پریشی به دو نوع ابراز کننده و پذیرا تقسیم بندی کرد.

اصطلاحات خوانش پریشی و نوشتار پریشی نیز به ترتیب برای توصیف عدم توانایی خواندن و نوشتن به کار رفته اند.

موسیقی بی شک در درمان مؤثر است.

هنگام دریافت و پردازش امواج پیچیده صوتی و دارای صداهای هیجان انگیز قدرتمند، پاسخ انسان را در برابر موسیقی به وضوح مشاهده می نماییم.

با این حال، موسیقی فراتر از صدا است و حتی موسیقیدان کر و لال نیز این موضوع را تأیید می کند.

برای ابراز وجود و نمایش از حرکات و جنبش زبان استفاده می کنیم که هر دو برای برقراری ارتباط ابعاد مهمی هستند.

با این حال در این ارتباط دانش زیادی در دست نیست که چگونه سیستم عصبی مرکزی این اثرات را ثبت می کند و چگونه به ارتعاشات، به ویژه ارتعاشاتی که در قسمتهای بالایی و پایینی دامنه شنوایی انسان قرار دارند، پاسخ می دهد.

نسبت به اثرات درمانی ارتعاشات و اصوات معینی مثل موسیقی، که دارای فرکانس بسیار پایین هستند، توجهی روز افزون وجود دارد.

تحقیقات در این زمینه نشان می دهد اثر فیزیکی ارتعاش روی سیستم عصبی می تواند در قدرت درمانی موسیقی نقش داشته باشد.

فرکانس های معینی از موسیقی، سلول های مغز را به ارتعاش درمی آورد.

این فرآیند آلودگی موجود در سلولها را از بین می برد و به این ترتیب قشر نخاع مواد زاید حاصل از سوخت و ساز فعالیت عصبی را بهتر دفع می کند.

شاید بتوان این گفته که بدن انسان و مغز همراه موسیقی ارتعاش می کنند، معادل گفته مردم باستان در دنیای مدرن به حساب آورد.

کد این مطلب : 0152