باورهای فراشناختی و اختلال استرس پس از سانحه

 محتوای باورهای فراشناختی در اختلال استرس پس از سانحه چیست؟ باورهای مثبت به سودمندی نگرانی، نشخوار فکری، پایش تهدید، پر کردن شکاف و کنترل افکار مزاحم مرتبط با رویداد سانحه زا مربوط می شوند.

باورهای فراشناختی منفی نیز به معنی و خطر مرتبط با علائمی مانند افکار مزاحم، رؤیاها و اضطراب مربوط می شوند.

باورهای فراشناختی درباره ی نگرانی، بر نگرانی به عنوان روشی برای اجتناب از تهدیدهای احتمالی در آینده و برنامه ریزی راه های مقابله ای، تمرکز دارند («برای مثال، نگرانی درباره ی موردحمله واقع شدن در آینده، به من کمک خواهد کرد تا از وقوع دوباره ی آن جلوگیری کنم»).

باورهای مربوط به نشخوار فکری، بر استفاده از آن به عنوان وسیله ای برای تعیین تقصیر، مسئولیت و علل رویدادها متمرکز می شوند.

به این ترتیب معمولا فرد باور می کند که از طریق درک بہتر آنچه درگذشته رخ داده است، می تواند به روش های مقابله ای بهتری دست یابد، یا از وقوع مشکلات مشابه در آینده جلوگیری نماید (برای مثال، «برای این که بتوانم به خوبی با موقعیت بعدی مقابله کنم، باید حادثه رخ داده را تحلیل نمایم»).

فرایند پر کردن شکاف حافظه نیز شبیه نشخوار فکری است و توسط باورهایی مانند «برای تعیین این که آیا این حادثه تقصیر من بود یا خیر، باید هر کاری را که قبل از حادثه انجام دادم، به خاطر بیاورم.» حمایت می شود.

راهبردهای پایش تهدید، توسط باورهای مثبت مربوط به لزوم تمرکز توجه یا هدایت آگاهی به شیوه ی خاص پشتیبانی می شوند.

نمونه هایی از این باورها از این قرارند: «اگر حالت آمادگی خود را حفظ نمایم، همیشه آماده خواهم بود».

«هر جا می روم، باید مراقب علائم خطر باشم».

«توجه کردن به افراد مشکوک به من کمک می کند تا غافلگیر نشوم».

«اگر مراقب باشم، میتوانم قبل از آن که خیلی دیر شود، خطر را کشف کنم». «گوش کردن دقیق به صحبتهای افرادی که در پشت سرم حرکت می کنند، به من کمک می کند تا آمادهی عمل باشم».

«اگر خیابان ها را وارسی کنم، ایمن تر خواهد بود».«اگر خیابانها را وارسی کنم، ایمن تر خواهد بود». همچنین باورهای مثبت، اغلب به لزوم کنترل افکار مربوط می شوند.

گفته های زیر، به طور ضمنی بر باورهای مثبت و منفی درباره کنترل فکر دلالت می نمایند: «نباید دربارهی رویداد سانحه زا فکر کنم، یا هرگز نباید آن را در ذهنم مرور کنم».

«اگر درباره ی آن فکر نکنم، در آن صورت ناراحت نخواهم شد.» «نمیخواهم درباره ی برخی جنبه ها فکر کنم، چون انرژی زیادی از من می گیرد.» باورهای فراشناختی منفی به معنی و اهمیت افکار و علائم مربوط می شوند.

این باورها شامل باورهایی هستند مبنی بر این که افکار مزاحم یا برگشت مکرر به معنا باشد که من میخواستم این اتفاق بیفتد» و (علائم برانگیختگی غیرعادی است و نشانه ی «ضعف روانی» هست.