مطلب روانشناسی با منبع درباره قصه گویی برای کودکان

قدمت قصه و قصه گویی به قدمت تاریخ بشر است. به گونه ای که بشر زندگی خود را در چهار چوب قصه ها به تصویر کشیده است و قصه ها نیز زندگی بشر را شکل داده و  دگرگون ساخته و متحول نموده اند.

قصه گویی و قصه خوانی و نقالی از دیرباز، نه تنها مورد توجه کودکان بچه های مکتب بود، بلکه بزرگسالان نیز آرامش پیش از خفتن را در میان داستان های کهن سالان می جستند.

قصه ها باز نمایی ما از خودمان و تجربه های زندگی مان است.

زندگی فرایند پیوسته ای از نظم بخشی و سازماندهی تجربه هاست.

هنگامی که شناخت کاملی از جهان وجود ندارد، نیاز نسبت دادن معنا به تجارب احساس می شود بدین ترتیب، تجربه ها و رویدادهای عمر طولانی هر یک از افراد به قصه تبدیل می شود.

افراد تخیلی و فرهنگی از نظر فردی و اجتماعی با معنا و در برگیرنده نکات برجسته ای هستند.

پیشرفت علوم و روی آوردن بشر به تکنولوژی باعث گردید انسان ها از قصه و قصه گویی فاصله بگیرند.

قصه ها رفته رفته جای خود را به داروها، شوکها و مخدرها سپردند.

اما انسان نوین دوباره دریافت که بخشی از آرامش از دست رفته ی خویش را میتواند در دل قصه ها و ادبیات کهنش بیابد و بدین سان قصه درمانی در عصر تکنولوژی دیگر بار قدرت خویش را نمایان ساخت.

اخیرا موضوع قصه، توجه بسیاری از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است.

هر چند تاریخ استفاده از قصه به عنوان ابزار آموزش مفاهیم، قدمتی به اندازه ی سرگذشت انسان دارد، اما چند صباحی است که از قصه به عنوان ابزار تغییر در روان درمانی استفاده می کنند.

این امر مخصوصاً در ایران می تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد، زیرا ادبیات ایران منبع غنی و ارزشمندی برای پژوهشی در این زمینه است.

_ اهمیت قصه گوئی

قصه یا داستان به نوشته ای گفته می شود که فکر نویسنده ی آن در قالب حکایتی به خواننده عرضه می شود، خواه داستان جنبه ی تخیلی و غیر واقعی داشته باشد خواه واقعیات زندگی با جامه تخیل مزین شده باشد.

قصه و قصهگویی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند تخیل کودکان شما را پرورش دهد و او را با دنیای اطراف و محیط زندگی اش آشنا کند.

در واقع قصه و داستان پلی بین کودک و جهان اطرافش است.

رویدادهای قصه ها به عنوان عوامل تخیلی و فرهنگی از نظر فردی و اجتماعی با معنا و در برگیرنده نکات برجسته ای هستند که در یک قصه اتفاق می افتد.

قصه دارای نظم خاصی است که از ناراحتی کودک می کاهد و به او انرژی می دهد.

همچنین یکی از فنونی است که کودکان را برای مقابله با فقدان ها، ترس ها و اضطراب ها آماده می سازد و به گونه ای غیر مستقیم و جذاب، نیرو و امید میدهد و تغییر ایجاد می کند.

شمار روزافزونی از روانی درمانگران از قصه و داستان برای کمک به حل مشکلات مردم استفاده می کنند.

از کتابهای داستانی و قصه ها می توان برای مخاطب قرار دادن حوزه ی وسیعی از مسائل مانند: رفتارهای حمایت کننده، ترس از تنهایی، رازها و ارتباطها و مانند آنها استفاده کرد.

به عنوان نمونه شاید کتابی بتواند به کودک قدرت «نه گفتن» را بیاموزد.

_ ارزش های بنیادین قصه ها

قصه گویی شیوه ای شگفت انگیزی برای بالا بردن درک رفتارهای شفاهی و عملی و در بر گیرنده باز نمایی هایی خود، جهان و شخصیتهای مختلفی است که افراد با آنها تعامل برقرار می کند و بدین ترتیب روابط آنها را با دیگران از پیش شکل میدهند.

در واقع قصه ها چارچوبی برای خود پدیدآیی و نیز آموزش و بالا بردن خود فهمی و کارآیی روابط بین فردی فراهم می آورند و  به ارتقاء خود آگاهی فرد می انجامد.

«بار کر» یکی از روانشناسانی است که ارزش های بنیادین استفاده از استعاره ها، قصه ها یا حکایت ها را چنین استنباط کرده است:

- طرح کردن یا نشان دادن نکات مهم،

- کمک به افراد برای شناخت خودشان،

- ارائه را حل هایی برای مشکلات،

- پروراندن ایده ها و افزایش انگیزش،

- مدیریت کردن روابط درمانی،

- تثبیت کردن رهنمودها،

- کاهش دادن مقاومت،

- چارچوب دهی و سازمان دهی مجدد مشکلات،

- بازسازی خود،

- الگو سازی شیوه ای از ارتباط برقرار کردن،

- یاد آوری قابلیتهای فرد،

کد این مطلب : 0307