رفتار اجتماعی کودکان فراسوی طفولیت

همان طور که کودک بزرگتر و مستقل تر می شود، با یک الگوی کاری درونی (منبع : ...) از روابطش با چهره و شخصیت دل بستگی اولیه اش رشد می کند، به این معنا که دل بستگی به مجاورت جسمی، وابستگی کمتری پیدا می کند.

این امر همچنین، به معنای کاهشی در میزان رفتارهای دلبستگی، مانند اضطراب جدایی است.

الگوهای کاری درونی می تواند به عنوان بازنمایی های درونی روابط (منبع : ...) در فکر و ذهن کودک تعریف شود (منبع : ...).

این الگوها، زمانی که کودک توانایی شناختی را وامی دارد تا مفهوم و تصور شخصیت و چهره دلبستگی اش را در عدم حضورش بازاموزی کند، رشد می کنند.

زمانی که یک کودک به چهره قابل اعتمادی دلبسته، یک الگوی کاری درونی را شکل و پرورش میدهد، ممکن است قادر باشد با نگرانی و اضطراب کمتری، زمان بیشتری را از چهره یا شخصیت دل بستگی اولیه اش دور باشد.

رفتارهای دل بستگی (منبع : ...) مانند جویای همجواری و اضطراب از جدایی، هنوز هم در کودکان ۲ ساله و بیشتر از ان دیده می شود، اما در کودکان به صورت قابل اعتمادی دلبسته، زمانی که خسته، مریضی یا به دلایلی دلتنگ و ناراحت هستند، ترجیحا نمایان تر است.

یک کودک با دلبستگی ایمنی کمتر، ممکن است جدایی را مشکلی تر احساسی کند و بنابراین، عدم اعتماد به نفس در دل بستگی های اولیه، ممکن است بر رشد فراگیر کودک تاثیر بگذارد.

کودکی که به صورت ناامنی دلبسته است، ممکن است دریابد که برایش دشوار است تا با اطمینان و اعتماد به نفسی، تحقیق و جستجو کند، ارتباطات جدیدی را برقرار کند، یا به فرصتهای یادگیری و تجارب دست اول، به صورت موفقیت آمیزی دسترسی پیدا کند.

این امر اهمیت دارد تا به خاطر داشته باشیم که اگر چه ما رفتارهای دلبستگی کمتری بعد از طفولیت در کودکان به سوی والدین مشاهده می کنیم، اما این امر بدان معنا نیست که کودکان دیگر دلبسته نیستند.

این مسئله معمولاً به این معنا است که کودک الگوی کاری درونی مطلوبی از ارتباط خود دارد که منابعی از پشتیبانی و آسایشی را که کودک نیاز دارد، تامین می کند.

پس از دلبستگی چشمگیر و معنی دار اولیه، اطفال با نقاط قوت و اهمیت های متفاوت، به ایجاد دلبستگی های دیگر به افرادی که در اطرافشان هستند، ادامه خواهند داد.

گسترهای که ممکن است در آن کودکان به صورت موفقیت آمیزی مهارتهای اجتماعی را رشد و گسترش دهند، به توانایی هایشان و نوع دلبستگی هایی که پیش از این تجربه کردهاند، بستگی دارد.

الگوی کاری درونی نوعی از سناریوی اجتماعی (منبع : ...) است که بر انتظارات کودک از دیگران و رفتار خود او و همچنین، بر اینکه چگونه یک کودک رفتار دیگران را تلقی می کند، تأثیر گذاشته و به آن شکل میدهد (منبع : ...).

کودک این الگوی اولیه را با روابط جدید به کار میگیرد. به معنای دقیق کلمه، ویژگی قابل توجه و معنی دار روابط اولیه، تأثیری بر رشد اجتماعی و روابط آینده کودک خواهد داشت.

کودکان با اطمینان و ایمنی دلبسته، ممکن است توانایی بهتری برای ایجاد ارتباطات اجتماعی جدید داشته باشند تا کودکانی که با اطمینان و ایمنی کمتری دلبسته هستند.

به هر حال، اکثریت کودکان خردسالی، در محدوده خانواده و خارج از آن، روابطی را با افراد بسیاری، ایجاد و توسعه می دهند و همه این روابط نقش چشمگیر و قابل توجهی در رشد اجتماعی و دیگر شکل های رشد کودک، ایفا می کنند.


کد این مطلب : 0225