بیان مسئله پروپوزال درباره کیفیت زندگی کاری

 متغیرهای مرتبط: سلامت سازمانی - تعهد سازمانی
تعداد کلمه : 1695 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 46 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 19 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

در مدیریت ، مطلوب است که کارکنان احساس کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن درگیرند و از این راه احساس احترام به خود، خشنودی شغلی و همکاری کارکنان با مدیریت، بهبود می یابد. از طرفی نیازهای روانی کارکنان در سازمان با کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری برآورده خواهد شد. به واقع بهبود کیفیت زندگی کاری در هر سازمانی آرامش روانی و انگیزه های پیشرفت را در بین کارکنان تقویت می کند ( حسینی و همکاران ، 1387).

کیفیت زندگی کاری برنامه ای جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیری آن ها را در محیط تقویت می کند و به آن ها در امر مدیریت، تغییر و تحولات یاری میرساند. در تعریف کلی کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود است( فخر پور ،و همکاران ، 1390). کیفیت زندگی کاری بیشتر به جو کاری مربوط می شود .در تجزیه و تحلیلی که از کیفیت زندگی کاری شده آن را چنین تعریف می کنند : 1- توجه به اثر کار روی کارکنان و اثر بخشی سازمان ، 2- مشارکت در حل مشکلات سازمانی و تصمیم گیری( برومند ، 1389).

بهبود کیفیت زندگی کاری در هر سازمانی آرامش روانی و انگیزه های پیشرفت را در بین کارکنان تقویت می کند . برنامة کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان باشداز این رو نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری، سرمایه گذاری بر روی افراد به منزلة مهم ترین متغیر در معادلة مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد ، به این معنی که برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت سازمان منجر خواهد شد ( حسینی ، 1388).

والتون (1974) الگویی نظری را برای تبیین ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی کاری به شرح زیر تنظیم کرده است: 1) پرداخت منصفانه : پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت ها با معیارهای اجتماعی ومعیارهای کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار. 2) قانون گرایی : فراهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از واکنش مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه. 3) تامین فرصت رشد و امنیت دائمی : فراهم کردن زمینه بهبود توانایی های فردی، فرصت پیشرفت، فرصتهای بکارگیری مهارتهای کسب شده و تامین امنیت در زمینهی درآمد و اشتغال. 4) وابستگی اجتماعی: چگونگی برداشت (ادراک) کارکنان درباره مسئولیت اجتماعی سازمان. 5) توسعه توانمندیهای فردی: فراهم بودن فرصتهایی نظیر استقلال و خود کنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسی به داده های متناسب با کار. 6) فضای کلی کار: منظور از برقراری توازن و تعادل، هماهنگی زندگی کار و سایر بخشهای زندگی کارکنان است. 7) ایمنی محیط:ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی ونیز تعیین ساعات کار منطقی. 8) یکپارچگی اجتماعی: ایجاد جو فضای کاری مناسب که احساس تعلق کارکنان به سازمان را و اینکه آنان مورد نیاز سازمان هستند، تقویت کند (حاتمی ، و همکاران ، 1390).

 


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: