دانلود بیان مسئله پروپوزال درباره بیان مسأله ابهام نقش

 متغیرهای مرتبط: پرخاشگری
تعداد کلمه : 796 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 29 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 17 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

تحقیقات متعدد انجام شده در ادبیات سازمانی بیانگر این است که ابهام نقش به عنوان یک عامل استرس آور در محیط های مختلف برای افراد در سطح رفتاری، روانی و فیزیولوژیکی پیامدهای محسوس و قابل توجهی را به بار می آورد که به نوعی زمینه را برای تضعیف کارآیی و اثربخشی افراد فراهم می آورد. یکی از این پیامدها، رفتارهای انحرافی و پرخاشگرانه است. بر طبق ادبیات سازمانی و بر اساس مدل استرس-عدم تعادل-جبران می توان گفت که استرس با ایجاد حالات هیجانی منفی نسبت به خود و وظایف کاری، با برهم زدن تعادل هیجانی، رفتاری و شناختی افراد، آنها را به سمت رفتارهای غیراخلاقی و انحرافی مثل پرخاشگری سوق می دهد (گل پرور، 1390). به علاوه پژوهش های انجام شده در محیط های کار به کرات نشان داده اند که ابهام نقش به عنوان یکی از ابعاد استرس دارای توان پیش بین معناداری برای خشم و پرخاشگری است (ادیبی و همکاران، 1391).

پرخاشگری ناظر بر رفتاری است که با نیت صدمه زدن به شخص دیگر انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است. پیامدهای پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روان شناختی باشد (Coackly، 1988). در واقع، پرخاشگری موجب استفاده نامطلوب از انرژی روانی، مانع رسیدن به پیروزی و تجربه نشاط از ورزش می شود و ممکن است با ایجاد خشم و برانگیختگی، مانع تمرکز بازیکن شود و عملکرد را کاهش دهد (طلایی، 1391). به موازات حرکت و پیشرفت فوتبال در ایران، در سال های اخیر خشونت و پرخاشگری در مسابقات شیوع یافته و به حوادث تلخ و تأسف باری چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی تبدیل شده است. این موضوع نگرانی های فراوانی را برای دست اندرکاران و علاقه مندان فوتبال به وجود آورده است (رمضانی نژاد و همکاران، 1388).

 


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: