دانلود نمونه آزمون و تست هوش وکسلر کودکان به همراه مصاحبه و تفسیر هدیه ای است از ایران پژوهش که راهنمای خوبی برای دانشجوست.

 آزمون اجرا شده را در انتهای این متن دانلود کنید:

تفسیر و گزارش:

جدول مقیاس هوش وکسلر کودک

تفسیر آزمون هوش وکسلر کودک

سطح 1-هوشبهر مقیاس کلی

با توجه به نمره تراز شده 100 هوشبهر کلی آزمودنی برابر با 100می باشد که که رتبه درصدی آن برابر با 75 است که با توجه به این نمره در طبقه بهنجار یا متوسط به بالا قرار می گیرد. هوشبهر کلی که موقعیت نسبی آزمودنی را در مقایسه با همسالانش به دست می دهد و رتبه درصدی 75 نشان می دهد که آزمودنی از 75 درصد از همسالانش بالاتر است.

سطح 2- هوشبهر های کلامی و عملی

گام 1. تفسیرنمرات مقیاس های کلامی مقیاس های کلامی تبحر فرد را در این حوزه ها مورد سنجش قرار می دهد: • توانایی کار کردن با نماد های انتزاعی • مقدار و درجه بهرگیری شخص از سوابق تحصیلی خود • توانایی های حافظه کلامی • روانی یا سیالی کلامی

1. اطلاعات عمومی خرده آزمون اطلاعات عمومی شامل نمونه هایی از انواع اطلاعاتی است که یک شخص معمولی با برخورداری از فرصت های متوسط باید بتواند آنها را کسب کند.آزمودنی نمره تراز شده 12 را کسب کرده است که نشان دهنده عمکرد متوسط آزمودنی است.

2. گنجینه لغات این خرده آزمون که رشد زبان و هوش کلی کلامی و دانش کلمات و زمینه تحصیلی را می سنجد در این آزمودنی برابر 15 می باشد که نشان دهنده هوش عمومی بالا است و اینکه آزمودنی به درستی می تواند افکار گذشته را بیاد آورد و درباره این افکار مفاهیمی بسازد.

3. محاسبه این خرده ازمون که مهارت در محاسبه استدلال عددی و حافظه شنیداری و تمرکز و دقت و حواسپرتی کم را می سنجد در این آزمودنی نمره آن برابر9 که نشان دهنده حافظه شنیداری کوتاه مدت متوسط، قابلیت تمرکز و رهایی از حواسپرتی است.

4. درک وفهم این خرده آزمون که دانش عملی، پختگی اجتماعی و دانش معیارهای سنتی و قرار دادی رفتار را می سنجد در این آزمودنی برابر 11 می باشد که نشان دهنده آگاهی از واقعیت، استعداد همنوایی اجنماعی و قضاوت خوب در آزمودنی است.

5. شباهت ها این خرده آزمون که مفهوم سازی کلامی، استدال انتزاعی منطقی و توانایی تمیز امور اساسی از غیر اساسی را می سنجد در این آمودنی برابر9 می باشد که نشان می دهد آزمودنی از توانایی مفهوم سازی در سطح متوسط برخوردار است.

گام 2. تفسیر نمرات مقیاس های عملی مقیاس های عملی موارد زیر را منعکس می کند: • درجه و مقدار ارتباط غیر کلامی فرد با محیط • توانایی یکپارچه کردن محرک ادراکی با پاسخ های حرکتی مناسب • استعداد کار کردن در موقعیت های محسوس و عینی • توانایی کار کردن سریع.

1. تکمیل تصاویر این خرده آزمون که هشیاری دیداری، بازشناسی و تشخیص دیداری و آگاهی از جزییات محیط را می سنجد در این آزمودنی برابر 7 می باشد که نشان می دهد که آزمودنی برای تشخیص اطلاعات دیداری توانایی اندکی دارد و هشیار است.

2. تنظیم تصاویر این خرده آزمون که توانایی برنامه ریزی، پیش بینی پیامدها و توالی زمانی و مفاهیم زمان را می سنجد در این آزمودنی برابر8 می باشد که نشان دهنده این است که آزمودنی از توانایی توالی کردن در سطح پایین برخوردار است.

3. طراحی مکعب ها این خرده آزمون که تجزیه تحلیل کل به عناصر و بخش ها، تجسم فضایی و مفهوم سازی غیر کلامی را می سنجد در آزمودنی برابر 11 می باشد نشان دهنده توانایی ادراک دیداری فضایی، سرعت دیداری حرکتی و مفهوم سازی کلامی متوسط در آزمودنی است.

4. الحاق قطعات این خرده آزمون توانایی استفاده از بازخورد حسی-حرکتی، پیش بینی روابط بین اجزا و سازمان دیداری حرکتی را می سنجد در آزمودنی برابر6 می با شد که نشان دهنده هماهنگی ادراکی-حرکتی و سازمان دیداری پایین است.

5. نماد ارقام(رمز گذاری) این خرده آزمون که سرعت روانی حرکتی و توانایی پیروی از دستور کار و حافظه کوتاه مدت دیداری را می سنجد در آزمودنی برابر 12 می باشد که نشان می دهد آزمودنی از یادگیری تداعی دیداری بالا و حافظه کوتاه مدت خوب برخوردار است.

گام 3. تفسیر هوشبهر کلامی و عملی

آزمودنی در مقیاس کلامی نمره 56 بدست آورد که هوشبهر آن برابر 107 می باشد و در مقیاس عملی نمره 44 بدست آورد که هوشبهر آن برابر 91 می باشد. این بیانگر این است که آزمون از هوش کلامی بالایی برخوردار است و نشان دهنده این است که آزمودنی از حافظه کلامی، روانی و سیالی کلامی خوبی برخوردار است.

اما در هوشبهر عملی نمره پایین برخورداراست که نشان دهنده این است که آزمودنی در یکپارچه کردن محرک های ادراکی با پاسخ حرکتی مناسب مشکل دارد.

سطح 3. معنی دار بودن نوسان های خرده آزمون ها را مشخص کنید. همانطور که در جدول نمرات مشاهده می کنیم آزمودنی در خرده آزمون های کلامی نمرات بالاتر نسبت به خرده آزمون عملی بدست آورده است و در خرده آزمون های کلامی در لغات نمرات بالاتری نسبت به شباهت ها بدست آورد و در خرده آزمون های عملی در رمز نویسی نمرات بالاتری نسبت به تکمیل تصاویر بدست آورد.

سطح 4- تغییر پذیری درون خرده آزمونها با بررسی الگو های عملکرد آزمودنی در داخل خرده آزمونها می توان به این نتیجه دست یافت که نمره آزمودنی از الگوی بهنجاری تبعیت کرده است که آزمودنی از عهده پاسخ دادن به ماده های اول بر آمده و شکست وی در پاسخ دادن به ماده های دشوار به آهستگی و با آهنگی یکنواخت آغاز شده است.

سطح 5- تجزیه و تحلیل کیفی از طریق بررسی پاسخ های آزمودنی در خرده آزمون های گنجینه لغات، اطلاعات، درک وفهم و شباهت ها می توان ببینیم که آزمودنی پاسخ های غیر معمولی به ماده های آزمون نداده است و هیچ گونه گرایش های پرخاشگرانه و تداعی های غیر معمول در پاسخ های وی مشاهده نمی شود.

 

 پکیج کامل آزمون حافظه وکسلر

هر آنچه برای یک آزمون وکسلز نیاز دارید (پکیج آزمون، نحوه اجرا+ نمونه آزمون اجرا شده کودکان و بزرگسالان و ... و...):

00. مقدمات و آشنایی با وکسلر

1. پکیج آزمون حافظه وکسلر شامل : سوالات آزمون، دستور العمل اجرا، توضیحات، مقیاس ها، روش بدست آوردن نمره ها و... (12 صفحه)

2. آزمون حافظه وکسلر (ازمون حافظه وکسلر فرم الف Wechsler Memory scale (W.M.S) ) (10 صفحه)

3. تست وکسلر شامل روایی و پایایی، سطوح تفسیر، خرده آزمون های وکسلر، و.. (9 صفحه)

4. نکات مهم مربوط به آزمون وکسلر شامل: تاریخچه، نحوه اجرا، سطوح تفسیر، خرده آزمون های کلامی و غیر کلامی، آزمونهای پایا و ناپایا، ... (12 صفحه)

5. سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر (8 صفحه)

6. هنجاریابی آزمون حافظه وکسلر (11 صفحه)

7. نمونه آزمون وکسلر اجرا شده بزرگسالان (9 صفحه)

8. نمونه آزمون اجرا شده وکسلر کودکان (7 صفحه)

9. نمونه آزمون وکسلر کودکان به همراه کارت های آزمون (10 صفحه)

10. نرم افزار تحلیل وکسلر به همراه فایل راهنما

11. ارزیابی روانشناختی حافظه براساس مقیاس حافظه وکسلر WMS-III بازآوری دیداری-II، بخش اول

12. خرده مقیاس بازسازی دیداری Iحافظه وکسلر

WMS-III 13. ارزیابی روانشناختی حافظه براساس مقیاس حافظه وکسلر نسخه سوم(WMS-III) کپی(دیداری). بخش سوم

14. Table D.1جدول مقیاس ها و نمره گذاری از 16 تا 89 سال (14 صفحه)

15. Table D.2جدول مقیاس ها و نمره گذاری از 16 تا 89 سال (14 صفحه)

16. Table E.1جدول مقیاس ها و نمره گذاری (10 صفحه)

17. Table F.1جدول مقیاس ها و نمره گذاری از 16 تا 89 سال (8 صفحه)

18. اجرای کامپیوتری مقیاس حافظه وکسلر نسخه سوم(WMS-III) خرده مقیاس صورت ها I - نسخه:آزمودنی

19. حافظه وکسلر - صورتها

20. اجرای کامپیوتری مقیاس حافظه وکسلر نسخه سوم(WMS-III) خرده مقیاس صورت ها II نسخه: آزمودنی

21. نسخه آزمودنی - تصاوير خانوادهI - WMS-III کتاب اول

22. پرسشنامه وکسلر 18 آیتمی

23. خرده مقیاس تصاویر خانواده

II 24. تصاویر خانواده - حافظه وکسلر 4-1

25. نمونه آزمون حافظه وکسلر- گستره فضايي- گستره فضايي رو به عقب

26. نمونه آزمون حافظه وکسلر- گستره فضايي- گستره فضايي رو به جلو

27. نمونه آزمون حافظه وکسلر- حافظه منطقيI

28. نمونه آزمون حافظه وکسلر- حافظه منطقي I- باز آوري مرحله اول

29. نمونه آزمون حافظه وکسلر- حافظه منطقي I- باز آوري مرحله دوم

30. نمونه آزمون حافظه وکسلر 1 - حافظه منطقي II

31. نمونه آزمون حافظه وکسلر 1 - حافظه منطقي II

32. نمره واحد بازآوري داستان A حافظه منطقي I + نمره كلي بازآوري

33. فایل راهنمای اطلاعات و جهت یابی آزمون

34. آموزش جامع نمره گذاري آزمون حافظه وکسلر WMS-III

35. جدول مورد نیاز اجرای آزمون حافظه وکسلر

36. نکات مهم در اجراي حافظه وکسلر

37. آموزش اجراي حافظه منطقي I

38. آزمون حافظه وکسلر- توالي حروف ارقام

39. شرح و تفسیر خرده مقیاس ها و شاخص هاي حافظه وکسلر با ذکر نمونه WMS-III

40. آزمون حافظه وکسلر- صورتها I

41. آزمون حافظه وکسلر- صورت ها II

42. آزمون حافظه وکسلر- تداعي جفت هاي كلاميII

43. آزمون حافظه وکسلر- تداعی جفت های کلامی I

44. آزمون حافظه وکسلر- تصاوير خانواده I: محدوديت زماني

45. آزمون حافظه وکسلر- تصاوير خانواده II

46. آزمون حافظه وکسلر- توالي حروف – ارقام: قاعده وقفه

47. آزمون حافظه وکسلر- بازسازي ديداري

48. آزمون حافظه وکسلر- تداعی جفت هاي کلامی I حافظه وکسلر

49. آزمون حافظه وکسلر- ليست لغات

50. پاورپوینت آزمون وکسلر کودکان (45 اسلاید) شامل: معرفی آزمون- خرده آزمون ها- تکمیل تصاویر-نمره گذاری- محاسبه-حافظه کلامی - حافظه عملی-رسم نیمرخ-...

 

کامل تر از همه سایت ها ، ارزان تر از همه سایت ها
قیمت این 50 محصول بی نظیر یکجا در یک بسته: 52000تومان

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله دانلود فایل ظاهر می شود .

 پس از پرداخت آنلاین وجه، فایل بسته در اختیار شما قرار می گیرد.

کد فایل : ve01دیگر کاربران مطلب زیر را پسندیدند:

دانلود نمونه تفسیر آزمون ام ام پی آی MMPIمشاوره و انجام پروپوزال، مقاله علمی پژوهشی و isi ، پروژه و تحلیل آماری با spss:
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید