انجام پایان نامه روانشناسی عمومی با موضوع جدید خواسته بسیاری از دانشجویان است و پیشنهاد ما انتخاب عنوان در زمینه تفاوت جنسی است.

تفاوت های جنسی یکی از موضوعاتی است که روانشناسی تکامل توجه خود را بدان معطوف داشته است.

یکی از دلایل این توجه آن است که انتخاب جنس بخشی از الگوی تکامل داروین بود. تولید مثل راه انتخاب خصیصه های شخصی به نسل های آینده است و در تاریخ بشر این امر همراه بوده است با پیدا کردن جفتی از جنس مخالف؛ و تولید مثل موقق برابر بوده است با رقابت با دیگر اعضای جنس، در جهت جذب شریک زندگی مناسبی که به تولید مثل کمک کند.

بایستی شریک احتمالی نشان دهد که بارور است و سالم آن ویژگی هایی که فرد دوست دارد به اولادش منتقل شود را داراست؛ و هیچ نشانی از ویژگی های مخالف و نامطلوب را ندارد.

فشار برای جلوه نمودن یک شریک تولید مثلی مناسب می توانسته منجر به انتخاب و تدارکه ویژگی هایی گردد که جنس فرد را مشخص سازد، باروری او را نشان دهد و رهایی شخص از ویژگی های کاهنده زایایی را مژده دهد (اندرسون وسيمسون، ۲۰۰۶).

اگر انتخاب جفت و رقابت بر سر جفتهایی هست، این امر برای تولید مثل فرد سودمند است تا جفتی برگزیند که سالم است و می تواند به تولید مثل موقق کمک کند.

از این رو غالبا تأکیدی است ابتدائا بر روی جنس فرد وآنگاه بر روی قدرت، زیبایی، موقعیت و دیگر نشانه های ظرفیت تولید مثلی خوب برای علائم امکان تولید مثل موفق، مثال های فراوانی می توان پیدا کرد.

برای مثال، در گونه هایی که جفتهای نر بر سر جفت ماده رقابت فیزیکی دارند، جفت تری که بزرگتر، شجاع تر و سرسخت تر باشد، موفقیت بیشتری در یافتن جفت مطلوب دارد و در تولید مثل موفق تر است روانشناسان تکامل گرا نقش های جنسیتی و تفاوت های جنسی را برجسته، پایا و نتیجه تکامل می بینند (بولیو و بونتال، ۲۰۰۷: يجور كلوتد و پلگرینی، ۲۰۰۲ء بأس، ۲۰۰۵، دوبار و بارت، ۲۰۰۷ء گیری، ۱۹۹۸: پلگرینی، ۲۰۰۴).

بحثی که اینجا مطرح می شود این است که اگر تفاوتهای جنسی همیشگی و فراگیرند، وجود این تفاوتها ممکن است منافع تکاملی داشته است که در بیشتر نظريه ها به نیازها و هزینه های سرمایه گذاری در تولید مثل و تربیت نسبت داده می شوند.