برای شروع انجام پروپوزال یا پایان نامه ارشد و دکتری رشته روانشناسی عمومی انتخاب یک موضوع جدید اولین شرط است که ما شروع کار را با با موضوع مدل برونفن برنر پیشنهاد می دهیم.

بر اساس مدل برونفن برنر، رشد افراد در مجموعه ساختارها و تعاملات اجتماعی تثبیت می شود.

میکروسیستم ها نظیر تعامل کودک با والدین و همسالان، اگزوسیستم ها همچون آنهایی که ساعات کار والدین یا دستیابی کودکان به فرصتهای بازی را تعیین می کنند و ماکروسیستم ها همچون دیدگاههای فرهنگی در مورد نقش های مختلف هر جنس، تجربه پسران و دختران را به طور روزانه و عمیق تحت تأثیر قرار می دهند.

تحلیل ساختار اجتماعی و جنسی، از نابرابری های دو جنس از لحاظ قدرت در خانه، شغل سیاست و اقتصاد خبر می دهد.

در بسیاری از فرهنگها قدرت، موقعیت اجتماعی، اعتماد به نفس بیشتر از آن مردان است و زنان سهم کمی از این مقوله ها دارند رود و ایگلی، ۲۰۰۲).

این تفاوتها چه به صورت آشکار و چه در لفافه، در چهار کنج زندگی روزمره انسان وجود دارند.

در مسائل مختلفی همچون در درآمد در منابع درآمد، در نوع شغل، در ظاهر، در محل و چگونگی مورد هدف تبلیغات قرار گرفتن در چگونگی معرفی شدن در آمارهای مربوط به جرائم، در اینکه چه کسی ،کجا، کی، چگونه، و در مورد چه چیزی صحبت می کند، در اینکه چه نقش های جنسیتی در رسانه های گروهی معرفی می شوند، در ادبیات و در هنرها بین این دو جنس تفاوتهایی دیده می شوند.

از لحاظ فرهنگی، این تفاوتها باعث بوجود آمدن کلیشها می شوند(برای مثال بادروا، ۲۰۰۱: باتدروا و باسی، ۲۰۰۴: مارتین و رویل، ۲۰۰۴؛ شارر، ۲۰۰۵). وجود کودکان در معرض چنین اظهاراتی از جانب ماکروسیستم ها، نقش مهمی در پرورش اجتماعی آنها ایفا می کند، ولو اینکه این اظهارات به عنوان مسائل مشکل آفرین مورد بحث قرار نگیرند(کرونر و دیگران، ۲۰۰۷: ونگ، ۲۰۰۸: ران و دیگران، ۲۰۰۸، صفحات: ۱۹۸-۲۰۱).

پسران و دختران ذاتا با یکدیگر فرق دارند پس بایستی آنها را متفاوت تربیت کنیم...

بعضی مواقع نیاز است که در مورد پسران هشیارتر بوده و نسبت به آنها کمی سخت گیرتر و خشن تر باشيم۔۔ در آینده پسران و دختران متفاوت خواهند بود. جامعه نگاه و رفتار متفاوتی نسبت به آنها خواهد داشت.

من می خواهم دخترم آن زنی باشد که مردان آرزو دارند با او ازدواج کنند.

می خواهم دخترم آن مادر خوبی باشد که به فرزندش می آموزد او هم شخص خوبی باشد. 

نمی توانم به او اجازه دهم مانند یک پسر رفتار کند بدون اینکه به او بگویم و نشان دهم چه رفتاری مناسب زنان است.

هنگامی که با پسران کوچک بازی می کند جایگاه خود را نخواهند شناخته مگر اینکه به او بگویم-.