آیا دغدغه پیدا کردن یک موضوع تاپ برای انجام پایان نامه روانشناسی شما را کلافه کرده است؟ با موضوع انگيزش محافظت (PMT) می توانید به این دغدغه پایان دهید.

نظریه انگيزش محافظت (PMT) (راجرز، ۱۹۷۵) در ابتدا برای روشن شدن مفهوم محرکهای ترس مطرح شد. این نظریه چندبار بازنگری شده است (نورمن و همکاران).

این نظریه همان طور که به کار رفته است (مدوکس و راجرز، ۱۹۸۳؛ راجرز، ۱۹۸۳) پاسخ های سازگار و ناسازگار به تهدیدات سلامتی را تبیین می کند که در نتیجه دو نوع فرآیند ارزیابی صورت می گیرند: ارزیابی تهدید و ارزیابی مقابله ای . ارزیابی تهدید بر اساس آسیب پذیری ادراک شده نسبت به بیماری و شدت تهدید سلامتی صورت می گیرد.

ارزیابی مقابله ای شامل فرآیند ارزیابی گزینه های رفتاری است که احساس تهدید را کاهش می دهند.

این فرآیند بر اساس انتظار فرد از اینکه انجام یک رفتار میتواند تهدید را برطرف کند (کارآمدی پاسخ) و باور به توانایی فرد در موفقیت آمیز انجام دادن رفتارهای لازم (خودکارآمدی صورت می گیرد.

به طور کلی، این دو فرآیند ارزیابی منجر به قصد انجام پاسخ های سازگار (انگيزش محافظت یا ناسازگار خواهند شد.

پاسخ های سازگار هنگامی بروز پیدا می کنند که فرد تهدید سلامتی را ادراک کرده و خود را در برابر آن آسیب پذیر و همچنین آن را جدی ادراک کند.

محرک ترس از طریق افزایش ادراک آسیب پذیری و شدت تهديد عمل می کند.

همچنین، پاسخ های سازگار هنگامی احتمال بروز خواهند یافت که فرد چنین پاسخ هایی را برای کاهش تهدید مؤثر بداند و اعتقاد داشته باشد که با موفقیت آن پاسخ سازگار را انجام خواهد داد.

این دو ارزیابی شناختی، در قالب انگیزش محافظت می کند که به عنوان متغیری است که رفتار را برای محافظت خود از خطر برانگیخته، تداوم بخشیده و به آن جهت می دهد.

انگیزش محافظت، معمولا به عنوان قصد انجام رفتارهای محافظ سلامت یا اجتناب از رفتارهای مخرب سلامت عملیاتی می شوند.

رفتار واقعی تابعی از قصد انجام آن رفتار است.

نظریه شناختی- اجتماعی (بندورا، ۱۹۸۲)، مدل دیگری از تعیین کننده های رفتار سلامت را ارائه می دهد.

در این رویکرد انگیزش و رفتار بر پایه سه نوع انتظارات قرار دارد. موقعیت پیامد، عمل پیامد و خو کارآمدی ادراک شده انتظارات موقعیت پیامد نشان دهنده باورهای فرد در مورد وقوع پیامد است، بدون اینکه فرد کاری انجام دهد.

آسیب پذیری فرد به یک تهدید سلامت نشان دهنده انتظار موقعیت پیامد است.

انتظار عمل پیامد، باور فرد در مورد منجر شدن رفتار معینی به یک پیامد معین است.

برای مثال، باور فرد به اینکه آیا ترک سیگار منجر به کاهش خطر سرطان ریه خواهد شد یا نه، یک انتظار عمل-پیامد است.

انتظار خودکارآمدی، باور فرد در مورد این است که آیا رفتار تحت کنترل فرد است یا نه.

این باور فرد که توانایی انجام یک رفتار خاص مثل ورزش منظم را دارد، نمونه ای از انتظار خودکارآمدی می باشد.

همچنین، یک ترتيب على واضحی بین سه نوع انتظارات وجود دارد (شوارژر، ۱۹۹۲).

انتظارات موقعیت پیامد به عنوان تعیین کننده نهایی دور رفتار فرض می شود و عمدتا از طریق اثرگذاری بر انتظارات عمل- پیامد بر رفتار عمل می کند.

برای مثال، ادراک تهدید از یک خطر سلامتی که فرد خودش را در برابر آن آسیب پذیر ببیند، وی را برای انجام رفتارهای مختلف در جهت کاهش خطر برانگیخته می کند.