موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی (ایده 480) :

آیا عوامل خانوادگی و سبک های فرزند پروری والدین می تواند افسردگس را بوجود بیاورد یا تشدید کند؟

توجه انتخابی آرون بک و همکارانش (۱۹۷۹) در اولین کارشان در مورد شناخت درمانی افسردگی بیان کردند که افراد افسرده اغلب روی جنبه های انتخابی یک موقعیت یا یک رویداد تمرکز می کنند و نمی توانند جنبه های دیگر که اهمیت یکسانی دارند را درک کنند. پایه نظریه بک این بود که افراد به تعبیر و تفسير سودار مشغول می شوند. اعضای خانواده نیز اغلب دچار این سوء تعبيرها می گردند بخصوص هنگامی که آنها با یکدیگر درگیر می شوند یا تنشی در روابط پیش می آید. ما اغلب در درمان این سوء ادراک را زمانی متوجه می شویم که اعضاء خانواده یا زوجها روی چگونگی وقوع یک حادثه یا چیزی که در طی بحث گفته می شود توافق نداشته باشند. این سوگیری می تواند شامل اسنادهای مثبت یا منفی در مورد توجه انتخابی افراد باشد. یک مثال قدیمی نوجوانی است که فکر میکند که والدینش فقط در مورد کارهای اشتباهی که او انجام داده با او صحبت می کنند و هیچوقت او را به خاطر کارهای درستی که انجام می دهد تحسین نمی کنند. زوجها یا اعضاء خانواده اغلب از این موضوع شکایت دارند که توجه انتخابی یکی از حوزه های اصلی اختلاف در روابط آنهاست. هنگامی که اعضاء خانواده به طور انتخابی جنبه های منفی یکدیگر را می بینند، این می تواند یک تأثیر مخرب روی ارتباط آنها داشته باشد، جای تعجب نیست که افرادی که با این قبیل توجه انتخابی با سوگیرانه سروکار دارند، میزان های پایینی از توافق بر سر گفتگوهای قبلی، وقایع یا تعاملات قبلی دارند ( اپستین و با کام، ۲۰۰۲). توجه انتخابی به تحریفات شناختی و تفرقه بیشتر کمک کند.