انتخاب جدیدترین موضوع پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بویژه پرستاری توانبخشی را در این سایت می توانید دریافت کنید.

موضوع پروپوزال پایان نامه پرستاری توانبخشی (ایده 375) :

نقش ارتباط کاری و حمایت شغلی بر کاهش دلزدگی شغلی در پرستاران

پرستاران به راحتی دچار دلزدگی می شوند، خاصه در واحد توانبخشی که در آن از پزشکان و گروه درمان به خاطر درمان و دست آوردی که با بیماران عایدشان می شود، تمجید می شود. پرستاری در واحد کودکان به من شکایت کرد که درمانگران می آیند و کار مهم را انجام می دهند و می روند و او با خود فکر می کند پس پرستاران چه کرده اند. به علاوه با پیدا شدن سرو كله مشاور و این پیشنهاد که بیماران با او صحبت و دردودل کنند فاتحه پرستاران خوانده است. شغل مشاور حمایتی را برای بیمار و خویشاوندان او فراهم می کند، اما جایگزین حمایت های پرستاران و سایر مراقبان و ارتباط آنان با بیماران نمی شود. رابطه کاری خوب با اعضای تیم از احترام، تحصیلات، و علاقه به یادگیری از سایرین نشأت می گیرد. به عنوان تنها نماینده حرفه مشاوره، اجتناب ناپذیر است که بسیاری از تشریفات توسط من انجام شود، در حالی که بقیه به سایر گروههای تخصصی خود تکیه می کنند. بنابراین تدارک حمایت های مناسب برای خودم از جایی دیگر ضروری است.