موضوع جدید پایان نامه روانشناسی زناشویی با عنوان بررسی نقش دلبستگی و خودپنداره مثبت یا منفی با میزان صمیمیت زناشویی در زوج های ... .

ترکیب دیدگاه فرد نسبت به خود و دیگری در فهم مینای رویکرد کلی روابط افراد به ما کمک می کند. این دیدگاه ها در واقع در دو حیطه عزت نفس و دلبستگی جای می گیرد. «من منفی» ممکن است به دو معنا باشد: من دوست داشتنی نیستم (در حیطه دلبستگی) یا من کارآمد و شایسته نیستم (در حیطه عزت نفس) و دیگری منفی» نیز ممکن است دو معنا داشته باشد: دیگری قابل اعتماد نیست در حیطه دلبستگی) یا دیگری عیب جو، حساس و ناخشنود است (در حیطه عزت نفس)؛ بنابراین تمایز قائل شدن بین حیطه ها می تواند مفید و مؤثر باشد.

دیدگاه هیجانی نسبت به خود و دیگران : از نظر تئوری عواطف، دیدگاه های فرد نسبت به خود و دیگران که تعیین کننده سبک های دلبستگی است، در واقع هیجان ها هستند. هیجان ها شامل عواطف، صحنه ها (اتفاق ها) و نسخه ها می شوند. هیجان های ما در مورد خودمان و دیگران، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی به راحتی ظاهر نمی شوند. این هیجان ها به وسیله حوادث و اتفاق های مجزا از هم فعال می شوند (يا حوادث درونی مانند یک فکر یا حوادث بیرونی مانند تن صدای والد). اگر فردی صحنه های بسیاری در ذهن داشته باشد که شامل هیجانی خاص می شود، ممکن است نسبت به محرکاتی که آن هیجان را فعال می سازند، حساس تر شود، اما باز نیازمند رویدادی است که هیجان را ایجاد کند.

زمانی که فردی هیجان های مثبت کافی در مورد خودش داشته باشد، می تواند هویتی منسجم و یکپارچه برای خود ایجاد کند و نگرش اصلی او نسبت به خودش مثبت است، اما این بدان معنا نیست که او ایمن از احساس های منفی نسبت به خود است و یا از اینکه نگرش منفی نسبت به خودش داشته باشد، در امان است. هر فردی برخی هیجان های منفی نسبت به خودش دارد، حتی اگر در رابطه دلبستگی کاملا ایمن رشد کرده باشد. البته افرادی که در طبقه دلبستگی ایمن قرار دارند، دیرتر و دشوارتر نسبت به خود یا والدینشان احساس منفی پیدا می کنند و نیز بعد از شروع آن احساس منفی سریع تر و آسان تر به حالت عادی بازمی گردند. از گهواره تا گور، بشر نیاز به فردی دارد که مراقب او باشد، به او توجه کند و برایش احترام قائل باشد، زخم هایش را بهبود بخشد و در سختی های زندگی او را حمایت کند و در تاریکیها دست او را بگیرد.» (سوزان. م. جانسون، ۲۰۰۵، ص ۳۴)

هیجان های دلبستگی، به دوست داشتن زوج ها نسبت به یکدیگر و تعهداتشان به رابطه مربوط است. اگر همسری در مورد عشق و تعهدش شک و تردید کند یا در برخورد با همسرش توانند به گونه ای عاشقانه رفتار کند، زوج مقابل نسبت به آینده رابطه اش احساس عدم امنیت کرده و با توجه به میزان مشارکت همسرش در رابطه، احساس بی اعتمادی و عدم اطمینان می کند. بنابراین، محور «خود» در حیطه دلبستگی، با خرسندی و لذت در یک طرف و اندوه و ناراحتی در طرف دیگر محور نشان داده می شود. عواطف منفی که در حیطه دلبستگی بروز می کنند با فقدان رابطه ایمن مرتبط است. این عواطف منفی شامل احساس ترس، احساس طرد، ترک شدن و عدم اطمینان و نیز احساس بدگمانی و بی اعتمادی به تعهد زوج مقابل می شود. محور «دیگری» در حیطه دلبستگی با احساس اعتماد در یک سمت و عدم اعتماد در نقطه مقابل نشان داده می شود.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی زناشویی (ایده 358) :

بررسی نقش دلبستگی و خودپنداره مثبت یا منفی با میزان صمیمیت زناشویی در زوج های ...


دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی درباره سبک دلبستگی