موضوع پایان نامه روانشناسی خانواده درباره عاطفه و هیجان با عنوان رابطه مهارت های هیجانی و عاطفه مثبت و منفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ... .

غالبا واژه «هیجان» و «عاطفه» به جای هم استفاده شده و مترادف هم در نظر گرفته می شوند، در حالی که این دو با هم تفاوت دارند و لازم است که تفاوت آن دو درک شود. عواطف عنصر اصلی هیجان ها بوده و به طور ساده رویدادهای عصبی - زیستی هستند که توسط شرایط خاص و معین ایجاد می شوند سیلوان تامکینز (۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲) به شناسایی عاطفه ذاتی پرداخته است، اما این عواطف قابل ترکیب شدن با هم نیز هستند که دامنه گسترده ای از تجربه های عاطفی را به دست می دهند. با تجربه مکرر حالت های عاطفی گوناگون از سوی فرد، وي به اکتساب مجموعه ای از خاطره های مرتبط با هر حالت عاطفی می پردازد. تامکینز معتقد است که هر کدام از این حالت های عاطفی تداعی کننده خاطراتی برای فرد هستند و در طول زمان دانش همراه شده با یک حالت عاطفی، همه صحنه های مرتبط با آن حالت عاطفی و نیز مطالب فرا گرفته شده از این تجربه ها را شامل خواهد شد.

واژه «هیجان» اشاره دارد به ترکیبی از: الف) یک عاطفه (یا ترکیبی از عواطف)؛ ب) تصاویر صحنه ای از تجربه های قبلی مربوط به آن حالت یا حالت های عاطفی و ج) آنچه فرد در رابطه با آن حالت با حالت های عاطفی معین آموخته است از آنجایی که همگی ما دارای تجربه های زندگی متفاوت بوده ایم، دارای هیجان های متفاوت هستیم. تجربه شما از هیجان خشم با دیگری متفاوت است، هرچند عاطفهی ذاتی خشم . عصبانیت برای هر دو یکسان است. زبان عواطف جهان شمول است، در حالی که زبان هيجان منحصر به فرد است. همین مطلب در بسیاری از سوء تفاهم های میان زوجها دخیل است. عواطف عمری کوتاه شاید در حد فقط چند ثانیه دارند، اما اگر عاطفه تداوم یابد، فرد ممکن است برای مدتی طولانی در حالت های هیجانی باقی ماند. برای مثال ممکن است موقعیت ایجاد کننده عاطفه مذکور ادامه داشته باشد یا اینکه فرد همچنان خاطره هایی که باعث ایجاد آن عاطفه می شوند را به خاطر آورد


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی خانواده (ایده 352) :

رابطه مهارت های هیجانی و عاطفه مثبت و منفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ...