موضوع پایان نامه مشاوره خانواده درباره سرایت عاطفی با عنوان نقش تعدیل‌کننده سرایت عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین همدلی و صمیمیت زناشویی زوجین ... .

دونالد ناتانسون (۱۹۹۲) بیان کرده است که ماهیت سرایت پذیری عواطف به ویژه در رابطه صمیمانه که در آن هم توایی (رزونانس) عاطفی شدیدی وجود دارد، به دو تکلیف تحولی می انجامد که همه نوزادان ناگزیر از فرا گرفتن آن هستند. آنها باید توانایی الف) مدیریت عواطف خود، وب) هماهنگی با عواطف دیگران را به دست آورند. بدون این توانمندی ها ما در زندگی مدام باعث برانگیختن عاطفی بیش از حد دیگران و برانگیخته شدن بیش از حد از سوی دیگران خواهیم شد. وقتی فردی قادر به کنترل تأثیر عواطف دیگران بر خود است، گفته می شود که یک دیوار همدلی را تشکیل داده است. بدون توانایی برقراری این دیوار همدلی وی نخواهد توانست یک فرد باشد و به طور مدام با عواطف انتشار یافته پیرامون خود هم نوایی (رزونانس) نشان خواهد داد. البته اگر دیوار همدلی وی به شیوه ای خشک و خشن همه یا هیچ برقرار شده باشد، وی نسبت به عواطف دیگران کور و بی اعتنا باقی خواهد ماند خوشبختانه بیشتر افراد بر دیوار همدلی خود کنترل دارند، هرچند ممکن است کنترل آن ها آگاهانه نباشد. آن ها می توانند خود را جای فرد دیگر گذاشته با احساس های او هم نوایی کرده و تشخیص دهند که دیگری چه احساسی دارد و سپس قادرند برای حفاظت از خود در برابر یک رزونانس مستمر، از دیوار همدلی استفاده کنند. گاهی وقت ها تشدید دیوار همدلی لازم است.

مادری که به آرام ساختن نوزاد خود می پردازد، نسبت به عواطف نوزاد هم توایی نشان داده و سپس دیوار همدلی را بنا می نهد تا در آشفتگی نوزاد غرق نشده و به جای آن بتواند وی را به سمت حالتی رضایت بخش تر رهنمون شود به طور کلی بزرگسالان سالم قادر به متعادل ساختن عواطف و افزایش یا کاهش دیوار همدلی خود هستند. با این حال هرچه میزان آشنایی و انس ما با فردی بیشتر باشد، ایجاد یک دیوار همدلی و جلوگیری از اثرپذیری احساس ها و عواطف وی برایمان دشوارتر خواهد بود. ممکن است فردی بابت رنج و درد افرادی در بخش دیگری از دنیا ناراحت نشود، اما اجتناب از ناراحتی نزدیکان برایش دشوار است. بیشترین مشکل افراد در استفاده از دیوار همدلی در روابط نزدیک و صمیمانه است. هم نوایی (رزونانس) عاطفی میان زوج ها بسیار بالا است و مسدود ساختن اثرات عواطف یک همسر دشوار است. وقتی که احساس های به وقوع پیوسته در رابطه مثبت باشد، این برای هر دوی زوج ها بسیار لذت بخش خواهد بود، اما وقتی این احساس ها منفی است، می تواند بسیار ناراحت کننده باشد. علاوه بر این استفاده افراطی از دیوار همدلی در میان زوجها می تواند باعث ایجاد احساس رهاشدگی در همسر شود و این شک و تردید را در دل همسر ایجاد کند که آیا همسر وی واقعا همان فردی است که او می اندیشیده است.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه مشاوره خانواده (ایده 351) :

نقش تعدیل‌کننده سرایت عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین همدلی و صمیمیت زناشویی زوجین ...