جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره اسکیزوفرنی با عنوان بررسی مقایسه ای درمان شناختی رفتاری و درمان نوروفیدبک در کاهش نشانه های منفی در بیماران دارای اختلال اسکیزوفرنی .

اسکیزوفرنیا نمونه ای بارز از اختلال های سایکوتیک و یکی از شایع ترین اختلال های سایکوتیک است که در بر گیرنده تمامی پنج حوزه سایکوتیک شامل توهم ها، هذیان ها، تفكر آشفته (کلام)، آشفتگی شدید در رفتار حرکتی (از قبیل کاتاتونیا") و همچنین علائم منفی است. مشابه اختلال های تکامل عصبی در 5-DSM اسکیزوفرنیا نیز به عنوان یک اختلال عصب روانشناختی با مجموعه ای از مسائل ژنتیکی و مسائل قابل پیش بینی در سنین خاصی از مراحل رشد مطرح است. در حالی که اختلالات رشد عصبی تمایل دارند که خودشان را در کودکی نمایان کنند، اما اسکيزوفرنيا اغلب در اواخر بلوغ و اوایل بزرگسالی خود را نشان می دهد. تشخيص اسکیزوفرنیا در 5-DSM مورد باز ارزیابی قرار گرفته است. در وهله اول زیر شاخه های اسکیزوفرنیا به واسطه بی ثباتی تشخیصی و میزان روایی و پایایی پایین حذف شدند، این زیر شاخه ها شامل پارانوئید، آشفته و باقی مانده بودند از زمانی که اختلال اسکیزوفرنیا مطرح شده است، کاتالونیا به عنوان یکی از معیارهای تشخیصی بالقوه برای بیشتر تشخیص های مرتبط با سایکوز پابرجا مانده است. با این وجود در حال حاضر می تواند به عنوان یک نشانه اختصاصی اختلال های سایکوتیک و غیر سایکوتیک شاملاختلال های دو قطبی و افسردگی مطرح شود.

کاتاتو لبای طبقه بندی نشده در جای دیگر نیز می تواند به عنوان یک تشخيص جداگانه در زمانی که معیار سایر اختلال ها قطعی نبوده یا ناقص است حتی برای بیماری های همزمان روان پزشکی با شرایط طبی غیرروان پزشکی مطرح شود. تشخیص اسکیزوفرنیا بر اساس 5-DSM بر پایه دو معیار از پنج معیار (هذيان ها، توهم ها، کلام آشفته، رفتار آشفته یا کانائونیا و علائم منفی) است. یکی از تغییرات اساسی حذف این ویژگی بوده که تنها انواع خاصی از هذیان و توهم برای تشخیص اسکیزوفرنیا کافی است. بر اساس معیارهای جدید هر نوعی از توهم و هذیان که معیار تشخیصی را کامل کند برای تشخیص اسکیزوفرنیا کافی است، تغيير دوم این است که از دو علامت مذکور حداقل یک علامت مثبت شامل هذ یان ها، توهم ها با تفكر آشفته، وجود داشته باشد. معیارهای اختلال اسکيزوافکتيو حدومرز جدی تری پیدا کرده است، به نحوی که در 5-DSM برای تشخیص گذاری اسکيزوافکتيو لازم است که بیمار معیارهای کامل تشخیص اسکیزوفرنيا و علائم مربوط به اختلال افسردگی اساسی با اختلال دو قطبی را به طور همزمان با علائم فعال اسکیزوفرنیا داشته باشد. همچنین بر اساس روال گذشته لازم است که به مدت دو هفته هذیان و توهم بدون علائم شافذ خلفی وجود داشته باشد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی بالینی (ایده 347) :

بررسی مقایسه ای درمان شناختی رفتاری و درمان نوروفیدبک در کاهش نشانه های منفی در بیماران دارای اختلال اسکیزوفرنی