پیشنهاد موضوع جالب پایان نامه روانشناسی اجتماعی رابطه بین صفات تاریک شخصیت و اشکال مختلف تعصب با میزان سازگاری در زنان و مردان ...

شخصی که متعصب است و تعصب را با تبعیض قائل شدن در مورد دیگران نشان می دهد، احتمالا از نظر روانی آسیب می بیند؛ اما نوع آسیب او متفاوت از شخصی است که در موردش تبعیض قائل می شوند. به طور کلی، تأثیر خصوصیات اخلاقی است که شخصی را مستعد جانبدار بودن می کند. جانبداری باعث می شود که آدمی انعطاف ناپذیر، بی رحم، انتقام جو و بی نهایت کم تحمل شود. چنین آدمی هرگاه بتواند از پذیرش مسئولیتها دوری می گزیند و اگر اشتباهاتی مرتکب شود خود را مورد سرزنش قرار نمی دهد. او آداب و رسوم معمول گروه اجتماعی را می پذیرد و با کسانی که این آداب و رسوم را رعایت نمی کنند به مقابله برمی خیزد. او مایل است که دنباله رو عقاید گروه باشد. به این امید که در گروه جایگاه بهتری بدست آورد. حتی هنگامی که فرد در می یابد تعصب با جوانمردی و آموخته های مذهبی اش مغایرت دارد، اغلب از عقاید تعصب آمیزش که بار عاطفی دارد پیروی می کند. این موضوع تا حدی به این خاطر است که تعصب یک نیاز فردی نهفته را پر می کند و تا حدی هم به این خاطر است که انگار (کاری است که باید انجام داد). همان گونه که آلپورت (۱۹۴۰) بیان می دارد «تعصب ممکن است "تکیه گاه روانی باشد برای افراد نابالغ و افرادی که از لحاظ ذهنی معلول هستند تا از آن استفاده کنند و یا از این انگیزه سرچشمه می گیرد تا خود را با انتظارات گروه منطبق سازند» . آدم متعصب اگر تعصبش از یک سو با عقاید مذهبی و اخلاقی وی مغایرت داشته باشد و از سوی دیگر با انتظارات گروهش مخالف باشد، احتمالا تعصبش را توجیه می کند و سعی می کند که عقاید و رفتارش را این گونه توجیه کند که هر کسی که باشد این کار را می کند. به عنوان مثال یک کار فرما ممکن است تعصبش را به نفع کارگران مسن تر این گونه توجیه کند که اینها افرادی هستند که آنها را در گذشته استخدام کرده، دیگر پیر شده اند و آسیب های زیادی دیده اند، بنابراین حقشان است که کارشان را همچنان داشته باشند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی اجتماعی (ایده 340) :

رابطه بین صفات تاریک شخصیت و اشکال مختلف تعصب با میزان سازگاری در زنان و مردان ...