اینکه تا چه حد تبعیض و تعصب شخصیت آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد تا حد زیاد به آگاهی فرد از عدم پذیرشش بستگی دارد.

سطح آگاهی به سن و صراحت ابراز تعصب بستگی دارد. مدت زیادی پیش از اینکه دوران کودکی تمام شود، آدمی آگاه می شود که دیگران چه احساسی نسبت به او دارند و قادر است قسمت اعظم برخوردی که با او می شود را درک کند. عنوانهای توهین آمیز همچون "کاکا سیاه"، "جهود"، "مغز متفکر"، "سوسول" بار عاطفی زیادی دارند و باعث می شود که کسی که توسط دیگران طرد شده است درک کند که دیگران چه احساسی نسبت به او دارند. عکس العملهای انسانی که مورد تعصب قرار گرفته است هم بار عاطفی دارد. بار عاطفی از هنگامی شدیدتر است که طرد آن فرد بدون استفاده از این عنوانها رخ بدهد. این بار عاطفی عقیده منفی آدمی را به خودش و به گروهی که به آن تعلق دارد بیشتر می کند. مطالعات حاکی از آن است که کودکان سیاه پوست به واسطه تعصبی که به سفید پوستان نشان می دهند، نسبت به خود و نژادشان عقاید منفی نشان می دهند و بیشتر نقشهای منفی را به سیاه پوستان اختصاص می دهند تا سفید پوستان. این مسأله در مورد افراد مسن هم صدق می کند به این علت که آنها در فرهنگی زندگی می کنند که به جوانان بهای بیشتری داده می شود.

آنها خود را به جایگاههای پایین تر ارتباط می دهند و خودپنداشت نامطلوبی را ایجاد می کنند. کسی که طعمه ، تعصب و تبعیض قرار گیرد همیشه از لحاظ روانی آسیب می بیند. آلپورت (۱۹۴۰) آسیبی را مورد تأکید قرار می دهد که به کودک وارد می شود "کودکی که از هر سو مورد حمله قرار می گیرد و طرد می شود احتمالا همچون دیگر خصوصیات چشمگیرش نمی تواند متانت و وقار را در خود رشد دهد و در مقابل رفتارهای دفاعی را رشد می دهد. همچون کوتوله ای که در جهانی از غولهای ترسناک واقع شده و نمی تواند باشرایط یکسانی بجنگد.


موضوع پیشنهادی پایان نامه جامعه شناسی (ایده 338) :

بررسی رابطه ابراز و مهار تعصب با ویژگی های شخصیتی و خودپنداره در نوجوانان (مطالعه موردی شهرستان ...)