موضوع بروز پایان نامه روانشناسی عمومی درباره بررسی رابطه پذیرش اجتماعی و تصور از خود با هوش هیجانی در دانشجویان ... .

میزان پذیرش اجتماعی که فرد از آن بهره می برد بر شور و اشتیاق احساسی او نسبت به دیگران تاثیر می گذارد. افراد محبوب قادرند تا عکس العملهای احساسی شان را نسبت به دیگران کاملا آزادانه و آشکارا نشان دهند. ناتوانی افراد نا محبوب برای پیوستن به گروه آنها را از نظر عاطفی ((ناموفق)) می سازد و عدم محبوبیت آنها را افزایش می دهد. افراد محبوب کنترل احساسی خوبی از خود نشان می دهند یعنی می دانند چه موقع و چگونه احساساتشان را بروز دهند. بنابراین رفتارشان در گروه شایستگی لازم را کسب خواهد کرد. بسیاری از افراد نا محبوب سعی می کنند توجه و همدردی دیگران را با عکس العمل های افراطی، ناله و شکایت یا کمک خواستن کسب کنند. در حالی که این رفتار آنها را به طرزی منفی در معرض دید قرار می دهد. توجهی که آنها دریافت می کنند معمولا نا مطلوب و فاقد حس همدردی است. هر چه محبوبیت فرد بیشتر باشد سطح مشارکت اجتماعیش بیشتر است. افرادی که محبوبیتشان زیاد است به طور کلی بر فعالیت گروه و عضویتش حاکمند. مشارکت اجتماعی فرصتهایی را برای رشد مهارتهای اجتماعی که حتی به پذیرش بیشتر منجر می شوند را فراهم می آورد.

یکی از مهمترین مهارتهای اجتماعی که فرد محبوب دارد فرصتی برای یادگیری بینش اجتماعی یا توانایی گذاشتن خود به جای فردی دیگر از نظر روانی و خواندن ذهن اوست. افرادی که کمترین میزان محبوبیت را دارند در قضاوتشان راجع به دیگران بیشترین خطا را دارند؛ زیرا دائمأ چیزی را می گویند و کاری را انجام می دهند که دیگران را نسبت به آنها متنفر می سازد. پذیرش اجتماعی به دستاوردهای خوب و طرد و بی اعتنایی اجتماعی به دستاوردهای ضعیف مربوط می شود. نوجوانان و کودکان محبوب عموما دانش آموزان خوبی هستند نه الزاما به دلیل هوش بیشترشان، بلکه به دلیل اینکه آنها شادمان ترند و بهتر سازگاری پیدا می کنند. افرادی که محبوب نیستند نسبت به کارشان نگرشهای منفی دارند و اغلب از مدرسه و دانشکده شان ترک تحصیل می کنند. همانطور که هاوی کارستونیوگارتن (۱۹۹۹) خاطرنشان می سازند: بسیاری از دخترها و پسرها در اولین فرصت از مدرسه ترک تحصیل می کنند و این به دلیل فقدان توانایی علمی و نقص در برآوردن احتياجات مدرسه نیست، بلکه به دلیل نقص در دستیابی به پذیرش گروه همسالان است. اشتیاق به پذیرش اجتماعی به سازگاری با گروه منجر می شود. هر چه این اشتیاق بیشتر باشد سازگاری بیشتر است.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی (ایده 336) :

بررسی رابطه پذیرش اجتماعی و تصور از خود با هوش هیجانی در دانشجویان ...