پیشنهاد جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی اجتماعی درباره مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در کودکان با خانواده های مرفه و خانواده های فقیر شهرستان ... .

در حالت سلامت، جذابیت، سرزندگی و استقامت آدمی افزایش می یابد و شخص به فعال بودن در کارهای گروهی علاقه مند می شود. علاوه بر این یک فرد سالم احتمالا فردی شاد و سر زنده است و این به پذیرش اجتماعی او منجر می شود. نبود سلامت، فرد را از نظر اجتماعی ناسازگار می کند و این موضوع در نتیجه به نادیده گرفتن او منجر می شود. پذیرش اجتماعی در دوران کودکی و نوجوانی به شدت تحت تاثیر خانواده و ارتباط با اعضای خانواده است. به طور کلی محبوب ترین افراد جوان از خانواده هایی هستند که در آنها کنترل دموکراتیک متداول است. کودکان تمایل کمتری دارند تا از کودکان بزرگتر محبوب تر باشند و این کودکان بزرگ در مقایسه با خواهر و برادرانشان، کمتر تمایل به محبوب بودن دارند. نوجوانان محبوب احساس گرم و دوستانه نسبت به خانواده شان دارند. با خواهر و برادرانشان دوستند و کمتر از افرادی که محبوب نیستند جر و بحث می کنند. والدینشان آنها را به شرکت در فعالیتهای اجتماعی تشویق می کنند یا هنگامی که فرزندان به آنها احتیاج دارند در مشکلات اجتماعی فرزندان سهیم می شوند. مطالعات نشان می دهد که ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی، تاثیر قابل توجهی بر پذیرش اجتماعی دارد.

موسن و همکارانش (۱۹۸۵) اشاره به این نکته کرده اند که عوامل اقتصادی ممکن است تا حدودی دلیل نسبی برای پذیرش ضعيف اجتماعی کودکان طبقه پایین باشد. فقر ممکن است باعث بهداشت کم، لباسهای کهنه و شرکت کم در فعالیتهای اجتماعی شود. هر کدام از این عوامل ممکن است فرصتهای کودک را برای فراهم کردن رابطه ای با ثبات با هم سالانش کاهش دهد و در نتیجه او را در یادگیری مهارتهای اجتماعی مناسب نا توان سازد. علاوه براین، آگاهی کودک از این که در طبقه اقتصادی پایین قرار دارد و از لحاظ دانش اجتماعی دچار کمبود اساسی است ممکن است احساس حقارت و بی کفایتی را در او به وجود آورد و از این رو باعث کناره گیری او از روابط متقابل اجتماعی شود». هم جواری جغرافیایی در پذیرش اجتماعی افرادی که علایق و ارزشهای مشابهی دارند سهم دارد؛ اما الزاما آن را تضمین نمی کند. نیو کامپ این گونه بیان می کند که ((همسایگی یک وضعیت آسان کننده است؛ اما برای گسترش جاذبه مثبت، کافی نیست ؟


موضوع پیشنهادی پایان نامه روانشناسی اجتماعی (ایده 331) :

مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در کودکان با خانواده های مرفه و خانواده های فقیر شهرستان ...