موضوع جدید پایان نامه جامعه شناسی درباره بررسي تاثير محروميت اجتماعی کودکان بر هويت قومي (مطالعه موردی شهرستان ...) .

میزان آسیبی که محرومیت اجتماعی به الگوهای شخصیتی وارد می سازد به عوامل زیادی بستگی دارد.

۱) سن محرومیت، ۲) مدت زمان محرومیت، ۳) عامل ایجاد کننده محرومیت، ۴) گسترش محرومیت، ۵) میزان اشتیاق به برقراری رابطه اجتماعی و ۶) میزان نیاز به برقراری رابطه اجتماعی محرومیت اجتماعی بیشتر در دو گروه دیده می شود؛ افراد بسیار جوان و افراد مسن. در هیچ کدام از این دوره ها افراد مستقل نیستند و وظایف و مسئولیتها آنان را به خود مشغول نمی کند. کودکی که از همنشینی بزرگترها و دیگر بچه ها محروم است، اذیت می کند، رفتارش از نظر اجتماعی ناشایست است، دیگران به طریق نامطلوبی درباره ء او قضاوت می کنند؛ بنابراین او نیز دربارهء خود نظر ناخوشایندی دارد. محرومیت اجتماعی افراد مسن را محدود و خود پسند می سازد، و به قضاوتهای نامطلوب جامعه و فرد نسبت به او منجر می شود. در مقایسه، افراد مسنی که وظایف، مسئولیتها و کارهای مورد علاقشان آنها را مشغول نگاه می دارد و آن دسته افرادی که از نظر عقلی قادر به گذراندن زمان با سرگرمیهای انفرادی و خیالبافی هستند احتمال کمتری دارد که به شیوهای رفتار کنند که عدم تائید اجتماع را بوجود آورند.

به همین علت، لطمه ای که به شخصیت این گونه افراد وارد می شود بیشتر از طرز برخورد خودشان به محرومیت اجتماعی است تا عکس العمل نامطلوب دیگران. محرومیت اجتماعی مانند محرومیت از عشق با توجه به زمان، اثرگذاری متفاوتی دارد. زمان کوتاهی را در محرومیت اجتماعی به سر بردن، فرد را برای روابط اجتماعی به اشتها می آورد و به او در جهت تلاش به منظور کسب پذیرش فردی انگیزه می دهد تا برقراری چنین رابطه ای را برای او فراهم کند. کودکان و افراد مسن که علاقهء کمی به پر کردن وقتشان دارند حتی اگر برای مدت کوتاهی محرومیت اجتماعی داشته باشند تمایل دارند آنرا بیش از حد بزرگ کنند. محرومیت اجتماعی فرد ممکن است علت درونی یا بیرونی داشته باشد. بعضی عوامل می توانند بهتر از عوامل دیگر کنترل شوند. فواصل اجتماعی آسان تر از جداییهای ناشی از طرد اجتماعی کنترل می شوند. به عنوان یک قانون کلی، محرومیت اجتماعی در افراد جوان تر در درجه اول به موانع موجود در بین خودشان مربوط است و افراد مسن به موانع محیطی مربوط است.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 327) :

بررسي تاثير محروميت اجتماعی کودکان بر هويت قومي (مطالعه موردی شهرستان ...)