موضوع بروز پایان نامه روانشناسی را درباره بررسی نقش واسطه ای جدایی اجتماعی در رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ... در این صفحه مطالعه کنید.

جدایی اجتماعی در هر سنی به اختلال روانی و اخلاقی منجر می شود اما برای افراد مسن فوق العاده مضر است. بهداشت ضعیف، بازنشستگی، مشکلات اقتصادی، نگرش اجتماعی نامطلوب به افراد مسن و دیگر عواملی که در سنین ابتدایی مطرح نبوده اند سرانجام می توانند منجر به جدایی اجتماعی شوند. در نتیجه بیماریهای روانی و رفتاری نابهنجار با بالا رفتن سن افزایش می یابند. از آنجا که محرومیت اجتماعی به خود پنداشت لطمه می زند فرد ممکن است نتیجه بگیرد که هر چه فرصتهایش برای فعالیتهای اجتماعی بیشتر باشد سازگاری او با جامعه بیشتر و نتیجتا شادمان تر خواهد بود. در هر حال، همانطور که عشق بسیار زیاد می تواند به اندازهء عشق بیش از حد کم از نظر روانی به فرد ضربه بزند، فرصتهای زیاد هم می تواند به روابط اجتماعی سالم لطمه بزند. افرادی که یاد می گیرند به دیگران اعتماد داشته باشند اگر از دیگران اعتماد اجتماعی دریافت نکنند ناراحت خواهند شد. این افراد برای اجتناب از تنهایی هر کجا که امکان داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سازگاری که اشتیاق به آن دارند و علایق و ارزشها به دنبال یافتن این همنشینی هستند.

در نتیجه چنین جامعه پذیری کودکانه ای، نمی تواند نگرشهای اجتماعی سالمی را بسط دهد. حتی در علایق و ارزشهایشان نیز بی ثبات بوده و از روی اتفاق امید به تغییر مقبولیتشان دارند. این موضوع آنها را ناامن می سازد و به سمت قضاوتهای اجتماعی خام سوق می دهد. در وضعیت متعادل که فرد دارای روابط اجتماعی معقول و فرصت برای یادگیری است خودکفا می شود و به سوی نگرشهای اجتماعی سالم تری سوق پیدا می کند. در این وضعیت فرد از بسیاری نارضایتیها، ناراحتیها و بهداشت روانی ضعیفی که محرومیت اجتماعی سبب آن است، در امان می ماند. وضعیت متعادل را نمی توان زمانی که فاصله های جغرافیایی و نبود بهداشت روانی برقراری روابط اجتماعی را بیش از اندازه سخت و غیر ممکن می سازند، به دست آورد. زندگی بین همسالان فرصتهایی را برای برقراری روابط با اشخاص مشابه با خود و ارزشها و علایق موافق فراهم می آورد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 326) :

بررسی نقش واسطه ای جدایی اجتماعی در رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ...


پروژه روش تحقیق در روانشناسی عمومی درباره مهارت های اجتماعی