چه بسیار دیده ایم که فرد وقتی وارد دانشگاه شد به تدریج تعریف او از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و باید ها و نباید ها تغییر می کند. آیا این تغییر ریشه در شخصیت فرد دارد یا عوامل دیگری دخیل هستند؟

هرچه کودک بزرگتر می شود و با فرهنگهای مختلف رابطه پیدا می کند، ارزشهایی را که در محیط خانه یاد گرفته اصلاح و با تغییر می دهد. علاوه بر این، تجربه در زندگی شخصی دیدگاه جدیدی در خصوص ارزشهایی که در کودکی پذیرفته، به او می دهد و منجر به اصلاح این ارزشها می شود. برای مثال، بعضی مواقع بسیاری از افراد در طبقه متوسط اجتماع به این نتیجه می رسند که صداقت و درستی مانع از محبوبیت آنان می شود و آنها می خواهند از راه کلاهبرداری به دوستانشان ادعای کمک کنند. مردم طبقه پایین تر اجتماع که به دلیل صداقت و درستی شان تشویق می شوند متوجه می شوند که صداقت، در بین مردم بسیار کم وجود دارد. در نظر بسیاری از دخترها، دوشیزه بودن ارزش بسیاری دارد ولی آنها متوجه می شوند که مردان در طول دوره نامزدی از آنها انتظار مذاکره و رابطه زیاد دارند. تغییر در الگوی زندگی و تجارب بسیار زیاد در دوره بزرگسالی اهمیت نسبی بسیاری از ارزشها را تغییر می دهد. به عنوان مثال، رفتار خوب، ادب و تواضع، دوستی و ابراز عشق در نظر جوانان محترم شمرده می شود. هر چه شخصیت فرد پایدارتر باشد، ارزشهای او تغییر کمتری خواهند داشت، حتی اگر محیط و کار این شخص به طور کلی تغییر کند.

به عبارت دیگر، هرچه فرد انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد، اگر احساس کندیک تغییر باعث سازگاری بهتر و خوشبختی بیشتر او می شود، ارزشهایش را به سرعت تغییر می دهد. برخی از جنبه های تغییر ارزش تغییر ارزشها در سنین مختلف در دو فاصله زمانی در زندگی به وسیله برخی از مطالعات تحقیقی بیان شده است. برای روشن شدن این مطلب که تغییرات چطور و چه موقع رخ می دهند، چه چیز باعث این تغییر می شود و چطور این تغییرات بر سازگاریهای زندگی تاثیر می گذارند چهار جنبه از تغییر ارزشها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: کار، ارزشهای تازه و متفاوت، مذهب و میزان استفاده از پول. کار کودکان نسبت به کار، نظرات مطلوب و قابل قبولی دارند. آنها دوست دارند که در انجام کارهای عادی روزمره که برای بسیاری از بزرگ ترها طاقت فرساست، کمک کنند و هنگامی که به دلیل پیشرفتشان مورد تشویق قرار می گیرند، احساس ارزش می کنند. آنها دوست دارند به مدرسه بروند و خیلی زود یادگیری را آغاز کنند. هر چه کودک باهوش تر باشد نسبت به تکالیف مدرسه نظر مساعدتری خواهد داشت.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 310) :

مقایسه رابطه میزان پایبندی به ارزش های اجتماعی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دختر و پسر غیربومی دانشگاههای تهران