برای بررسی و انتخاب یک موضوع پیشنهادی جالب برای پایان نامه روانشناسی بالینی در مورد تصویر بدنی این مقاله را مطالعه کنید و موضوع را در انتها ببینید.

بدن عامل تعیین کننده شخصیت است؛ زیرا به طور مستقیم بر کیفیت و کمیت رفتار فرد و به طور غیرمستقیم از طریق روشی که شخص بدن خود را به عنوان منبعی برای ارزیابی خود تلقی می کند برای تاثیر می گذارد. عقاید سنتی در مورد تاثیر ویژگیهای چهره، ساختار بدن و عملکرد بدن که برخی از آنها به زمان آرستوتلا (ارسطو) بر می گردد، دارای جنبه های علمی است و به دلیل اثر آن بر شخصیت است. امروزه شواهد مربوط به مطالعات علمی حاکی از این امرند که تاثیر غیر مستقیم آن بیش از تاثیر مستقیم آن است. ساختار بدن به طور مستقیم از طریق آنچه می تواند و نمی تواند انجام دهد، میزان مصرف انرژی را مشخص می کند. واکنش در برابر افرادی که از نظر ساختار بدنی برتر یا کمتر هستند بر شخصیت تاثیر می گذارد. به طور غیر مستقیم تاثیر ساختار بدن بر شخصیت از طریق نیروگذاری روانی بدن یا میزان رضایت فرد از خودش میزان تاثیر غیر مستقیم بیشتر از تاثیر مستقیم است؛ زیرا ساختار بدن نشانی از خود است که از طریق آن دیگران فرد مورد نظر را ارزیابی می کنند و همچنین از طریق آن خود را هم ارزیابی می کنند. جذابیت فیزیکی اثر مستقیم اندکی بر شخصیت دارد؛ اما اثر غیر مستقیم آن که نتیجه نگرشهای دیگران نسبت به جذابیت یا عدم جذابیت فرد است بسیار زیاد است. مردم دوست دارند با افراد جذاب در ارتباط باشند، رفتار آنها با یک فرد جذاب مناسب است و اثر مثبتی برخودپنداشت دارد. حفظ نسبتا یکنواخت شرایط درونی بدن به طور مستقیم از طریق اثرات آن بر کیفیت رفتار فرد و به طور غیر مستقیم از طریق چگونگی ارزیابی رفتار فرد توسط دیگران بر شخصیت وی تاثیر می گذارد. اینکه این اثرات تا چه اندازه آشکار هستند با بررسی اثرات رفتاری مربوط به وضیعت جسمی یا روانی نامطلوب که باعث عدم ثبات فرد می شود مشخص شده است . تغییرات سریع و آشکار فیزیکی باعث مختل شدن وضعیت درونی و تاثیر مستقیم بر الگوهای سازگاری شخصیتی فرد می شود. اثر تغییرات بدن به طور غیر مستقیم ناشی از نگرشهای دیگران نسبت به این تغییرات و نقش اجتماعی فرد در یک گروه در نتیجه تغییرات ظاهریش است. اثر تغییرات بدن بر شخصیت بر اساس سرعت تغییرات، زمان نسبی این تغییرات در رابطه با تغییرات مشابه در دیگر اعضای گروه، میزان آمادگی فرد برای این تغییرات، نگرشهای اجتماعی نسبت به این تغییرات، اثر این تغییرات بر جذابیت فرد، سلامتی و کنترل بدن و میزان نزدیکی این تغییرات با بدن ایده آل، متنوع است.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 309) :

بررسی نقش پیش بین ویژگی های شخصیتی و خود پنداره و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی