اگر می خواهید معنای بیشتری به زندگی تان ببخشید، باید بیشتر تلاش کنید. «پرمعنا بودن» را به عنوان هدف خود در نظر بگیرید، زمان بگذارید، تحقیق کنید و از برگه های چسب دار فراوانی استفاده کنید.

این کار را می توانید با استفاده از تمرین عبارت های رؤیای بزرگ» انجام دهید. عبارت های رویای بزرگ برای انجام تمرین عبارت های رؤیای بزرگ» به برگه های چسبدار، یک برگ کاغذ بزرگ یا وایت برد، یک دفتر یادداشت و اراده ای راسخ برای بزرگ اندیشیدن نیاز دارید یک هفته وقت بگذارید تا به هدف نان بیندیشید. با هر ایده به عنوان یک پروژه برخورد کنید و آن ایده را روی یک برگه چسب دار بنویسید. به هر تعداد ایدهی ممکن بیندیشید، حتی اگر فکر می کنید که بعضی از ایده های تان قابل دستیابی نیستند ۲ یادداشتهای خود را به موضوع های مختلف دسته بندی کنید تا الگوهای مختلف مشخص شوند. 3 در مورد هر موضوع از خود بپرسید که چگونه می توانید آن ایده را بزرگتر و بهتر کنید. برای مثال، تنها لاتناسب اندام » کافی نیست، بایستی تناسب اندام برای شرکت در دوی ماراتن» داشته باشید، سپس آن ایده را باز هم بزرگتر کنید. داشتن بهترین تناسب اندام در جهان » ۴ سؤال های زیر را از خود بپرسید: . چه کسی را می شناسم که زندگی اش، زندگی رویایی من است؟ : زندگی دوزاندی او چگونه است؟ . اگر فقط شش ماه دیگر زنده بودم، چگونه زندگی می کردم؟ . اگر ده برابر ماجراجوتر بودم چطور؟ : چه چیزی را بیشتر از همه می خواهم به دست آورم؟ • چرا هدفم این قدر برایم اهمیت دارد؟ حتما دلایل خود را برای دستیابی به هدف تان همین حالا تعیین کنید. کدام جنبه از هدفتان بیشترین معنا را خواهد داشت؟ برای مثال، هدف تان روان صحبت کردن زبانی خارجی است. آیا روان صحبت کردن غاليا تنها برای لذت بردن از گفت و گو با دیگران و رساندن منظورتان به آنهاست با می خواهید فرصت های شغلی خود را گسترش دهید؟ اکنون وقت آن است که رؤیای خود را بشناسید.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 296) :

بررسی اثر بخشی معنی درمانی بر کیفیت زندگی و شادکامی و جهت گیری هدف در زوجین ناسازگار