برای انتخاب موضوع جدید پایان نامه روانشناسی عمومی با عنوان رابطه تاب آوری با ویژگی های شخصیتی و خود شکوفایی در دانشجویان ... با این متن همراه باشید.

مازلو اشاره دارد، افرادی که خود شکوفایی بالایی دارند عملکردی فراتر از شیوه های خودخواهانه و یا متواضعانه ارائه می کنند . او بیان می کند چنین افرادی می توانند خودخواهی و تواضع را در زمان انجام یک فعالیت با هم ترکیب نمایند. مثلا برای کمک به بیگانه ای معلول نیاز است اقدام متواضعانه ای انجام شود، ولی آنچه باید از آن دوری شود اضطراب عاطفی و غیر قابل تصور زندگی با چنین فردی است. وی همچنین بیان می کند که پاداش های عاطفی ناشی از اقدامات متواضعانه، منافعی خودخواهانه است. در نتیجه، کمک به دیگران به عنوان انگیزه «تواضع خودخواهانه» تلقی می گردد. بینش و دیدگاه مازلو تاثیرات عمیقی بر اندیشه من داشت. بنابراین شروع به بررسی ویژگی های ترکیبی جفت های متضاد در افراد بسیار تاب آور نمودم. به نظر می رسد افراد تاب آور دارای عملکرد درون گرایی - برونگرایی، خوش بینانه - بدبینانه، تواضع خوخواهانه، ناسازگاری همکاری گونه، جدیت طنز آمیز، و غيره هستند. اگر به مثال شیرآب بازگردیم، می بینیم ترکیب تضادها در برخی افراد، شبیه شیرهای واحدی است که در آشپزخانه و حمام نصب شده است. یک اهرم یا دستگیره اجازه کنترل ترکیب دلخواهی از آب سرد و گرم و نیز کنترل حجم آب به شما می دهد. افرادی که هم به شیوه معمول و هم به شیوه متضاد آن فکر و یا احساس می کنند دارای ویژگی های متضادی هستند. زمانی که به یک مانع ذهنی برخورد می کنم، مشاهده ویژگی های متضاد درون افراد برایم بسیار جالب است. برای مثال، شبی در یک مهمانی حضور داشتم. بسیاری از مهمانان، دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی بودند. من در حال سخن گفتن با فردی بودم که توجه ام به آقای جوانی که تنها نشسته بود جلب شد. در خلال مهمانی او تلاش تمام کسانی که سعی داشتند با وی صحبت نمایند، بی اثر گذاشته بود. فردی که در حال صحبت با من بود گفت: «تویک روانشناس هستی. او واقعا یک انسان درونگرا است اینطور نیست؟» اندکی به سوال وی فکر کردم، سپس پاسخ دادم: «نه.» آن فرد از جواب من گیج شده بود.


موضوع پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه روانشناسی  (ایده 277 ) :

رابطه تاب آوری با ویژگی های شخصیتی و خود شکوفایی در دانشجویان ...