برای انتخاب جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی درباره مسئولیت پذیری می توانید متن زیر را بخوانید و از ایده آن در ادامه استفاده کنید.

در روزنامه ها درباره مشکلاتی می خوانیم که باتی و باعث آن کسانی هستند که مسئولیتی در قبال اعمال خود بر عهده نمی گیرند. این کاملا رایج و شایع است اما برای بسیاری از بیماران مضطرب و مشوش، مسئله کاملا برعکس است. شمار کثیری از مردم احساس مسئولیت مبالغه آمیز می کنند. در محل کار کسی با این خصوصیت ممکن است بیش از اندازه تلاش کند که در سطح بهترین ها قرار گیرد. کسی که مشوش است می تواند در قبال موفقیت گروه یا سازمان احساس مسئولیت کنند. بعضی ها پیوسته می کوشند که ارزشمند بودن خود را ثابت کنند. مسئولیت حقیقی در قبال امور و رفتار و سلامتی خویشتن است. احساس مسئولیت مبالغه آمیز می تواند به اضطراب منتهی شود. احساس مسئولیت بیش از اندازه سبب می شود نگرانی هایی به وجود آید که تولید نشانه های بیماری کند. مهم است توجه داشته باشیم که دیگران هم مسئولیت دارند و می توانند سهم و نقشی برعهده داشته باشند. در گروه ها، سایر اعضای گروه هم می توانند تولید نتیجه کنند. رها کردن احساس مسئولیت مبالغه آمیز می تواند به آرامش منتهی شود.


موضوع پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه روانشناسی (ایده 258 ) :

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان