برای انتخاب جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی درباره تقویت رفتار می توانید با ما در این متن همراه باشید.

 تقویت می تواند شامل افزودن یک تقویت کننده (تقویت مثبت) یا حذف یک محرک آزارنده (تقویت منفی) به دنبال رفتار باشد. در هر دو حالت، رفتار نیرومند می گردد. برای هر دو روش تقویت مثبت و تقویت منفی، رفتار می تواند پیامدی را از طریق فعالیت های شخصی دیگر یا از طریق ارتباط مستقیم با محیط فیزیکی موجب گردد (مانند، ایواتا، ولمر و زارکون، ۱۹۹۰، ایواتا، ولمر، زارکون و راجرز، ۱۹۹۳). هنگامی که رفتاری منجر به ایجاد پیامد تقویت کننده از طریق اعمال شخص دیگر می شود، تقویت اجتماعی نام دارد. یک نمونه از تقویت مثبت اجتماعی این است که از هم اتاقی تان بخواهید که یک بسته چیپس برایتان بیاورد. یک نمونه از تقویت منفی اجتماعی می تواند این باشد که از هم اتاقی تان بخواهید که صدای تلویزیون را که بسیار بلند است، کم کند. در هر دو مورد، پیامد رفتار از طریق عمل شخص دیگر ایجاد می شود. هنگامی که رفتار یک پیامد تقویت کننده را از طریق ارتباط مستقیم با محیط فیزیکی ایجاد کند، تقویت خود به خودی نام دارد. یک نمونه از تقویت مثبت خود به خودی به این صورت است که به آشپزخانه بروید و برای خودتان چیپس بردارید.


موضوع پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه روانشناسی (ایده 254 ) :

بررسی اثر بخشی مداخله رفتاری مثبت بر افزایش اعتماد به نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان