بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی

در این مقاله بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شده است.

این ایده ها عبارت است از: مقایسه شایستگی اجتماعی و مشکلات رفتاری در نوجوانان منطقه های مرکزی و حاشیه شهر ...، رابطه هویت قومی با پیشرفت تحصیلی و پذیرش اجتماعی، بررسی تاثیر آموزش توجه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، پیش بینی مشکلات سازگاری دانش آموزان براساس بهره هوشی و عملکرد تحصیلی ، رابطه کارکردهای حرکتی کودکان با هوش کلامی و هوش عملی .


بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 181) :  مقایسه شایستگی اجتماعی و مشکلات رفتاری در نوجوانان منطقه های مرکزی و حاشیه شهر ...
در یکی از مطالعات بزرگ مقیاس که به صورت کنترل شده و کاملا دقیق صورت گرفته بود، شیوع مشکلات رفتاری میان کودکان و نوجوانان، مطالعه شد. آخنباخ و ادلبروک (۱۹۸۱) در این مطالعه تفاوت های نژادی بسیار کمی یافتند. با وجود این، محققان در درجه بندی مشکلات رفتاری در طبقات اجتماعی مختلف، تفاوت های اساسی دست یافتند. به این صورت که کودکان طبقه پایین جامعه میزان بالاتری از مشکلات رفتاری و شایستگی اجتماعی پایین تری نسبت به کودکان طبقه بالای جامعه از خود نشان می دادند. هنگامی که تأثیرات طبقه اجتماعی کنترل شود، عامل قومیت رابطه چندانی با اختلالات عاطفی-رفتاری نخواهد داشت. به نظر می رسد عوامل خطرزایی که اغلب با قومیت همراه هستند، از فقر بسیاری از خانواده های اقلیت قومی ناشی می شوند (کارمزی، ۱۹۸۷؛ هاج کینسون، ۱۹۹۵ء شرت ، ۱۹۹۷) اغلب اوقات، قومیت به عنوان عامل بزهکاری نوجوانان در نظر گرفته می شود به این دلیل که مطالعات، نرخ بالاتری از بزهکاری را در میان نوجوانان سیاهپوست در مقایسه با نوجوانان سفید پوست نشان می دهند. ولی ما باید دست کم به دو دلیل معنای تفاوت های این دو دسته را زیر سؤال ببریم. نخست، تبعیض در تحلیل می تواند دلیلی برای نشان دادن نرخ بالاتر بزهکاری در میان دانش آموزان آفریقایی تبار باشد. ثانيا، جداسازی نژاد قومی از دیگر عوامل على همانند خانواده، محله و طبقه اجتماعی اگر محال نباشد، بسیار دشوار است. بنابراین، هنوز آشکار نیست که قومیت جدا و مستقل از عوامل دیگر با بزهکاری مرتبط باشد (دینگس ، آتلیس  و وینست ، ۱۹۹۷، فارینگتون، ۱۹۸۶؛ یونگ  و هاموند، ۱۹۹۷)۔

 بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 182):  رابطه هویت قومی با پیشرفت تحصیلی و پذیرش اجتماعی
هویت قومی از لحاظ چگونگی برخورد با کودکان به ویژه نوجوانان در جامعه نقش مهمی ایفا می کند (فرد ، ۱۹۹۵؛ مک آدو، ۱۹۹۰، پترسون و ایشی۔ جردن ، ۱۹۹۴؛ اسپنسر، ۱۹۹۷، استيف من  و دیویس ، ۱۹۹۰). مسائل مرتبط با قومیت پیچیده اند به این دلیل که ارزش ها، استانداردها و انتظارات گروه های قومی نه فقط از داخل توسط اعضای این گروه ها، بلکه از طریق فشارهای خارجی از جانب فرهنگ های کلان که این قومیت ها بخشی از آن فرهنگ ها هستند، شکل می گیرند. بنابراین، باید در تحليل تأثيرات قومیت دقت داشته باشیم که تأثیرات زمینه و پیشینه قومی را از تأثیرات برخورد و رفتار گروه های غالب فرهنگی با گروه های قومیتی جدا سازیم. با توجه به تاریخ طولانی برخورد نادرست گروه های غالب قومیت آمریکایی با گروه های قومیتی که قدرت چندانی نداشته اند، تعجبی ندارد که امروز شاهد این باشیم که عضویت در یک اقلیت قومی با قدرت سیاسی یا اجتماعی نه چندان قوی باعث موانعی بر سر راه پیشرفت قابلیت های تحصیلی، امنیت اقتصادی و بهداشت روانی می شود (شرت، ۱۹۹۷؛ استیفمن و دیویس، ۱۹۹۰). علاوه بر این، درک این نکته مهم است که «بیشتر» نوجوانان اقلیت های قومی در برابر عوامل خطرزایی که تجربه می کنند، تسلیم نمی شوند. بیش تر نوجوانان متعلق به اقلیتهای قومی، جزو باند تبهکاران نیستند، از الکل یا مواد مخدر استفاده نمی کنند، مرتکب اعمال خشونت آمیز نمی شوند و رفتارهای نادرست دیگر را انجام نمی دهند. این دسته از افراد شامل بسیاری از نوجوانان محرومی می شوند که در معرض خطرات فردی، خانوادگی یا جامعه محور قرار دارند که باعث بروز رفتار جامعه ستیز در سایر همسالان می شوند (یانگ و هاموند، ۱۹۹۷، ص ۴۹۱)بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 183) :  بررسی تاثیر آموزش توجه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
محققان علوم تربیتی به شناسایی ویژگی های رفتاری آشکار در کلاس درس که با پیشرفت تحصیلی مرتبط است، علاقه مندند تا معلمان بتوانند به آموزش این رفتارها بپردازند. برای مثال، اگر توجه با پیشرفت تحصیلی، همبستگی مثبت داشته باشد، آموزش توجه به دانش آموزان، ممکن است عملکرد تحصیلیشان را بهبود بخشد. همچنین اگر پیشرفت تحصیلی با رفتارهای وابستگی خاص، همبستگی منفی داشته باشد، پس کاهش این رفتارها، مطلوب خواهد بود. تلویحی که در این جا دیده می شود آن است که ویژگی های رفتاری مورد نظر، بیش از آن که با پیشرفت تحصیلی همبستگی داشته باشند، برای ارتباط على بين رفتار آشکار و پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می شوند. رابطه على بين رفتار آشکار کلاسی و موفقیت یا شکست تحصیلی کاملا روشن نیست. معلمان و محققان علوم تربیتی راهبردهایی برای تغییر رفتار (مثل توجه به تکلیف) به کار برده اند (با این امید که در انجام تکالیف درسی، بهبود حاصل شود. با این حال ثابت شده است تغییر مستقیم  مهارت های تحصیلی، بیشترین تأثیر را در پیشگیری از شکست و جبران نقایص برنامه ها دارد (ليلويد و همکاران، ۱۹۹۸). می دانیم که در برخی موارد، تقویت مستقیم عملکرد کلاسی، مشکلات رفتاری در کلاس را بهبود می بخشد (هالاهان و کافمن، ۱۹۷۵). تحقیقات اخیر نیز تأیید کردهاند که افزایش پاسخ های آموزشی مناسب و درست، در کاهش مشکلات رفتاری کلاس مؤثر است (گانتر   و همکاران، ۱۹۹۸).بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 184) :  پیش بینی مشکلات سازگاری دانش آموزان براساس بهره هوشی و عملکرد تحصیلی
داشتن هوش بهر پایین و شکست تحصیلی، اغلب پیش بینی کننده مشکلاتی برای دانش آموزان هستند. شمار فراوانی از کسانی که هوش بهر پایین و پیشرفت تحصیلی کم دارند (در مقایسه با کسانی که پیشرفت تحصیلی و هوش بهر بالا دارند) مشکلات سازگاری را (مانند یک بزرگسال تجربه می کنند در بین کسانی هم که مرتکب اعمال جنایی می شوند، افرادی با هوش بهر پایین مشاهده شده اند (باور، ۱۹۹۵). شمار فراوانی از بزرگسالان اسکیزوفرنیک و جامعه ستیز تیز، پیشرفت تحصیلی کم در حد کودکان نشان می دهند (باور، شل هامر  دیلی  ۱۹۶۰، کاردین، ۱۹۹۸؛ رابینز، ۱۹۸۶؛ وات و همکاران، ۱۹۷۰). هوش بهر کم و پیشرفت تحصیلی پایین به تنهایی، تبیین کننده مشکلات سازگاری آتی نیستند. بیشتر نوجوانانی که عقب ماندگی ذهنی خفیف دارند و پیشرفت تحصیلی آنها حتی از سن عقلیشان نیز کمتر است، در زندگی بزرگسالی با مسائل کیفری و مؤسسه ای شدن و مشکلات اجتماعی زیاد، مواجه نمی شوند، بلکه فقط طی سال های تحصیل با مشکلات تحصیلی مواجه می گردند (ادگارتون  ۱۹۸۴) همین مسئله را درباره بسیاری از نوجوانانی می توان گفت که ناتوانی های یادگیری دارند و عقب ماندگی تحصیلیشان معمولا آنها را به عنوان مردودهای مدرسه می شناساند (هالاهان و همکاران، ۱۹۹۹). حتی در بین کودکان و نوجوانان با اختلالات عاطفی یا هیجانی نیز فقط به دلیل هوش بهر پایین و شکست های تحصیلی لزوما پیش آگهی بدی نخواهیم داشت.بهترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 185) :  رابطه کارکردهای حرکتی کودکان با هوش کلامی و هوش عملی
متخصصان بهداشت روانی تا مدت ها گمان می کردند کودکان درخودمانده با این که در بیشتر حوزه های رشد و تحول در سطح عقب مانده ها عمل می کنند، ولی حقیقتا در حوزه عقب ماندگی ذهنی نمی گنجند. توصيف کانر (۱۹۴۳) از درخودماندگی، این عقیده را قوت بخشید که هوش این کودکان بالقوه بهنجار است. دمایر (۱۹۷۵) دلایل کار برای این گفته را چنین خلاصه می کند: دلایل او عبارتند از: وجود مهارت های ظریف صور هوش، گزارش های بسیار اندک از اختلال کارکرد حرکتی و امتناع از عمل وقتی در آزمون های هوش با آیتم هایی که با سن او مناسبت دارند، مواجه می شود. یکی از نظریه هایی که به توضیح این واقعیات پرداخته، اظهار می دارد که مغز اکثر کودکان درخودمانده از نظر آناتومیکی، بهنجار است و مهارت های ظریف سطح بالا، بازتاب واقعی هوش بالقوه آنان است. در صورتی که بتوان به راه حل درست درمان این کودکان پی برد، هوش کلامی آنها که تأخیر جدی دارد، همراه با مهارت های جزیره ای و ترم های سن تقویمی کودک، به سرعت رشد خواهد کرد.