موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه کارشناسی

پیشنهاد جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه مقطع کارشناسی را می توانید در این بخش دریافت کنید.

در اینجا موضوعاتی درباره نقش اکتساب اطلاعات جدید و توجه انتخاب بر طرحواره نوجوانان مبتلا به افسردگی، رابطه افسردگی با خودارزیابی منفی و تحریف شناختی در نوجوانان ، تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر توانایی فراشناختی و کاهش افسردگی کودکان، بررسی اثر بخشی مدیریت ارتباط به والدین بر کاهش خودارزیابی منفی در کودکان افسرده ، بررسی اثر بخشی مداخلات  روانشناختی بر کاهش افسردگی و تعارضات والد فرزندی پیشنهاد شده است.


موضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه کارشناسی (ایده 151) :  نقش اکتساب اطلاعات جدید و توجه انتخاب بر طرحواره نوجوانان مبتلا به افسردگی
به نظر می رسد خود به طرحواره ای که پردازش اطلاعات را در کودکان افسرده هدایت می کند در مقایسه با خود به طرحواره جوانان غیرافسرده، کم تر مثبت است (مثلأ هامن و زویان، ۱۹۸۴). به اضافه، این خود به طرحوارهای کم تر مثبت از طریق توجه انتخابی، نماد گذاری و به خاطر آوردن اطلاعات و اکتساب اطلاعات جدید مثبت و منفی اثر دارد (پريتو و همکاران، ۱۹۹۲). در نتیجه یکی از اهداف درمانی می تواند تقویت کردن احساس جوان از خودش باشد. یک راه کار شایع برای تغییر این اختلال این است که کودکان را واداریم حوادث مثبت را خود پایی کنند (استارک، رینولدز، کازلو۔ ۱۹۸۷). با این حال، ممکن است این کار نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته باشد، و موفقیت در آن نیز ممکن است اختصاصا مشکل باشد، چرا که خود به طرحواره روند پردازش اطلاعات را به شکلی جهت خواهد داد که از اكتساب اطلاعات ناهمخوان با طرحواره جلوگیری کند. بنابراین، اطلاعات مثبت به احتمال زیاد نادیده گرفته می شوند.

دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی درباره طرحواره هاموضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه کارشناسی (ایده 152) :  رابطه افسردگی با خودارزیابی منفی و تحریف شناختی در نوجوانان
جوان افسرده گرایش دارد اطلاعات به دست آمده از ارزیابی خود را به شکلی منفی تحریف کند (کندال و همکاران، ۱۹۹۰)، این مسئله فرصت های فرد را برای اکتساب اطلاعات مثبت مربوط به خود از بین می برد. یک بار دیگر، ممکن است لازم باشد که کارکنان مدرسه و والدین را در جریان درمان درگیر کرد. در حالی که تحقیقات نشان می دهند که جوان افسرده پردازش اطلاعات را تحریف می کند، باز هم باید خطاهای خاص مورد شناسایی قرار گیرند، بنابراین، ماهیت اختصاصی مداخله هنوز واضح نیست. احتمال زیادی وجود دارد که هر جوان الگوی ویژه ای از خطاهای پردازش اطلاعات داشته باشد و نظام ویژه ای از راه کارهای مداخله ای برای او لازم باشد. یک بار دیگر، لازم به تذکر است که هیچ پژوهشی برای تغییر خطاهای پردازش اطلاعات در کودکان به مؤثرترین راه کارها اشاره نکرده است تحقیقات و نظریات پیشنهاد می کنند که اختلالات شناختی ممکن است در نتیجه پیام های منفی که جوان از والدینش دریافت می کند (استارک، اشمیت، و جوینر، ۱۹۹۶)، حوادث پرفشار، و بازخورد ناشی از بی کفایتی (کول وتوتر، ۱۹۹۳) ایجاد شوند. تحقیقات بعدی برای مشخص کردن سازوکار این موضوع لازم است.. این مسئله یک بار دیگر اهميت دخالت در مدرسه و خانواده کودک را نمایان می کند. هردو محیط می توانند منبع پیام های منفی، حوادث پرفشار، و بازخورد منفی از کفایت فرد باشند.

دانلود مبانی نظری تحریف های شناختی

دانلود نمونه پروپوزال آماده روانشناسی عمومی درباره تحریف های شناختیموضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه کارشناسی (ایده 153) :  تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر توانایی فراشناختی و کاهش افسردگی کودکان
گرچه کودکان ممکن است اختلالات شناختی مشابه بزرگسالان داشته باشند، و توانایی شناختی منعکس کننده این اختلالات را نیز داشته باشند، آیا همان توانایی فراشناختی بالغین را نیز دارند که قادر باشند شناختهای ناسازگارانه را تعيين، منعکس، ارزیابی و با آنها مقابله کنند؟ بهترین روش برای انجام این منظور چیست؟ آیا این کار توسط روش های مرسوم شناخت درمانی، مانند «چه دلیلی وجود دارد؟» و «تفسیر جایگزین»، به بهترین شکل انجام می شود یا برای ایجاد تغییرات معنی دار تجربیات رفتاري طريقه ای ارجح است؟ آیا ترکیب مداخلات شناختی، رفتاری، و محیطی با درجه تکامل فرد تغییر می کند؟ نتایج متونی که به شکل گیری و دوام طرحواره های غیرانطباقی می پردازند، باید در درمان کودکان دچار اختلالات افسردگی به کار برده شوند. به نظر می رسد مداخلات چندجانبه که شامل خانواده درمانی، آموزش والدین، و همین طور درمان کودک می باشند، لازم هستند. مداخله خانوادگی باید شامل تعیین دستهای از تعاملات کلامی و غیر کلامی باشد که پیام های ناسازگارانه مطابق با طرحواره را به کودک افسرده انتقال می دهند.

دانلود پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع فراشناختموضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه کارشناسی (ایده 154) :  بررسی اثر بخشی مدیریت ارتباط به والدین بر کاهش خودارزیابی منفی در کودکان افسرده
والدین یا اعضای خانواده به صورت کلامی یا از طریق تعاملات خویش با جهان پیرامون چه رابطه ای با کودک دارند که می تواند به ایجاد و تداوم دیدگاه منفی کودک از خود، جهان، آینده و سایر طرحواره های منفی منجر شود؟ وقتی تعاملات ناسازگارانه تعیین می شوند، درمانگر با خانواده کار می کند تا آنها را تغییر دهد. از دیدگاه شناختی - رفتاری ممکن است این کار دربرگیرنده روش های بازسازی شناختی باشد تا عقایدی که زیربنای رفتار کودک هستند، تغییر یابند و اعضای خانواده راه های جدید تعامل را از طریق آموزش، الگوسازی، تمرین، مربیگری، و بازخورد بیاموزند. می توان به والدین آموخت که چگونه پیام های مثبت و واقع بینانه را دربارهی خود کودکان، جهان و آینده به کودکان شان انتقال دهند. بر اساس پژوهش روی خانواده های جوانان افسرده، مهم است که تعیین کنیم آیا تعارضی در خانواده وجود دارد (فرهن و همکاران، ۱۹۸۸)، اگر چنین باشد، منبع این تعارض باید مشخص و برنامه هایی برای کاهش آن طراحی شود. این برنامه ها می توانند شامل مشاوره در زمینه زوج درمانی یا درمان انفرادی برای هریک از والدین یا اعضای دیگر خانواده باشند. از آن جایی که کاهش میزان درگیری خانواده با شرکت در فعالیت های متنوع ارزان قیمت یا مجانی به اثبات رسیده است، روش حل مسئله می تواند برای آسان کردن برنامه ریزی برای انجام چنین فعالیت هایی در طول هفته به کار رود.

دانلود نمونه پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی بالینی (رفتار منفی کودکان)موضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی ویژه کارشناسی (ایده 155) :  بررسی اثر بخشی مداخلات  روانشناختی بر کاهش افسردگی و تعارضات والد فرزندی
کاهش تعارضات و شرکت در فعالیتهای خوشایندتر می تواند احساس همبستگی خانواده را ارتقا دهد. پژوهش ها در ضمن پیشنهاد می کنند که کودکان در برخی تصمیم گیری های خانواده دخالت داده شوند (استارک، و همکاران، ۱۹۹۰). با این حال، لازم است تعادلی میان تشویق کودکان به شرکت در تصمیم گیری ها و تداوم بخشیدن به احساس والدین به عنوان شرکای مسئول در اجرای مداخلات درمانی برقرار شود آن چه پژوهش های معطوف به تظاهرات زیست شناختی افسردگی مطرح می کنند، این است که هریک از اختلالات عصبی - شیمیایی یا عصبی - تشریحی  می تواند در شکل گیری یک اختلال افسردگی نقش داشته باشد یا به آن منجر شود. مروری بر نتایج کاربرد داروهای سه حلقه ای برای جوانان افسرده نشان می دهد که چنین مداخلاتی برای کودکان افسرده به اندازه متوسط مؤثرند اگر سطوح خونی به دقت ارزیابی شوند، اما برای نوجوانان بی تأثیرند. پژوهش هایی در حمایت از تأثیر  SSRIs   در نوجوانان آغاز شده اند. تأثیر SSRIs برای کودکان افسرده اثبات نشده است، اما از آن جایی که این داروها برای نوجوانان و بالغین افسرده مؤثر هستند، فرض شده است که در کودکان افسرده نیز اثرات مثبتی دارند.

دانلود نمونه پروژه کارشناسی روانشناسی