روش انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی

به کمک متغیرها و ایده های برتر می توانید برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی اقدام کنید.

در این مقاله به مقایسه اختلال افسردگی در کودکان و نوجوانان دختر و پسر، رابطه اختلال دیس تایمیا و افسردگی اساسی با اعتماد به نفس، رابطه کیفیت دلبستگی با تنظیم هیجان در کودکان یک سال، مقایسه نقش نقص ذهنی و اشکال اخلاقی در سرسختی و ناسازگاری کودکان، و مقایسه نقش کیفیت امکانات آموزشی در کاهش اختلال یادگیری و سرسختی دانش آموزان پرداخته ایم.
روش انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی (ایده 81) : مقایسه اختلال افسردگی در کودکان و نوجوانان دختر و پسر
اختلالات افسردگی در میان کودکان سنین پیش دبستانی در جمعیت عمومی نسبتأ نادر و با سوء استفاده یا غفلت شدید همراه می باشد (کاشانی و کارلسون، ۱۹۸۷، کاشانی وری، ۱۹۸۳). میزان شیوع اختلال افسردگی اساسی و دیس تایمیا  در کودکان سنین مدرسه به ترتیب از ۱ / ۸۵ تا ۴ / ۱ درصد و ۰ / ۶ درصد تا ۲ / ۵ درصد (آندرسون، ویلیامز، مک گی، و سیلوا، ۱۹۸۷، کاستلو و همکاران، ۱۹۸۸، کاشانی و همکاران، ۱۹۸۳، کاشانی، اورواسکل، روزنبرگ و راید، ۱۹۸۹) متغیر است. پژوهش های حاضر نشان می دهد که میزان شیوع در نوجوانان بالاتر از میزان گزارش شده در کودکان است. نتایج در یک جمعیت بزرگ دبیرستانی نشان داد که میزان شیوع افسردگی یک قطبی ۲ / ۹ درصد بود (لوینسون، هوپس، رابرتس، سیلی واندروز، ۱۹۹۳) که با آمار ۳ درصد گزارش شده توسط رود، لوینسون و سیلی (۱۹۹۱) بسیار مشابه می باشد، اما این آمار به طور قابل توجهی از عدد ۸ درصد گزارش شده به وسیله کاشانی و همکاران (۱۹۹۰) پایین تر است. در پژوهش هایی که آمار افسردگی اساسی و اختلال دیس تایمیا به طور جداگانه گزارش شده اند، میزان افسردگی در حدود ۰ / ۴ تا ۴ / ۷ درصد و میزان دیس تایمیا تا ۳ / ۳ درصد می باشد (کاشانی و همکاران، ۱۹۹۰، مک گی و همکاران، ۱۹۹۰، مک گی و ویلیامز، ۱۹۸۸).روش انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی (ایده 82) : رابطه اختلال دیس تایمیا و افسردگی اساسی با اعتماد به نفس
نتیجه گیری دربارهی شیوع اختلالات افسردگی میان جوانان به علت تعداد محدود نمونه ها و روش های متنوع به کار گرفته شده مشکل است، و نیز به این دلیل که برخی پژوهشگران میزان اختلال دیس تایمیا و افسردگی اساسی را با هم گزارش می کنند، اما دیگران فقط آمار افسردگی اساسی را اعلام کرده اند. حذف اطلاعات مربوط به اختلال دیس تایمیا مشکل زاست، چرا که پژوهش ها نشان می دهند دیس تایمیا نسبت به افسردگی اساسی، با توجه به تأثیر طولانی مدت آن بر انطباق روانی - اجتماعی جوانان، اختلال موذی تری است و به نظر می رسد به درمان نیز مقاوم تر باشد (کواکس، فینبرگ، کروز - نواک، پاتولاسکاس و فینکشتاین، ۱۹۸۴). درصد متنابهی از جوانان میزان خفیفی از خلق ناخوشایند مزمن و اعتماد به نفس پایین را نیز گزارش می کنند (استارک و همکاران، ۱۹۹۱)، موضوعی که ممکن است از نظر تکاملی نمایانگر پیش درآمدی تکاملی برای اختلال افسردگی باشد.روش انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی (ایده 83) : رابطه کیفیت دلبستگی با تنظیم هیجان در کودکان یک سال
مراقبین برای کمک به تنظیم هیجان در شیرخوار، هنگام تعامل با او با میزان ناراحتی اش را کاهش می دهند یا سعی می کنند برانگیختگی او در سطحی مناسب برقرار باشد (تامپسون، ۱۹۹۱). وقتی سطوح انگیختگی شیرخواران نسبتا پایین نگه داشته شود، آنان قادرند با استفاده از رفتارهای واکنشی (رفلکسی) مانند بستن چشم ها و مکیدن چیزهایی مانند انگشت یا پستانک) به غیر از موارد لازم برای خوردن یا رفتارهای آموخته شده مانند پرت کردن حواس خود ، خلق شان را تعدیل کنند (کاپ، ۱۹۸۹). تعامل های حرکتی و اجتماعی بعدی در اواخر دوران شیرخوارگی، آنان را به روش های گوناگون تری (بیان چهره ای، بیان کلامی) برای درگیر کردن مراقبین مجهز می کند تا ناراحتی خود را کم و خود را آرام کنند (مالیدن قسمت های تناسلی بدن به جایی یا با دست، در دست گرفتن یک اسباب بازی) فرض بر این است که کیفیت دلبستگی با تنظیم عاطفه رابطه دارد (کل و کارلو، ۱۹۸۸) و این فرضیه الگویی را برای درک تداوم تنظیم هیجان در جریان تکامل فرد به دست می دهد.

پروپوزال روش تحقیق روانشناسی درباره عزت نفس و دلبستگی

دانلود بسته موضوعی تنظیم شناختی هیجان ( همه مقالات و پرسشنامه ها )روش انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی (ایده 84) : مقایسه نقش نقص ذهنی و اشکال اخلاقی در سرسختی و ناسازگاری کودکان
اصطلاح «ناسازگاری» مدت زیادی نیست که رسما به عنوان توصیف کننده رفتار دانش آموز در مدارس به کار می رود. افت و خیزهای الگوی «ناسازگاری» نشان می دهد که استفاده از برچسب های مربوط به مسائل کودکان چگونه قادر به رسوخ در سیستم آموزشی برای مناسب سازی وضعیت ملی موجود، و در صورت کاربرد غیرعاقلانه، چگونه قادر به صدمه زدن است تا سال ۱۹۴۵ هیچ الگوی رسمی از «ناسازگاری» در قوانین وزارت آموزش وجود نداشت. منشأ آن به قانون نقص ذهنی ۱۹۱۳ برمی گشت که الگویی از کندذهنی یا نواقص اخلاقی ارائه داده بود. کودکانی که رفتار مخرب و آزاردهنده احساسی دارند، هم می تواند مربوط به نقص ذهنی باشد و هم اشکال اخلاقی (گالوی و همکاران، ۱۱۰ : ۱۹۹۴ ). به عنوان مثال، هیئت بازرسان آموزشی در دهه ۱۹۲۰، کودکان «ناپایدار» («عصبی» «سرسخت و بدون سازگاری»  را محتاج به راهنمایی شناسایی کردند (گالوی و همکاران، ۱۱۲ : ۱۹۹۴ ). پس از ۱۹۴۵، همه LEAها مسئول فراهم کردن آموزش خاص - چه در مدارس ویژه و چه عادی – برای دانش آموزانی شدند که به عنوان «ناسازگاری» شناخته شده بودند. این مفهوم تا زمانی که کمیته آندروود در سال ۱۹۵۰ برای تحقیق در مورد مشکلات اجتماعی، تحصیلی و درمانی دانش آموزان با ناسازگاری» شکل گرفت هم چنان نسبتا جدید بود. گزارش آندروود  (۱۹۹۵، پاراگراف ۹۶)، شش نشانه از ناسازگاری» را لیست کردند که نیاز به اخذ کمک تخصصی از طرف روانشناسان، درمانگاه های راهبردی کودک یا پزشکان را داشت:
• اختلالات عصبی مانند ترس ها، افسردگی، بی علاقگی، تحریک پذیری، . اختلالات عادتی: به عنوان مثال نواقص گفتاری، راه رفتن در خواب، به خود • پیچیدن های ناگهانی و بی اختیاری • اختلالات رفتاری: مانند مبارزه طلبی، پرخاشگری، حسادت ورزی، • اختلالات اندامی: به عنوان مثال تومورهای مغزی

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد روانشناسی تربیتی درباره سازگاریروش انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی (ایده 85) : مقایسه نقش کیفیت امکانات آموزشی در کاهش اختلال یادگیری و سرسختی دانش آموزان
دو گروه از دانش آموزانی هستند که آموزگاران غالبا نگرانی های بسیار جدی در مورد آنان دارند؛ یکی، کسانی با تجربه مشکلات عمیق و پیچیده در یادگیری (که احتمالا معلولیت های فیزیکی حادی هم دارند و دیگری، کسانی که رفتار آنها بسیار تهدیدآمیز و آزاردهنده به نظر می رسند. شاید به این خاطر باشد که برخی دانش آموزان چنان آسیب پذیر هستند که بهترین راه مراقبت از آنها فراهم کردن یک محیط محافظت کننده است که نیازهای مراقبتی فردی آنها همراه با آموزش
شان مورد توجه قرار بگیرند. اینکه موقعیت واقعی یک جایگاه عمومی یا خاص باشد، به نسبت سایر ملاحظات ارتباط کمتری دارد. کیفیت امکانات تخصصی برای ارضای نیازهای فیزیکی کودکان، سطح درک بین دانش آموزان و هیئت علمی و کارایی سیستم ارتباطی میان خانه و مدرسه، بدون توجه به موقعیت بسیار مهم هستند. در ارتباط با مورد دوم، شرطی که دانش آموزان با نیازهای آموزشی خاص» می باید در مدارس عادی تحت آموزش قرار بگیرند.

دانلود نمونه پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی تربیتی – اختلال یادگیری