چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنیم؟

 یکی از بهترین روش ها برای اینکه بدانید چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنید این است که ایده های این متن را ببینید.

ما با مطالعه و صرف وقت زیاد ایده های زیادی را در این سایت به رایگان عرضه کرده ایم
چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنیم؟ (ایده 26) : خودارزیابی منفی و اضطراب و نشخوار ذهنی
فردی که اغلب احساس گناه و پشیمانی می کند، احتمال می رود خود را به عنوان فرد بد یا خودخواه تعریف کند. بنابراین ویژگی های ارزیابانه، وابستگی بسیار زیادی به این گونه احساسات و افکار دارند. همچنین فردی که حس خود محتوایی را می پذیرد و میزان بسیار زیادی از اضطراب را تجربه می کند، ممکن است خود را تقریبا معادل زبان ارزیابانه منفی تعریف کند که اغلب به همراه اضطراب اتفاق می افتد (برای مثال من فردی ضعیف، بی اراده، دیوانه یا ناکارامدم). با توجه به تنوع بسیار زیاد گفتارهای ارزیابانة منفی که با احساسات و افکار اضطراب آور ارتباط دارند، زمانی که فرد خود را به طور آشکارا یا ضمنی معادل شبکه ای گسترده از اضطراب می داند، این مسئله آشکار می شود هنگامی که حس خود محتوایی مورد پذیرش قرار می گیرد، همه چیز اضطراب آور و ناتوان کننده به نظر می رسد. داشتن حس خود محتوایی هنگام تجربه اضطراب اور سبب افزایش میزان اضطراب می شود، زیرا بدی و نگرش منفی، زبان ارزیابان منفی که با تجربه اولیه ارتباط دارد، به بخشی از خود فرد تبدیل می شود. در چنین مواردی انتظار می رود که اجتناب تجربی حتی زمانی که داشتن چنین تجاربی به منظور برخورداری از زندگی معنا دار و سرزنده ضروری به نظر می رسد، افزایش یابد با وجود این، اگر محتوای منفی تجارب فرد خود با وجود آن فرد را تعریف کند، تلاش به منظور دوری از شرایطی که سبب بروز محتوای منفی می شود، به گزينه وسوسه کننده ای تبدیل می شود.
چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنیم؟ (ایده 27) : افکار منفی و نظریه قاب بندی ارتباطی
به این سوالات فکر کنید:  چه می خواهی؟ چه احساسی داری؟ به چه چیزی فکر می کنی؟ چه چیزی میل داری؟ و چه کار می خواهی بکنی؟ معمولا به این پرسش ها این گونه پاسخ می دهیم: خسته ام و می ترسم. در طول سال ها و با مواجهه با چنین پرسش ها و پاسخ هایی تنها یک وجه مشترک باقی می ماند، یعنی دیدگاه و چشم اندازی که از طریق آن این پرسش ها پاسخ داده می شوند، ثابت باقی می ماند. شما با من به گروه گسترده ای از اشیا و موضوعات در لحظات مختلف فکر می کنیم یا می خواهیم آنها را به دست آوریم، اما همیشه این من با شماست که می خواهیم، احساس می کنیم و می اندیشیم. بنابراین از دیدگاه رفتاری، خود به طور سنتی به عنوان مکان چشم انداز یا دیدگاه تعریف می شود. نظریه قاب بندی ارتباطی از این مفهوم استفاده می کند و این فرض را ارائه می دهد زمانی که حس خود زمینه ای مورد پذیرش قرار می گیرد، خود فرد در لحظه جاری (به صورت فیزیکی و زمانی به افکار و احساسات تجربه شده یا متصوری ارتباط می یابد که در آن مکان و آن لحظه حضور دارند. به عبارت دیگر، پذیرش حس خود زمینه ای مستلزم توجه به این مفهوم است که من در این لحظه و اکنون از مکان دیدگاه) به وقوع رویدادهای عاطفی و ادراکی غیر تعریف کننده ای توجه می کنم که در این لحظه و در این زمان وجود دارند، زیرا این رویدادها را نمی توان در مکان و لحظه ای که شما به آنها توجه می کنید، همزمان مدنظر قرار داد.
چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنیم؟ (ایده 28) : حس خود زمینه ای و درمان پذیرش و تعهد (اکت)
راهبردهای خود زمینه ای در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به کار می روند تا حس خود محتوایی خنثی و رفتار ارزش مدار تسهیل شود. حس خود زمینه ای به ساده ترین شیوه خود را به عنوان بخش پایدار و دائمی فرد تعریف می کند که به افکار، احساسات و خاطرات گذرایی توجه می کند که در درون و بیرون آگاهی جریان دارند. زمانی که حس خود زمینه ای مورد پذیرش قرار می گیرد، بدان معناست که خود فرد به عنوان افکار، عواطف و احساسات گوناگونی که در حال تجربه شدن هستند، تعریف نمی شود، بلکه به عنوان شخصی تعریف می شود که دارای این تجارب است یا به آنها توجه می کند.
چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنیم؟ (ایده 29) : رابطه سازگاری و دلبستگی والد- کودک با کیفیت رابطه - والد
هرچند دلبستگی والد- کودک با کیفیت رابطه - والد مرتبط است ولی به دلیل اهمیت موضوع به صورت جداگانه ارزیابی دل بستگی را مورد بحث قرار می دهیم. رفتارهای دلبستگی و سبک برقراری دل بستگی، از اولین ارتباط والد و کودک، به ویژه در ارتباط با مادر ایجاد می شود. این رابطه دلبستگی، نحوه سازگاری کودک و چگونگی جست وجوی مراقبت را از سوی کودک در شرایط تروما تعیین می کند. آگاهی از کیفیت رابطه دل بستگی والد کودک به ارزیابی کننده این امکان را می دهد که بتواند رفتارهای کودک در زمان بیماری و سبک مراقبت والد را دریابد و به او اجازه می دهد تا به شکلی مؤثرتر و حساس تر وضعیت را مدیریت نماید.
چگونه موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی انتخاب کنیم؟ (ایده 30) : خودپنداره و اضطراب و ویژگی های شخصیتی
به عقیدۀ جان کابات زین  (۲۰۰۵) شما به هر مکانی که می روید صرف نظر از تفکرات، احساسات و خاطراتتان، این شما هستید که در آن مکان حضور دارید. زمانی که فرد از طریق محتوای تجاربش تعریف نشود، موقعیت های اضطراب آور و ارزیابی های کلامی، تهدید کمتری را متوجه فرد می کند. برای مثال، بد بودن یا بی کفایتی که به طور کلامی با تجارب ما ارتباط دارند، به تدریج به جای واقعیت های خود تعریف کننده به واژه تبدیل می شوند. همچنین احساسات اضطراب آور به شکل احساسات نسبتأ تاپایداری به نظر می رسند که تابع شرایط جاری هستند و نشان دهنده شخصیت فرد نیستند.