ایده های پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی

برای انتخاب یک موضوع جدید برای پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی می توانید همه ایده های مطرح شده در منوی بانک موضوع این سایت و همچنین ایده های مطرح شده در این مقاله را بررسی نمایید.

پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده سیزدهم) : حل مسئله ،  ناکارآمدی شناختی و اتیسم
اصطلاحات «نقص» و «تحریف» در متون علمی برای توصیف مشخصات ناکارآمدی شناختی استفاده شده اند (کندال، ۱۹۹۳، ۲۰۰۰). در بسیاری از موارد که این اصطلاحات مورد استفاده قرار گرفته اند، کاربرد آنها گرچه حتی بدون اطلاع قبلی نیز شکل گرفته، با تقسیم بندی معتبر هماهنگی داشته است. مثلا پرایور (۱۹۸۴، اغلب به نقل از هرمالین و آكاتر، ۱۹۷۰) شواهد قابل تأملی را درباره «ماهیت نقایص شناختی در اوتیسم» (مثلا، پیشنهاد ناتوانی در استفاده از معنا برای کمک به یاد آوری) توصیف کرد. نقش غالب به کار رفته برای تحریف ها (خطاها) در نظریه منطقی - هیجانی که توسط دیگیسپ و برناردز (۱۹۸۳) مطرح شده آشکار است به این شکل اختلال هیجانی به علت یکی از دو نوع خطای شناختی ایجاد می گردد، تحريف های تجربی از واقعیتی که رخ می دهد.


پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده چهاردهم) : اسنادهای شناختی و اختلالات کودکی
 (اسنادها)، و ارزیابی های تشدید و تحریف شده از اسنادها». بر عکس، اسپیواک و سور (۱۹۸۲) عقیده دارند که دلیل مسائل فوق وجود نقص در مهارت های حل مسئله شناختی بین فردی است، و مایکن بام (۱۹۷۷) و کندال (۱۹۷۷) نیز تکانشگری را به شکل اختلالی ناشی از نقایص میانجی گرانه توصیف کرده اند. برای آشکار شدن بیشتر اختلاف میان تحريفها و نقص ها، نقش شناخت را در اختلالات کودکی با مهار بیش از حد و کمتر از حد در نظر بگیرید.


پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده پانزدهم) :  آنورکسیا ، کمال گرایی و تحریف شناختی
 آنورکسیا (بی اشتهایی که در نوجوانان دختر شایع است، به تثبیت تقاضاها و اهداف کمال گرایانه در فرد مربوط است، روندی که به نگرش نادرست از خویش (مثلا درکی که شخص از بدن خود دارد) منجر می شود، و این که از نظر رفتاری باید بیش از حد خوب» باشد. این مشخصه ها به نوعی مشکل مهار بیش از حد تحریف های شناختی را منعکس می کند اضطراب و افسردگی هم به همین شکل به عنوان مشکلات درونی سازی در نظر گرفته می شوند و آنها هم تحريفهایی شناختی را به نمایش می گذارند که درک نادرست از توقعات محیطی، برداشت نادرست از تهدید و خطر، و خطاهایی در اسناد و ناکارآمدی هستند (مثلا، افسردگی: هامن و زوپان، ۱۹۸۴؛ پريتو، کول، تیجسون، ۱۹۹۲؛ اضطراب: دالیدن، ویژی، و ویلیامز، ۱۹۹۶، کازلوف استارک، پرینتر، لیونیگستون، وتسای، ۱۹۹۲).