پیشنهاد موضوع جدید پایان نامه روانشناسی کودکان

برای پیشنهاد موضوع جدید پایان نامه روانشناسی کودکان درباره آموزش جنسیتی با ایده های مطرح شده در این متن همراه باشید.

پیشنهاد موضوع جدید پایان نامه روانشناسی کودکان (ایده اول) : نقش اموزش در  الگوهای رفتاری مناسب جنسیتی
آموزش به کودک برای رشد و شکل گیری الگوهای رفتاری مناسب جنسیتی جنبه همگانی و جهانی دارد. از طریق این آموزش، تفاوت اصلی در وظایف جنسیتی بزرگسالان و تأکید بر فرهنگ برای آنان روشن می شود. در فرهنگ ما که آموزش کودکان تا حدود زیادی بر عهده زنان در خانه و مدرسه است، نوعی تمایل برای به حداقل رساندن مفاهیم و نقشهای جنسیتهای مختلف وجود دارد و بدون توجه به جنسیت کودک (مونث و مذکر) بر ویژگیهای رفتاری و شخصیتی تاکید می شود که صرفا مورد توجه زنان است؛ چرا که خصلتهای دخترها یا زنانه در آنها توسط مادرانشان تقویت می شود. به عنوان مثال در مورد دعوا و خشونت، مادران احساس می کنند که ابراز خشونت باید محدود باشد و پسرها باید رفتارهایی داشته باشند که مادران می خواهند، یعنی رفتارهایی که با جنسیت مونث همخوانی داشته باشد. در نتیجه پسرها ویژگیهای شخصی مادر یا معلم را در مورد خشونت یاد می گیرند و این باعث می شود که آنها (پسرها) به طور کلی حرکات خشونت آمیز کمتری داشته باشند.


پیشنهاد موضوع جدید پایان نامه روانشناسی کودکان (ایده دوم) : مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم جنسیت بر شخصیت دختران و پسران
 در آموزش پسربچه باید به دلیل برتری و تسلط او توجه داشته باشیم. بدین شکل که پسر یاد بگیرد که چگونه در خانه ارباب باشد و همچنین آدم سخت گیری باشد و ضمن آموزش ویژگیهای مناسب با جنس مذکر باعث شکل گیری قدرت جنسیت بسیار قوی، جرات، اعتماد به نفس و عزم راسخ شود و در مقایسه با آموزش دخترها یا زنها به این نتیجه دست می یابیم که ویژگی های ضعیف تر به جنسیت مونث آموزش داده می شود که البته باعث می گردد که دختر کنترل پذیر، مطیع و دوست داشتنی باشد تا موقعیت خود را در خانه حفظ کند.