برای پیشنهاد موضوع جدید برای پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی پذیرش نقش جنسیتی مخالف ایده خوبی است.

پذیرش نقش جنسیتی مخالف به این معنی است که مرد یا زن به انجام کارهای ویژه جنس مخالف علاقمند یاشد که این ایده خوب برای پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی است. زمانی که پذیرش قوی در مورد نقش جنس مخالف و عدم پذیرش نقش جنسیتی خود ادامه می یابد، این به صورت همیشگی و غیر قابل تغییر در می آید. نگرش نامطلوب اجتماع به شخصی که به ایفای نقش مناسب با جنس مخالف ادامه می دهد به ناسازگاریهای شخصی منجر می شود.

رابطه نقش جنسیتی مخالف با شخصیت یک ایده خوب برای پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی است: تشخیص غلط نقش مربوط به جنس، با توجه به نوع جنسیت (مذکر، مونث) فکر، احساس و عمل می کند و بر ساختار درونی شخصیتی او اثر می گذارد. چنین شخصی به یک شخصیت دوگانه جنسیتی تبدیل می شود به این صورت که از نظر ویژگیهای فیزیکی مانند یک جنس: ولی از نظر رفتاری شبیه جنس مخالف است. مثلا در جنسیت مونث زن تا جایی که ممکن است سعی دارد رفتاری مردانه داشته باشد. از آنجا که وظیفه همسرداری و مادر بودن از لحاظ اجتماعی نقش مناسبی برای زن به حساب می آید، زنی که این نقش و وظیفه را ایفا نکند، اعم از شرایط اجباری یا انتخابی، به زودی به نگرشهای نامطلوب جامعه در مورد خود پی می برد. در نتیجه نگرش نامطلوب به خود در او ایجاد می شود.

نگرش غالب به درستی یا غلط دختر ازدواج نکرده را مسئول نگهداری والدین می داند که برای پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی این ایده را بررسی کنید: از این گذشته در اغلب خانواده ها انتظار می رود که دختر ازدواج نکرده مسئول مراقبت از والدین سالخورده خود باشد. که همچنین باعث احساس منفی و تصور نامطلوب به خود می گردد. در نتیجه در زن یک الگوی شخصیتی منفی همراه با خشم و حسادت نسبت به کسانی که به ایفای نقش سنتی می پردازند، ایجاد می شود . در مقایسه، مرد مجرد از عدم پذیرش نقش سنتی خود آزرده خاطر نمی شود و از نقش سنتی همسری و پدری خود خجالت نمی کشد.

نقش جنسیتی افراد مجرد در نحوه انتخاب همسر موثر است و برای پیشنهاد موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی مناسب است: حال اگر بر چسب بدی از طرف اجتماع به مجردی زده شود چندان مهم تلقی نمی گردد. مرد مجردی که در زمینه شخصی به موفقیت رسیده است در هر سنی، مورد توجه زنان قرار می گیرد. علاوه بر این اگر او نگرشی زیبا داشته باشد به هاله ای عاشقانه مبدل می شود که باعث می گردد نقش او جذاب تر از نقش مردی به نظر رسد که نقش سنتی مذکر را پذیرفته است.

برای پیشنهاد موضوعات جدید برای پروپوزال و پایان نامه روانشناسی عمومی ما خدمات جدیدی ارائه می دهیم.