برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه رشته جامعه شناسی می توان به مشاغل مردانه و زنانه کلیشه ای که گاهی جای زنان و مردان در عرف اجتماعی صاحبان این مشاغل تغییر می کند رفت.

برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه رشته جامعه شناسی می توانید به متغیر پذیرش نقش مردان بیندیشید:

نشانه های مزایا و اعتباری که در مورد نقش مردان وجود دارد گویای این است که بسیاری از پسرها یا مردها قادر یا مایل به پذیرش آن نقش ها نیستند در اغلب این افراد، به هر حال، برتری این نقش قوی و قوی تر می شود تا جایی که پسرها به نگرشهای مطلوب اجتماعی در ارتباط با آن پی می برند.

و اینکه جابجایی مشاغل زنان و مردان می تواند ایده ای برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه رشته جامعه شناسی باشد:

همان گونه که اوسوبل (۱۹۹۹) میگوید: همتای جنسیت مذکر یعنی دختری با ادعاهای پسرانه که از خیاطی و خواندن کتابهای مربوط به دخترها لذت می برد در واقع یک مورد نادر است. ناسی پسر بودن را ندارند و یا فاقد این قدرت و فیزیک برای شرکت کردن در بازیهای فیزیکی هستند که به عنوان بازیهای مردانه تلقی می شود. بعضی دیگر استعداد خاصی برای گذراندن وقت با توجه به علاقه خود دارند. اگر این استعداد در زمینه هایی مثل هنر که از نظر بسیاری از مردم یک فعالیت زنانه است صرف شود، این دسته از پسرها فعالیتهای هنری را ترجیح می دهند که برای پسرها بسیار مناسب است.

تغییر نگرش به انجام برخی کارها در طول زمان و شرایط ممکن است تغییر کند که این بحث برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه رشته جامعه شناسی قابل تامل است:

با گذر زمان که کودکان به دوران جوانی و ازدواج می رسند، ممکن است که مجبور شوند تا نقشهایی (وظایفی را برای کمک از قبیل شستن ظرف بپذیرند و همچنین وظایفی را انجام دهند که به عنوان کار زنانه تلقی می شوند. بسیاری از مردان از کمک کردن به مادر و همسر بیزار هستند؛ اما مشتاقانه آن دسته کارهای مربوط به خانه را انجام می دهند که به عنوان وظایف مردانه تلقی می شوند.

برای سفارش انتخاب موضوع دلخواه برای پروپوزال پایان نامه رشته جامعه شناسی می توانید با ما تماس بگیرید.