ویژگی های جنسیت و نقش جنسیت همواره به عنوان یک بحث برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی مطرح می شود.

برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی درباره ویژگی های جنسیت می توانیم در پی پاسخ به این سوال باشیم که الگوهای جنسیتی چگونه تعیین می شود؟

وظایف جنسیتی از الگوهای اصلی زندگی است که توسط گروه اجتماعی با توجه به نوع جنسیتش برای شخص در نظر گرفته می شود. گروه اجتماعی با توجه به شرایط سنی و موقعیتهای متفاوت، الگوهای مناسب رفتاری را برای هر دو جنسیت تعیین می کند و این نوع نقشها و وظایف بر اساس این اعتقاد سنتی است که دو جنسیت با هم متفاوت اند؛ بنابراین تفاوتها هر جنس باید وظایف مربوط به خود را ایفا کنند.

برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی همچنین این سوال مفید است که گروه های فرهنگی چه نقشی در تعیین الگوی جنسیتی دارند ؟ بر اساس پیش زمینه فرهنگی و طبقه اجتماعی افراد، نقشهای تعیین شده جنسیت در یک گروه فرهنگی بزرگ، متنوع است. همچنین این نقشها از یک گروه فرهنگی به گروهی دیگر متفاوت است. برای مثال، در یک فرهنگ جنگ طلب، نقش جنسیتی مناسب برای مردان عمدتا بر اساس فعالیت های جنگ طلبانه می باشد.

برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی می توان به سراغ مقایسه الگوهای جنسیتی در فرهنگ های مختلف رفت: وظایف مشخص شده برای هر دو جنسیت در اکثر کشورها ثابت مانده است. والدین و معلمان دقیقا به دلیل نوع و شیوه چگونگی وظایف کودکان خود که آنها باید در طول زندگی خود به کار برند، وظیفه نسبتأ راحتی دارند. نوع آموزش آنها با آموزش اکثر فرهنگهای امروزی متفاوت است. تغییرات ایجاد شده در الگوهای زندگی در نتیجه تغییر و جا به جایی از یک فرهنگ قبیله ای به شهری و تبدیل مهارتهای دستی به فناوری جدید باعث شکل گیری شماری از تغییرات در نقشهای مناسب جنس شده است.

شما می توانید برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی از خدمات ما در این زمینه نیز استفاده نمایید.