فردی که به خوبی با محیط سازگار شود به طور معمول با موفقیت معقول در هر موقعیتی با خود سازگاری پیدا می کند این قاعده ایده خوبی برای طرح یک موضوع جدید برای پروپوزال و پایان نامه روانشناسی تربیتی است.

حتی زمانی که آن موقعیت انتخابی و مورد علاقه او نباشد. این افراد در مقایسه با افرادی که به خوبی سازگار نشده اند و کسانی که با شکایت و سرزنش یا با کم کاری دائمأمزاحمت ایجاد می کنند و خصومت نشان می دهند متفاوت هستند. بررسی دانش آموزان در گروههای سنی مختلف نشان می دهد که آنها نسبت به مدرسه، هماهنگ با الگوها واکنش نشان می دهند. افراد ناسازگار افرادی هستند که بسیار شکایت می کنند. مشکل آفرین و کم آموز هستند.

افراد سازگار کسانی هستند که با محیط مدرسه سازگارند و آنها این امر را به عنوان یک امر ضروری برای آمادگی جهت یک آینده موفق تلقی می کنند. اگرچه بسیاری از موضوعات درسی را دوست ندارند و برایشان مشکل است، آنها تمام سعی خود را می کنند و تمام قید و بندها و قوانین تحمیلی مدرسه را پذیرفته اند و به رفاه سایر افراد کمک می کنند و همواره سعی می کنند انتظارات مسئولان مدرسه و هم کلاسیها را برآورده سازند.

برای سفارش انتخاب جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی و انجام حرفه ای پروپوزال می توانید از خدمات ما استفاده کنید.