نوع مدرسه یا دانشگاهی که دانش آموز در آن درس می خواند از طریق تأکید بر ارزشها، دروسی که برای آموزش ارائه می دهد و نحوه آموزش آنها، نوع معلمانی که استخدام کرده است و شیوه انضباطی که مسئولین مدرسه از آن استفاده کرده اند، الگوی شخصیتی فرد را شکل می دهند.

مرتبا در معرض این تأثیرات قرار گرفتن باعث آمادگی دانش آموز برای زندگی آینده اش می شود. برای مثال انواع متفاوت مدرسه بر توسعه ارزشهای متفاوت تأکید می کنند. مدارس استثنایی برای معلولین جسمی و ذهنی بر آموزش غیر وابسته با توجه به محدویتهایی مربوط به تواناییهای کودکان تأکید می کنند. مدارس دولتی همان طور که پاکارد (۱۹۹۲) به آن اشاره کرده است بر ارزشهای اخلاقی و اجتماعی «طبقه متوسط افراد جامعه» تأکید می کنند: «مدارس دولتی آمریکا به طور کلی نه تنها توسط افراد طبقه بالای جامعه احاطه نمی شود؛ بلکه باعث تقویت ارزشهای زیاد این کلاسها می شود. مدرسه همچنین بر این نکته که همه اعضای مدرسه خود را درگیر مشکلات اجتماعی، خط مشيهای دولت و امور مربوط به دنيا کنند، تاکید دارد». 

بخشی از تأثیر نوع معلم بر دانش آموز مربوط به ارزشها و نگرشهایی است که معلم در آموزش موضوعات درسی بر آنها تأکید می کند و بخشی دیگر مربوط به هویت خود دانش آموز است. برای مثال یک معلم به غایت علاقمند در دبیرستان با دانشگاه می تواند باعث تشویق دانش آموز در حفظ نگرشها و ارزشهایی افراطی به آموزش شود که در این صورت می توان به او به عنوان یک مصلح آموزشی نگاه کرد.

چنانچه او فردی افسونگر به نظر رسد تا فردی مذهبی، دانش آموز او را الگوی خود قرار داده و سعی می کند از او تبعیت کند. شخصیت دانش آموز نیز تحت تأثیر مطالب درسی که او دوست دارد و درسی که در آن موفقیت بیشتری دارد قرار می گیرد. همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی از مطالب درسی در مقایسه با مطالب دیگر باعث سرسختی و استبداد دانش آموزان در زندگی آینده شان می شود، اگرچه روش تدریس یک درس نسبت به خود آن درس عامل مؤثرتری است. رایج شدن فلسفه انضباط (نظم و ترتیب در یک مدرسه یا دانشگاه یکی دیگر از عواملی است که بر شخصیت دانش آموز تأثیر می گذارد. سرسخت بودن و استبداد در خانه یا مدرسه باعث الگوی شخصیتی مستبد می شود که به سرسختی، تحمل ناپذیری و فقدان خلاقیت (ابتکار) فرد منجر می شود.

نمونه موضوع پیشنهادی :

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم


دانلود پروپوزال کامل این موضوع