لیست جدیدترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی

لیست جدیدترین موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روانشناسی و مشاوره در ادامه امده است.

بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای خواندن بر درک مطلب و پیشرفت تحصیلی و حل مسئله دانش آموزان مقطع ابتدایی
بررسی رابطه نقص شناختی  و مشکلات خواندن با اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ...
بررسی اثر بخشی تدریس بازی محور بر کاهش مشکلات یادگیری ریاضی در دانش آموزان ابتدایی شهر ...   
بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای حل مسئله بر مشکلات یادگیری ریاضیات در دانش آموزان ابتدایی شهر ...
بررسی عوامل فردی و آموزشی موثر بر مشکلات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی و حل آن در شهر ...
مقایسه اثر بخشی  تدریس انطباقی و راهبردهای مطالعه مستقل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دارای مشکلات یادگیری در شهر ...
مقایسه  اثر بخشی تکلیف در خانه و ارائه آموزش دانش آموز محور در مدرسه بر حل مشکلات یادگیری در درس ریاضی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شعر ...
مقایسه همدلی و سرایت عاطفی در تماشاچیان مسابقات ورزشی باشگاهی و تیم ملی در ...
بررسی رابطه سبک رهبری و موفقیت شغلی با هوش اجتماعی در مدیران شرکت های ...
بررسی رابطه   مهارت اجتماعی  و    آگاهی اجتماعی با سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی در زوجین ...
بررسی رابطه بین شناخت اجتماعی و مدیریت ارتباط فردی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان ...
بررسی رابطه  مهارت های اجتماعی و ناسازگاری با انزوای اجتماعی در افراد دارای اختلال دیسمیا در ...
بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر بروز اختلال دیسمیا در کودکان    
بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت ارتباط فردی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری کارکنان دارای اختلال دیسمیا
بررسی رابطه ابراز وجود و تنظیم هیجان با سازگاری اجتماعی در ...
بررسی رابطه سرایت عاطفی و هوش اجتماعی با مهارت مدیریتی در مدیران ...
بررسی اثر بخشی مهارت های اجتماعی در سرایت عاطفی و موفقیت شغلی پرستاران
رابطه بین  انزوای اجتماعی و  هوش اجتماعی با افسردگی در افراد دارای بیماری های قلبی و عروقی
بررسی رابطه خودشیفتگی و عزت نفس با موفقیت شغلی در مدیران موفق بخش خصوصی
مقایسه سبک های رهبری و موفقیت شغلی در مدیران خودشیفته و عادی
بررسی رابطه  سبک های فرزند پروری  و  جو عاطفی خانواده با  احساس خودارزشمندی فرزندان نوجوان در ...
بررسی رابطه حمایت عاطفی و جو خانواده با ویژگی های شخصیتی کودکان ...
بررسی رابطه  آگاهی اجتماعی و مهارت ذهن خوانی با رشد حرکتی و زبانی کودکان 18 تا 24 ماهه
بررسی رابطه بین  عواطف اجتماعی  و  همدلی با  رضایت زناشویی در زوجین  ...
مقایسه   صفات ماکیاولی و جامعه ستیزی در جوانان بزهکار و عادی
رابطه صفات تاریک شخصیت (ماکیاولی، خودشیفتگی و جامعه‌ستیزی) و طرحواره های هیجانی با عملکرد مدیران ...
بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران در اهداف سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارمندان ...
رابطه بین خودشیفتگی مدیران و عملکرد کارکنان با تحقق اهداف سازمان در ...  
بررسی رابطه خودشیفتگی و مشکلات عاطفی فرزندان با سبک های فرزند پروری والدیدن در ...
بررسی رابطه  انزوا طلبی  و  اضطراب با رضایت زناشویی در زوج های دانشجو ...
بررسی رابطه رفتارهای والدین بر اعتماد به نفس و عواطف مثبت دانش آموزان مقطع ابتدایی در ...
رابطه بین تماشای فیلم های ترس آور  با  افسردگی و فوبیای خاص در کودکان
بررسی اثربخشی آموزش برنامه شادی سلیگمن  بر خلاقیت  و مهارت های اجتماعی کودکان  ...
بررسی نقش الگوهای عاطفی  والدین  در سازگاری و صمیمت کودکان در ...
مقایسه   خلاقیت شناختی و  سازگاری  و   هوش اجتماعی در کودکان دارای والدین افسرده و عادی
مقایسه سازگاری فردی و هوش اجتماعی در دانش اموزان مقطع ابتدایی دارای مادر افسرده و عادی  در شهر ...
مقایسه خود تنظیمی کودکان در سبک های فرزند پروری والدین سهل گیر و اقتدار گرا در ....
پیش بینی  نارضایتی از زندگی زناشویی و طلاق بر اساس خشم
رابطه بین ابراز همدلی  و  دلبستگی عاطفی با  عزت نفس در دانشجویان ...
بررسی رابطه همدلی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در زوج های دانشجو شهر ...
مقایسه رضایت از زندگی و دلبستگی عاطفی در زوج های با خلق و خوی انزوا طلب و برون گرا ارتباطی
بررسی رابطه امنیت عاطفی و صمیمیت زوجین با موفقیت شغلی در زوج های شاغل ...
رابطه بین کیفیت رابطه جنسی و با رضایت از زندگی و صمیمت زوجین در زوج های ...  
رابطه رضایت زناشویی  و خودشیفتگی با ویژگی های شخصیتی در زوج های ...
بررسی رابطه دلبستگی عاطفی و تمایل جنسی و دلسوزی زن با رضایت زناشویی در زوج های ...
بررسی تفاوت  سبک عشق  ورزی و تنظیم هیجان و نگرش به ازدواج در مردان و زنان
بررسی اثر بخشی آموزش شیوه های مدیریت رفتار به معلمان بر کاهش  علائم بیش فعالی و سرکشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای الگودهی به والدین  بر کاهش پرخاشگری و رفتار سرکشانه نوجوانان  ...
رابطه بین  استرس و فشار روانی با رفتار تکانه ای و پرخاشگری نوجوانان
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های رفتاری بر اختلال سلوک و تکانشگری نوجوانان
بررسی رابطه  اختلالات روان نژندی و سبک های فرزند پروری والدین با سرکشی نوجوانان
بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر سرکشی و نافرمانی کودکان
مقایسه سرسختی و  پرخاشگری  و تکانشگری  در کودکان بیش فعال و سرکش در ...
مقایسه نقش  ویژگی های شخصیتی و عوامل محیطی  در سرکشی نوجوانان ...   
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و تغییرات دوره نوجوانی با سرکشی نوجوانان در ...
بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری به والدین بر مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی و افزایش مهارت های اجتماعی نوجوانان پسر
مقایسه ارتباط شکست با موفقیت تحصیلی و شغلی در زنان و مردان ...
مقایسه  اثر بخشی شکل دهی رفتار و آموزش مدیریت استرس بر کاهش لکنت زبان بزرگسالان
بررسی اثر بخشی شکل دهی رفتار بر رشد اجتماعی و سازگاری اجتماعی دختران کم توان ذهنی ...   
بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان تکانشگر
مقایسه اثر بخشی روش های مبتنی بر تنبیه منفی و روش های مبتنی بر تقویت مثبت بر کاهش مشکلات رفتاری و سرکشی کودکان ...
بررسی اثر بخشی تنبیه باثبات بر کاهش پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال ...
بررسی رابطه  تنبیه با کاهش تکانشگری و رفتارهای ضد اجتماعی جوانان (مطالعه موردی ...)
بررسی اثر بخشی تنبیه مثبت و منفی بر کاهش رفتارهای خشونت آمیز و تکانشگری دانش آموزان مقطع متوسطه اول در شهر ...
بررسی اثربخشی  آموزش  راهکارهای کنترل خشم  به والدین بر کنترل خشم و عصبانیت کودکان  ...
بررسی اثر بخشی آموزش حل مسئله بازی محور بر تعییر خلق شادکامی و کاهش افسردگی کودکان ...
بررسی اثر بخشی آموزش  مهارت های سازگاری بر کاهش افسردگی و امید به زندگی نوجوانان ...
بررسی رابطه سبک والدگری با تکانشگری و طرحواره ناسازگار اولیه در نوجوانان پسر ...
بررسی اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به والدین بر مهار سرکشی نوجوانان ...
بررسی رابطه  تنش های خانوادگی و کیفیت زندگی  با سرکشی نوجوانان در ...
مقایسه سازگاری اجتماعی و تعارض والد – فرزند در والدین کودکان فرزند خوانده و والدین کودکان عادی
بررسی رابطه تصویر از خود منفی و تعلل ورزی با اضطراب و تشویش در کارکنان ...
بررسی رابطه رسانه ها  و تماشای فیلم های تلویزیونی با اضطراب و استرس و تنیدگی هیجانی در دانش آموزان مقطع ابتدایی ...
بررسی اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش تنیدگی و افزایش کیفیت زندگی
اثربخشی افشای هیجانی به صورت بازی بر پرخاشگری، سازگاری و افسردگی کودکان
مقایسه ارتباط کنترل هیجان و ابراز خشم با سلامت روان در زنان و مردان ...
رابطه بین ویژگی های شخصیتی با  ابراز هیجان و سلامت روان در دانشجویان ...
بررسی اثر بخشی آموزش کنترل هیجان به والدین بر مدیریت ارتباط و سلامت روان کودکان
مقایسه  اثر بخشی درمان مواجهه و درمان شناختی رفتاری  بر کاهش ترس های خاص در کودکان ...
بررسی اثر بخشی  درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و اختلال دوفطبی نوجوانان دختر ...
مقایسه اثربخشی  روان درمانگری کودکان و آموزش مهارت های فرزند پروری به والدین بر کاهش افسردگی  و  انزواطلبی کودکان افسرده شهر ...
رابطه بین مهارت های اجتماعی  و جرأت ورزی کودکان  با  سبک فرزند پروری والدین در ...
مقایسه افسردگی و  اضطراب و عملکرد تحصیلی کودکان دارای مادران افسرده و مادران عادی  در ...
رابطه بین اضطراب مادران با اضطراب و افسردگی و فوبیای اجتماعی در کودکان دوره دبستان شهر ...
بررسی رابطه الگوی ارتباطی خانواده با عزت نفس و خودپنداره مثبت در کودکان  ...
بررسی اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران  بر خودپنداره و هویت من  در کودکان ...
رابطه بین الگوهای رفتاری و تنظیم هیجان مادران  با استقلال نوزادان ...
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با هویت من و استحکام من در نوجوانان ...
بررسی رابطه حالت های روحی منفی کودکان با ناسازگاری و استرس کودکان ...
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی   بر استرس  و اضطراب اجتماعی کودکان  ...
رابطه بین مشکلات کنترل احساسات با  استرس و پرخاشگری در کودکان ...
مقایسه  عملکرد والدین و عوامل محیطی در  تنظیم هیجان و مهارت های اجتماعی کودکان ...
بررسی رابطه رفتار مادران با استرس و مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان ...
بررسی رابطه عوامل محیطی و خانوادگی با استرس و توانایی کنترل آن در کودکان ...
مقایسه استرس و تنظیم هیجان در فرزند اول و فرزند دوم در خانواده های چند فرزند شهر ...
رابطه  خود – تنظیمی و مهارت های اجتماعی کودکان با سبک فرزند پروری و الگوی ارتباطی والدین


برای طراحی جدیدترین موضوعات پایان نامه دکتری رشته های روانشناسی و مشاوره لازم است روشی مطمئن با چندین متغیر جدید برای بیان مسئله متفاوت با یکدیگر تلفیق شوند. این موضوعات کامل نیست و صرفا نمونه موضوعات برای جستجوی بیشتر است.