پیشنهاد موضوع پروژه درس روش تحقیق روانشناسی عمومی لازم است ویژگی هایی داشته باشد تا دانشجو بهتر بتواند با مفهوم تحقیق آشنا شود.

نگرش اعضای خانواده نسبت به نقش هایشان بیشتر تحت تأثير نگرشهای اجتماعی- نگرشهای افراد جامعه - قرار می گیرد. هر دو بر اساس کلیشه های موجود در رسانه های گروه استوار هستند. اگرچه نگرشهای اجتماعی به ناپدری و نامادری برای سالیان سال نامطلوب باقیمانده است، متاسفانه نگرشهای اجتماعی به نقشهای پدر بزرگها و مادر بزرگها، والدین، کودکان و نوجوانان نیز نامطلوب است. در رسانه های گروهی از کودکان به عنوان «بچه های لوس» و از نوجوانان به عنوان «افرادی که زندگی با آنها غیر ممکن است یاد می شود»؛ زیرا آنها گویی همه چیز را می دانند و والدینشان را به عنوان افراد بیهوده در نظر می گیرند. این مفاهیم نمی تواند بر تأثیر نگرشهای اعضای خانواده به یکدیگر خللی وارد کند.

کرودر (۲۰۰۰) می نویسد: «در فیلمهای جدید تصوری قراردادی از مادر وجود دارد که این امر باعث شگفتی شده است. این امر در استفاده موقت از کلمه مادر به طور جدی تأثیر می گذارد. مادر به عنوان بدترین دوست پسر تلقی می شود.... ممکن است او به طور ناگهانی با ایده ای اضافی روبه رو شود، مبنی بر اینکه مادرها لغزش ناپذیر نیستند و در واقع این مفهوم برای کودک بد است و پدرها نیز در همه فیلمها به خوبی عمل نمی کنند، اگر چه آنها معمولا تابع مادرانشان هستند و اغلب برای آنها فداکاری می کنند، همه اینها نشان دهنده شرارت مادر است». کلیشه های نامطلوب اجتماعی در مورد بزرگسالانی که ازدواج نکرده اند، بویژه دختری که به عنوان دختر سالخورده» یا «پیردختر» تلقی می شود به نگرش نامطلوب دیگر اعضای خانواده نسبت به آنها منجر می شود. بررسیها در مورد زنان مجرد و متأهل هیچ شواهد یا مدارکی را در مورد تحريف شخصیت در بین زنان مجرد ارائه نمی دهد. با این حال، می دانیم که دیگران در مورد افراد ازدواج نکرده چه احساسی دارند و این امر بر تصور از خود آنها و شادمانیشان تأثیر می گذارد.

نمونه موضوع پیشنهادی :

پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین


دانلود پروپوزال کامل این موضوع