پیشنهاد ما برای انتخاب موضوع جدید برای پروپوزال پایان نامه مشاوره خانواده در مورد تهدید دلبستگی زوجین است.

وقتی یکی از زوج ها در برابر احساس تهدید دلبستگی دیگری با يأس پاسخ می دهد، مشکل متفاوتی بروز می یابد. این افراد غالبأ دچار احساس درماندگی بوده و در افسردگی فرو می روند. من، انفعال (انجام ندادن هیچ کار با امید روبه راه شدن خودکار اوضاع را در زیر پاسخ های مأیوسانه آورده ام. به اعتقاد من پاسخ مأيوسانه کمتر از سه نوع پاسخ دیگر (وابستگی مضطربانه، رفتار مراقبت و اعتراض جدی) بر همسر اثر می گذارد و اساس تشکیل دهنده تهدید نسبت به عزت نفس دیگری محسوب نمی شود؛ مگر آنکه همسر وی هر چیزی را اظهارنظری در مورد تابسندگی و عدم کفایت خود قلمداد کند.

همچنین پاسخ یأس تشکیل دهنده تهدید دلبستگی نیز نمی باشد؛ با این حال اثرات بلندمدت همسری ناامید معمولا باعث از بین رفتن رابطه دلبستگی می شود. وقتی همسری در واکنش به تهدید دلبستگی ادراکی مأيوسانه پاسخ می دهد، احتمالأ دو الگو بروز خواهد یافت: الگوی اول وقتی روی می دهد که همسر دیگر نیز از بهتر شدن رابطه دلبستگی تاامید می شود و الگوی دوم وقتی روی می دهد که همسر دیگر به این ناامیدی دچار نمی شود سطحی گری: وقتی هر دو زوج از رابطه دلبستگی ناراضی هستند، اما با این حال اعتراضی نکرده یا از هم جدا نمی شوند، غالبأ ياد می گیرند که با سطحی گری از تعارض دور بمانند. بسیاری از این زوج ها به شکل افراطی با هم مؤدب هستند.

برخی نیز ممکن است دارای کمی تعارض همواره در مورد موضوع هایی باشند که سطحی بوده و به دغدغه های عمیق یکدیگر در خصوص کیفیت دلبستگی مربوط نمی شوند. افراد در این گونه روابط در معرض احساس های صادقانه خود در مورد خود و دیگری قرار ندارند. آنها همواره در برابر تعارض های شدید محفوظ هستند، اما همواره از رابطه شان ناراضی اند. باید اشاره کنم که تبانی برای اجتناب از موضوع های عمیق برای برخی از افراد قابل قبول است. آنها ممکن است رابطه ای نارضایت آمیز سطحی را به رابطه رنج آور (مملو از اعتراض) یا عدم وجود هیچ نوع رابطه (انفکاک) ترجیح دهند. افرادی که رو به روابط سطحی می آورند معمولا سطح بالایی از برآشفتگی را تجربه نمی کنند، بلکه در یک حالت از عدم رضایت دائم سر می کنند.

برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه مشاوره خانواده در مورد تهدید دلبستگی با ما در ارتباط باشید.