راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی

طراحی موضوعات جدید برای پروپوزال و پایان نامه ارشد و یا دکتری رشته های مشاوره و علوم تربیتی و روانشناسی راه های مختلفی دارد.

 موضوع پایان نامه روانشناسی چند حالت دارد؟
در واقع محقق یا دانشجوی رشته روانشناسی یا همان دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی قصد دارد به یکی از روش های زیر اقدام به پژوهش نماید:
-    موضوع رابطه ای پایان نامه روانشناسی
قصد دارد رابطه یک متغیر را با یک یا دو متغیر در یک جامعه خاصی از انسان ها یا مشاغل مورد بررسی قرار دهد.
 در این حالت از موضوع رابطه ای استفاده می کند.
 به عنوان مثال : شما می خواهید بدانید که آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با جو عاطفی خانوادگی و سطح تحصیلات والدین ارتباطی دارد؟ در این صورت موضوع را به این شکل می نویسید:
رابطه پیشرفت تحصیلی با جو عاطفی خانواده و سطح تحصیلات والدین در دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 5 شهر تهران
پیشرفت تحصیلی متغیر مستقل نامیده می شود و دو متغیر جو عاطفی خانواده و سطح تحصیلات والدین متغیر وابسته نام دارند.
-    موضوعات اثر بخشی پایان نامه روانشناسی
حال اگر بخواهیم تحقیق کنیم که آیا یک متغیر روانشناسی بر روی یک یا چند متغیر روانشناسی تاثیر دارد به روش زیر عمل می کنیم و از موضوعات اثر بخشی استفاده می کنیم . مانند : بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی و کاهش استرس دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 5 شهر تهران.
مهارت حل مسئله متغیر مستقل نام دارد و متغیر پیشرفت تحصیلی و کاهش استرس متغیر وابسته است.
-    موضوعات مقایسه ای پایان نامه روانشناسی
اگر محقق یا دانشجوی رشته روانشناسی بخواهد یک یا چند متغیر را در دو گروه مورد مقایسه قرار دهد از روش مقایسه ای استفاده می کند.
به عنوان مثال می خواهید میزان پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزانی که والدین آن ها تحصیلات بالا دارند و دانش آموزانی که والدین آن ها از میزان تحصیلات بالا برخوردار نیستند مقایسه نماید.
 مانند : مقایسه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای والدین با سطح تحصیلات بالا و پایین در منطقه 5 شهر تهران.
در موضوعات مقایسه ای روانشناسی متغیر یا متغیرهای اول یعنی پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته و دو گروه از دانش آموزان متغیر مستقل هستند.
موضوعات مقایسه ای روانشناسی می تواند به صورت های دیگر نیز طراحی و انتخاب شود.
یعنی متغیر وابسته دو روش درمانی یا آموزشی یا .. باشد.
مانند: مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حل مسئله بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 5 شهر تهران
همچنین در موضوعات مقایسه ای روانشناسی می توان رابطه متغیرها را در دو گروه مقایسه کرد. مانند: مقایسه رابطه پیشرفت تحصیلی با سطح سواد والدین در دانش آموزان شهری و روستایی.
-    موضوعات پیش بینی پایان نامه روانشناسی
موضوعات رابطه ای همبستگی نیز نامیده می شوند . یعنی محقق یا دانشجوی رشته روانشناسی قصد دارد همبستگی یا رابطه بین متغیرها را بسنجد. در موضوعات همبستگی یک متغیر قابلیت پیش بینی وقوع متغیر یا متغیرهای دیگر را دارد که در این حالت موضوع از نوع همبستگی پیش بینی می باشد. مانند پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک فرزندپروری والدین در دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 5 شهر تهران. که متغیر پیش بینی کننده متغیر مستقل نام دارد و متغیر پیش بینی شونده متغیر وابسته یا ملاک نام دارد. که در این موضوع پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته یا ملاک و سبک فرزند پروری والدین متغیر پیش بین یا مستقل نام دارد.
انتخاب موضوع جدید برای پروپوزال یا پایان نامه روانشناسی صرفا در انتخاب متغیرها و نحوه ترکیب آن ها در این فرمول هاست. تنها زمانی ما می توانیم موضوعاتی جدید و بکر طراحی کنیم که قدرت بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای جدید و مسئله های جدید را داشته باشیم و این امر تنها زمانی محقق می شود که پژوهشگر یا دانشجوی رشته روانشناسی اهل مطالعه و باسواد باشد و با اصول پژوهش آشنایی کافی داشته باشد.