بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی کودکان (ارشد و دکتری)

صفحه بروزرسانی بانک موضوعات جذاب و جدید پایان نامه روانشناسی کودکان و کودکان استثنایی و روانشناسی تربیتی (ارشد و دکتری).

مقایسه خشونت و سه گانه تاریک شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی معتاد و عادی
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با تربیت و رشد اخلاقی کودکان در شهر ...
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی به والدین بر رشد اجتماعی و کاهش کمرویی در کودکان ...
بررسی اثربخشی خود نظم دهی به کودکان بر میزان سازگاری و هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی ...
مقایسه ارتباط کنترل عواطف با کنترل خشم در کودکان با قدرت ابراز احساسات بالا و پایین
مقایسه خلق و خوی اساسی و نظم جویی در کودکان دارای والدین سخت گیر و والدین سهل گیر
رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با اضطراب و افسردگی و استقلال کودکان در ...
بررسی رابطه بین سازه پنج عاملی شخصیت و کفایت اجتماعی با خود نظم دهی معلمان
بررسی رابطه ویژگی شخصیتی و مدیریت والدین با پذیرش اجتماعی کودکان در شهر ...
مقایسه هوش ریاضی و پیشرفت تحصیلی در کودکان معتاد به بازی های لگو و کودکان غیر آن
مقایسه عملکرد تحصیلی و توانایی های کلامی و ریاضی در کودکان شرکت کننده در کلاس موسیقی و غیر آن
مقایسه اشتیاق تحصیلی و انگیزه پیشرفت کودکان دارای والدین فرایند محور و والدین نتیجه گرا
مقایسه اضطراب و خلاقیت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های کمک درسی و غیر شرکت کننده
مقایسه پیشرفت تحصیلی و مشکلات عاطفی و مطلوبیت اجتماعی در کودکان با استعداد دارای جهش پایه تحصیلی و کودکان با استعداد بدون جهش در ...
رابطه بین بهره هوشی و سبک های یاددهی یادگیری معلمان با درماندگی تحصیلی در دانش آموزان با استعداد خاص در مدارس شهر ...
بررسی اثربخشی آموزش تفکر متفاوت بر هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی کودکان ...
بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب ریاضی و افزایش پیشرفت تحصیلی کودکان ...
مقایسه ابراز هیجان و مراودات عاطفی و تعامل اجتماعی در کودکان اتیستیک با عملکرد بالا و کودکان بیش فعال
مقایسه مهارت های ارتباطی و پرخاشگری و اختلال خواب در کودکان دارای اختلال همبود و کودکان بیش فعال
بررسی اثربخشی بازی درمانی بر تنظیم هیجان و افزایش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی کودکی در شهر
مقایسه اختلال خواندن و مشکلات در روابط اجتماعی در کودکان مبتلا به آفازی و کودکان بیش فعال
بررسی رابطه افت تحصیلی با بهره هوشی و نگرش والدین و معلمان در کودکان تیزهوش
مقایسه کنترل عاطفی و رشد انگیزه و تکانشگری در کودکان تیزهوش با اختلال نقص توجه بیش فعال و کودکان تیز هوش بدون اختلال نقص توجه بیش فعال
مقایسه پذیرش اجتماعی و عملکرد عاطفی و سازگاری اجتماعی در کودکان تیزهوش و کودکان بیش فعال
رابطه بین رشد عاطفی و تحمل ناکامی با مشکلات عاطفی در کودکان تیزهوش
بررسی نقش واسطه ای شیوه های فرزند پروری در رابطه کفایت اجتماعی و استقلال کودکان
بررسی عوامل مؤثر در تربیت کودکان تیزهوش در شهرستان ...
رابطه بین مشکلات عاطفی و اجتماعی با خلاقیت کودکان تیزهوش
بررسی اثربخشی آموزش مراقبت از خود بر موفقیت تحصیلی و هوش فرهنگی کودکان مقطع متوسطه اول
بررسی نقش واسطه ای پایبندی اخلاقی در رابطه تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی
مقایسه سلامت روانی و افسردگی و بیماری های قلبی در افراد دارای مهارت ارتباطی بالا و افراد دارای مهارت های ارتباطی پایین
رابطه بین اعتماد به نفس و موفقیت تحصیلی با هوش اجتماعی دانش آموزان
بررسی اثربخشی مهارت های برخورد اجتماعی بر هوش اجتماعی و سلامت قلب
بررسی نقش واسطه ای زبان بدن در رابطه هوش اجتماعی و موفقیت شغلی افراد جویای کار سازمان ...
مقایسه اعتماد به نفس و پرخاشگری و قلدری در کودکان عادی و بد سرپرست
رابطه بین توانایی خواندن و کارکردهای شناختی با دست برتر در کودکان با مشکلات بینایی
مقایسه توانایی شناختی و حسی در کودکان بینا و کم بینا و نابینا
بررسی نقش واسطه ای مهارت های حرکتی در رابطه میزان رشد و سلامت جسمی و روانی کودکان ...
مقایسه توانایی حرکتی و حسی در کودکان عادی و دارای آسیب بینایی
رابطه بین عوامل محیطی با تحول حرکتی نوزدان 4 تا 8 ماهه
رابطه بین راهنمای صوتی و ارتقای مهارت های حسی و روانشناختی در نوزادان دارای ضعف بینایی
بررسی نقش واسطه ای میزان تحرک و جابجایی در رابطه تحول حرکتی و مهارت های زبانی نوزادان
بررسی اثربخشی آموزش مهارت مسئله یابی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان ...
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی و توانایی حل مسئله در کودکان مقطع متوسطه اول در ...
بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر رشد کفایت اجتماعی در کودکان
بررسی آموزش اثر بخشی مهارت های خلق و خو بر کفایت اجتماعی و هوش هیجانی کودکان
مقایسه تاثیر محرک های صوتی و قصه گویی بر تحول توانایی های اساسی شنوایی در نوزادان نابینا در ...
پیش بینی رشد کفایت اجتماعی کودکان تيزهوش بر اساس جو عاطفی خانواده و سازگاری والدین در ...
رابطه عملکرد خانواده و انسجام خانواده با کفایت اجتماعی کودکان در ...
رابطه بین صمیمیت والدین و الگوهای ارتباطی خانواده با کفایت اجتماعی کودکان
مفایسه خود کارآمدی و افسردگی و ویژگی های شخصیتی در دختران و پسران بیش فعال
رابطه ضریب هوش بالا (IQ) و سخت کوشی با اختلال بیش فعالی ADHD در دختران ...

رابطه بین رشد عاطفی و تحمل ناکامی با مشکلات عاطفی در کودکان تیزهوش
مقایسه ارتباط هوش هیجانی و مهارت های شناختی با ارتباط اجتماعی در دانش آموزان عادی و تیزهوش
مقایسه همدلی و اضطراب هیجانی و خودپنداره مثبت در دانش آموزان تیزهوش و همسالان عادی
پیش بینی کفایت اجتماعی کودکان تيزهوش بر اساس روابط بین اعضای خانواده و جو اجتماعی
بررسی اثر بخشی کاربرد بازیسانی بر انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و یادگیری دانش آموزان متوسطه اول شهر ...
بررسی اثربخشی بازیسانی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی ...
بررسی اثر بخشی بازیسانی معنی دار بر ارتباط اجتماعی و عزت نفس و انگیزه درونی دانش آموزان گوشه گیر مقطع ابتدایی مدارس شهر ...
مقایسه اثر بخشی بازیسانی درمانی و موسیقی درمانی بر افزایش علاقه تحصیلی و کاهش افت تحصیلی در مقطع ابتدایی شهر ...
مقایسه اثر بخشی معنی درمانی و بخشش درمانی بر کاهش تعارضات زوجین و افزایش همدلی در ...
بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر استقلال فردی و خود تنظیمی هیجانی زوجین در ...
بررسی رابطه بخشش زوجین با سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی کودکان در ...
مقایسه اعتماد به نفس و کفایت اجتماعی و تصویر از خود در دانش آموزان دختر دارای جراحی زیبایی و همسالان عادی
مقایسه گوشه گیری و انزوای اجتماعی و مشکلات عاطفی در دانش آموزان دارای آسیب های پس از سانحه و همسالان عادی در ...
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین و مشکلات رفتاری و اضطراب با نقص های روان تنی در نوجوانان ...
مقایسه خودپنداره و ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی در افراد عادی و افراد داری نقص جسمی
رابطه توجه بیش از حد والدین با سازگاری اجتماعی و مشارکت گروهی در مدرسه در کودکان دارای نقص جسمی ...
رابطه بین نگرشهای اجتماعی و عوامل فردی با تصویر از خود منفی در افراد دارای معلولیت در ...
بررسی رابطه نگرشهای شخصی و ویژگی های شخصیتی با مطلوبیت اجتماعی در افراد معترف به دارای خوی پرخاشگری در شهر ...
مقایسه تکانشگری و خویشتنداری و برنامه ریزی برای آینده در زنان و مردان مبتلا به بیش فعالی
بررسی عوامل فردی و اجتماعی بروز اختلال (ADHD) در دختران ...
رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و رفتار جرات ورزانه با مشکلات اجتماعی در کودکان
بررسی اثربخشی راهبردهای حل مسئله بر کاهش اختلال سلوک و کاهش نقص در پردازش داده های اجتماعی کودکان پرخاشگر در ...
بررسی اثر بخشی مهارت های حل مسئله بر مهارت های اجتماعی و مثبت اندیشی کودکان پرخاشگر
مقایسه اثر بخشی نظریه ذهن و آموزش مهارت های زبانی بر تعاملات اجتماعی و کفایت اجتماعی کودکان اتیسم
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر توانایی حل مسئله و کفایت اجتماعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ...