بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی (ارشد و دکتری)

بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری همواره با لیست های جدید در این بخش بروزرسانی می شود.

بررسی اثر بخشی بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در ...
بررسی اثر بخشی درمان شناختی میان فردی ( (CIT بر افزایش رابطه زوجین و صمیمیت زناشویی در ...
بررسی اثربخشی آموزش صمیمیت بر کاهش مشکلات ارتباطی و تفکر انتقام در بین کارمندان اداره ...
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر صمیمیت زوجین و کاهش انگیزه منفی و مشکل عاطفی در ...
بررسی رابطه ترس از صمیمیت و مشکلات عاطفی با فرسودگی ارتباطی در زوجین ...
بررسی رابطه نابسامانی خانوادگی و احترام والدین با مشکلات عاطفی زوجین در ...
بررسی رابطه عزت نفس و فرسودگی ارتباطی با طلاق در ...
رابطه بین عضویت در گروه های خاص با رفتارهای پرخطر و قربانی شدن سوء رفتار در نوجوانان ...
مقایسه مقبولیت اجتماعی و پرخاشگری و خود نظم ده در دانش آموزان عضو تیم شنای محلی و نوجوانان عادی در شهرستان...
بررسی رابطه بدرفتاری با همسر و مشکلات شخصی با سوءرفتار با سالمندان در خانه سالمندان شهر ...
بررسی اثربخشی برنامه شادی سلیگمن بر کاهش بدرفتاری پرستاران با سالمندان در خانه سالمندان شهر ...
رابطه بین نگرش های اجتماعی و رضایت شغلی پرستاران با بدرفتاری با سالمندان در خانه سالمندان شهر ...
بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد خانواده با بدرفتاری با سالمندان در ...
بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر بروز خشونت در خانواده در شهر ...
بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کاهش خشونت خانوادگی و تکانشگری ...
بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی در کودکان دارای اختلال استرس پس از ضربه یا PTSD در شهر ...
بررسی رابطه عدم تحمل ناکامی و ویژگی های شخصیتی والدین با تنبیه کودکان در شهر ...
بررسی رابطه هوش فرهنگی والدین و رفاه اجتماعی خانواده با تنبیه کودکان در ...
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه به دانش آموزان بر افزایش مطالعه خودانگیخته و پیشرفت تحصیلی آنان در شهر ...
مقایسه اضطراب و افسردگی و اقدام به خودکشی در دختران نوجوان دارای اختلال بیش فعالی ADHD و عادی شهر ...
بررسی رابطه خودپذیری و رفتارهای پرخطر با اختلال بیش فعالی در دختران نوجوان ...
بررسی اثر بخشی الگوی بخشش درمانی خانواده بر پیمان شکنی زناشویی و تحریف شناختی در زوج های ...
بررسی رابطه رفتار ناعادلانه با خشم و احساس شرم در زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مرکز ...
بررسی رابطه تخلیه هیجانی و نشخوار فکری با بخشش در ...
مقایسه اثر بخشی بخشش درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تحریف شناختی و مثبت اندیشی و صمیمیت زوجین ...
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر بخشش بر مثبت اندیشی و تنظیم هیجان و کاهش ناسازگاری زناشویی در ...
مقایسه ارتباط تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با بخشش در زنان و مردان در ...
بررسی اثر بخشی بخشش درمانی بر کاهش افکار منفی و افزایش احساس مثبت در زوجین ...
مقایسه عملکرد اجتماعی و رشد زبانی و مشکلات عاطفی در خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر ...
مقایسه رضایت از زندگی و تعارضات زوجین و شادکامی در خانواده تک فرزند و چند فرزند
بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در روابط خواهران و برادران در خانواده ...
بررسی رابطه سبک فرزندپروری والدین و با مسئولیت پذیری و ویژگی های شخصیتی کودکان خانواده های چند فرزند شهر ...
مقایسه کمال گرایی و سازگاری اجتماعی و بهره هوشی در کودکان تک فرزند و چند فرزند
رابطه بین بازی کردن والدین با کودکان با مهارت های ارتباطی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان 5 تا 7 سال
مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی و مداخلات بازی محور بر مهارت های رشدی و خلاقیت و خودارزشمندی دانش آموزان مقطع ابتدایی ...
مقایسه اثر بخشی بازی درمانی و هنر درمانی بر کاهش اضطراب و افزایش مهارت حل مسئله و سازگاری فردی در کودکان دوره اول ابتدایی شهر ...
مقایسه سبک بازی های کودکان در کودکان پرخاشگر و عادی در شهر ...
بررسی اثر بخشی بازی درمانی بر ابراز هیجان و کاهش پرخاشگری در کودکان ...
مقایسه خشونت فیزیکی و خشونت کلامی در کودکان دختر و پسر معتاد به بازی های کامپیوتری در ...
بررسی رابطه مهارت های کلامی و تشخیص حالات عاطفی با سبک بازی در کودکان
بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و کیفیت زندگی و تنظیم هیجان سالمندان
رابطه بین سبک های فرزند پروری با سازگاری اجتماعی و مهارت های زندگی در کودکان در ...