بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی بالینی

بانک موضوعات جدید و بروز برای پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی برای کارشناسی ارشد و دکتری در این بخش بروزرسانی می شود.

بررسی اثر بخشی آموزش زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش سرزنش خود و افزایش صمیمیت زناشویی در زوج های ...
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تکانشگری و بهبود مسئولیت پذیری فردی در دانشجویان ...
بررسی رابطه نشخوار ذهنی با تحریف شناختی و تصویر منفی از خود در کارکنان ...
بررسی رابطه خودشناسی انسجامی و تصویر مثبت از خود با کیفیت زندگی در زوجین ...
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی و کاهش استرس شغلی در کارکنان ...
بررسی اثر بخشی مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت) بر عزت نفس و موفقیت شغلی و مطلوبیت اجتماعی در کارکنان ...
بررسی اثربخشی آموزش شناختی میان فردی بر افزایش صمیمیت زوجین و کاهش عاطفه منفی در زوج های ...
بررسی رابطه خودارزیابی منفی و تحمل ناکامی با افزایش صمیمیت فردی در زوج های ...
مقایسه هیجان خواهی همدلی و مشکلات تنظیم هیجان در زنان طلاق گرفته و عادی شهر...
رابطه بین همدلی فکری و توانایی مدیریت ارتباط فردی با هوش عاطفی در زوج های شهر ...
بررسی رابطه همدلی احساسی و مهارت های ارتباطی با عملکرد خانوادگی در ...
بررسی اثر بخشی آموزش همدلی و ابراز احساسات با کاهش عاطفه منفی و افزایش رضایت زناشویی در زوج های ....
مقایسه ارتباط همدلی و ابراز هیجان با مشکلات عاطفی در روج های تازه ازدواج کرده و قدیمی در ...
بررسی اثر بخشی آموزش خود متمایز سازی بر خودکارآمدی فردی و عزت نفس در خانواده های شهر ...
بررسی رابطه الگوهای ارتباطی زوجین و مشکلات ابراز هیجان با میزان طلاق در شهر ...
بررسی رابطه الگوی امنیت هیجانی با عزت نفس و مسئولیت پذیری فردی در زوجین ...
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های همدلی بر افزایش اعتماد به نفس و افزایش امنیت هیجانی زوج های ...
رابطه بین عزت نفس و تحریف شناختی با تعارضات زناشویی در زوج های متقاضی طلاق در شهر ...
بررسی رابطه شرم و خودناتوان انگاری با صمیمیت زناشویی در زوج های شهر ...
بررسی رابطه احساس گناه و شرم و الگوهای درونی و بیرونی پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...
ارتباط احساس شرم و استقلال فردی با صمیمیت زناشویی در زوج های شهر ...
بررسی اثر بخشی آموزش تمرکز بر خود بر امنیت هیجانی و تغییر نگرش و مهارت های ارتباطی در زوجین ...
بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری CBT بر امنیت دلبستگی و عواطف مثبت در زوجین ...
بررسی اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر – کودک بر دلبستگی ایمن و رشد تحولی کودک
مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری و زوج درمانی به شیوه داتلیو بر عزت نفس و تعارض زوجین در زوج های متقاضی طلاق
رابطه بین ابراز هیجان با عزت نفس و دلبستگی و مدیریت ارتباط در زوجین
بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر صمیمیت زناشویی و امنیت هیجانی در زوج های ناسازگار ...
بررسی تاثیر روان درمانی گروهی مثبت نگر بر بهزیستی معنوی، صمیمیت و غرقگی در زوجین کارمند
مقایسه خشم و احساس شرم و امنیت هیجانی در زنان و مردان متقاضی طلاق
اثر بخشی آموزش مدیریت شرم بر گشودگی احساسات و عزت نفس و همدلی در زوج های ...
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی و عزت نفس مثبت زوج های دانشجو
بررسی رابطه عزت نفس و کیفیت زندگی کاری با کیفیت زندگی زناشویی در زوج های کارمند ...
ارتباط تملک خود و مدیریت شرم با سازگاری روانشناختی در زنان ...
بررسی اثر بخشی عزت نفس مثبت بر شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان ...
مقایسه عزت نفس مثبت و مثبت اندیشی و رضایت از زندگی زناشویی در زنان و مردان دارای ازدواج محدد ...
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شرم و افزایش عزت نفس در زوج های با رضایت زناشویی پایین